Ulvens Dag

Vi kan nås på: post@ulvensdag.no
Ulvens Dag
Ulvens Dag
ULVETELLEREN OPPDATERT FRA 30 TIL 31 INDIVIDER

I Rovdatas Ulveteller, som oppdateres fortløpende etter som DNA blir analysert, er det nå registrert 31 ulver.

Ulvetelleren er ikke det samme som bestandsstatus.

Lenke: https://rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
Ulvens Dag
Ulvens Dag
ØYE TIL ØYE MED OSLOULVEN - FOREDRAG I ELVERUM 14. JANUAR

• tirsdag 14.01.2020 kl. 19:00
• Elverum kulturhus, Storgata 18
• gratis

«Foredragsholder er friluftsmannen André Holm. Et foredrag med unike video opptak, bilder og historier fra året 2019. Vi får blant annet informasjon om ulvens levesett, nærmøte med ulvevalp, samt en dramatisk hendelse i den lille ulveflokken i Østmarka.

Friluftsmannen Andre Holm har over 800 overnattingsdøgn i norsk og svensk villmark. Han har flere møter med bjørn, jerv, gaupe og ulv. Det som er fellesnevneren for hans turer er at det finnes store rovdyr hvor han ferdes. Han er født og oppvokst i Østmarka, hvor Osloulvene har sitt revir.

Etter at de slo seg ned der i 2012 har han gjennom sporing lært dem å kjenne og også fått noen få, men uforglemmelige møter med dem. Foredraget passer også for barn over 12 år!

Fri entré! Alle må ha billett som hentes i Kulturhuset, biblioteket eller Servicekontoret kommunehuset Folkvang.»
Ulvens Dag
Ulvens Dag
KVOTENE FOR LISENSFELLING AV ULV UTENFOR SONEN: 26 ULVER

"Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet (Norge) har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.

NY LISENSFELLINGSPERIODE UTENFOR ULVESONEN
Lisensfelling av ulv gjennomføres i hovedsak for å begrense skade på husdyr og tamrein og i noen tilfeller av hensyn til andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Starten av lisensfellingen for ulv utenfor ulvesonen ble nylig endret. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen er fra 1. desember til og med 31. mai.

- Vi endret i vår lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. En av grunnene var at genetisk verdifulle ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten slik vi så i Engerdal i høst. Den skandinaviske ulvebestanden har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, har vi redusert risikoen for å felle genetisk verdifull ulv. Samtidig kan ulv utenfor ulvesonen felles nærmere tidspunktet på året når sau slippes på beite, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen."

Lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lisensfelling/id2680491/
Ulvens Dag
Ulvens Dag har delt et innlegg.
MANDAG STARTER ANKESAKEN

«WWF mener norsk rovdyrforvaltning strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og har derfor saksøkt staten. Vi tapte i tingretten, men nå kommer ankesaken opp for lagmannsretten.

Ulven i Norge er kritisk truet. Til tross for dette har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden permanent nede på et kritisk truet nivå.

– Statens praksis skaper ikke tillit eller forutsigbarhet, men bidrar til et stadig økende konfliktnivå. Norge trenger en tydelig avklart, tillitsvekkende, konfliktdempende og forutsigbar rovdyrforvaltning. Det er statens ansvar. Et ansvar som i dag skyves fra skanse til skanse - sammen med våre kritisk truede ville dyr, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

WWF vil med søksmålet utfordre hvorvidt et land kan utrydde, eller permanent holde på kritisk truet nivå, egne arter hvis disse artene finnes i levedyktige bestander i andre land. Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett mandag 2. desember og varer til 6. desember.»
Ulvens Dag
Ulvens Dag
KLAGENE PÅ LISENSFELLING AV ULV UTENFOR SONEN ER IKKE TATT TIL FØLGE

«Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 for 2019-2020

Klima- og miljødepartementet viser til klager fra Foreningen våre rovdyr, Hedmark bondelag, Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs rettigheter, Norges miljøvernforbund og Rovviltets Røst. I tillegg har to enkeltpersonforetak og et aksjeselskap klaget på vedtaket. Klagene gjelder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2019-2020.

Klima- og miljødepartementet opprettholder kvoten på inntil 12 ulver i rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen for lisensfellingsperioden 2019-2020.
Etter departementets vurdering er det rettslig grunnlag for å tillate lisensfelling av streifulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark fylker etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. Departementet har lagt vekt på at streifulv normalt har stor vandringskapasitet og uforutsigbar områdebruk, og at påviste skader forårsaket av ulv utenfor ulvesonen siden 1. april 2019 i stor grad er forårsaket av enslige ulver på vandring.

Departementet anser at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn felling. Departementet har i avgjørelsen lagt stor vekt på prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Departementet legger også til grunn at den vedtatte kvoten på inntil 12 ulver ikke vil true bestandens overlevelse. Det legges også til grunn at vedtaket ikke er til hinder for å nå det nasjonale bestandsmålet for ulv neste år.

Klagene er dermed ikke tatt til følge.»

Lenke til vedtaket:
https://www.miljovedtak.no/Registrering/LastNedFil?FilId=11839c6e-8f13-ea11-80ff-005056b95dcf
Ulvens Dag
Ulvens Dag
AVGRENSNING AV PERIODE OG OMRÅDE IFM LISENSFELLING UTENFOR ULVESONEN

«Avgrensning av lisensfellingsperioden av dyreetiske hensyn

Deisjøreviret ligger delvis i lisensfellingsområdet. Av dyreetiske hensyn avgrenses fellingsområdet slik at det ikke felles ulv fra dette reviret før 1. januar 2020. Følgende område unntas fra lisensfelling i perioden fram til 1. januar 2020: Rendalen kommune sør for Rv 30 og Rv 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal, samt Stor-Elvdal kommune øst for Glomma og sør for Rv 30.

Midlertidig avgrensing av lisensfellingsområdet for å unngå felling av genetisk viktig individ

Den finsk-russiske innvandreren som ble flyttet fra Elgå reinbeitedistrikt til Kongsvinger kommune har krysset Glomma, og er nå i bevegelse gjennom området vest for Glomma, sør for Rv 3/fv 25. For å unngå felling av dette dyret gjøres det en midlertidig avgrensing av fellingsområdet, slik at følgende område unntas fra lisensfelling inntil videre:

Hele Stange og Nord-Odal kommuner, Løten kommune sør for Rv 3/fv 25, Elverum kommune vest for Glomma og sør for Rv 3/fv 25, samt de deler av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler som ligger nord/vest for Glomma.»

Lenke:
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/lisensfelling-av-ulv-i-region-3-oppland-region-4-oslo-akershus-ostfold-og-region-5-hedmark-2019-2020/