Ulvens Dag på Facebook

ULVESAKEN KOMMER OPP I OSLO TINGRETT I I SLUTTEN AV APRIL:

www.nrk.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

MØT OPP LØRDAG! VI MÅ STÅ SAMMEN OG VISE AT FLERTALLET ER FOR ULV I NORSK NATUR!

Still opp for ulven på markering lørdag 20. januar klokka 13:30!
Du finner informasjon via linken under.

NOAH - for dyrs rettigheter har laget en flott film du kan se så lenge:
... See MoreSee Less

NY ULVEFILM FRA NOAH: "ULVENS GODE NABOER" - Se og DEL FILMEN! NOAH lanserer nå filmen "Ulvens gode naboer"! Vi har reist rundt i ulvesonen, snakket med folk som bor der og som ønsker ulven velkommen. 35% av folk i ulveområder liker godt at ulven er der, og bare 13% misliker den sterkt. NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi også laget denne filmen - slik at flere stemmer kan bli hørt. TUSEN TAKK til alle som har vært med i filmen og gjort den mulig! HUSK Å STILLE OPP I MARKERING FOR ULVENE 20. JANUAR. Nå er det viktig at så mange som mulig stiller opp og viser politikerne at vi ikke lenger aksepterer at mindretallet får styre rovdyrpolitikken i Norge: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Støtt også NOAHs kamp for rovdyrene, pelsdyrene og alle andre dyr - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/medlem?f1=17sm2

View on Facebook

FORVALTNINGSMERKING - INFORMASJON FRA Miljødirektoratet

"Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette forvaltningsmerking av ulv i 2018. Oppdraget innebærer å iverksette radiomerking av flere revir i ulvesonen slik at både det revirhevdende lederparet og ungulvenes videre områdebruk og vandringer kan kartlegges.
Slettåsreviret skal prioriteres.

I første omgang prioriteres merking i Slettåsreviret og Letjennareviret. Innenfor Slettåsreviret er det revirhevdende paret allerede merket og har fungerende sendere etter merking i 2017. Videre har den revirhevdende hannen redusert funksjon/bevegelighet etter eldre benbrudd. Immobilisering og remerking av det revirhevdende paret er derfor ikke prioritert. Det legges opp til at merkeforsøk
konsentreres om valper født i 2017 i Slettåsreviret. Innenfor Letjennareviret planlegges merking av både revirhevdende ulver og valper som opptrer i reviret.

Foreløpige konklusjoner for vinteren 2017-2018, rapportert av Rovdata 11. desember 2017, tilsier dokumentert yngling i 2017 i begge disse revirene, samt intakte foreldrepar. Antall ulver i Slettås er antatt å være 7, og antall ulver i Letjenna er antatt å være 6.

Merking i ytterligere revir kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av merkeforsøkene som vil foregå straks det er egnede sporingsforhold (innenfor perioden 2. januar 2018 – 23. mars 2018).
Statens naturoppsyn vil før tiltaket iverksettes informere aktuelle kommuner.
Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter. Bruk av snøskuter er også aktuelt. Dette vil foregå i regi av Statens naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn §3, første ledd.

Merking av dyr er regulert i dyrevelferdsloven § 10. Merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr. Slik merking krever derfor ikke forhåndsgodkjenning etter denne forskriften."

Etter det vi kjenner til, skal merkingen av ulv på Mangen nå være i gang.
... See MoreSee Less

View on Facebook

BLI MED FOR ULVEN DEN 20. JANUAR!

Vi deler fra NOAH - for dyrs rettigheter:

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK!

Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP

Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/
... See MoreSee Less

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK! Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/ Støtt NOAHs arbeid for ulvene - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/&medlem?f1=13sm

View on Facebook

16 ULVER SKUTT - JULUSSA- OG OSDALSFLOKKEN ER UTRYDDET.

Konflikten forbundet med den nordlige ulvesonegrensa og ulvens tilstedeværelse, er på ingen måte over. Det vil vandre inn nye individer og danne revir i samme område. Det har skjedd flere ganger før, og vil skje igjen.

Jakten innenfor etablerte revir er nå avsluttet, men flere ulver gjenstår på lisensjaktkvota utenfor sona. Det er også sannsynlig at det befinner seg flere ulver i de "tomme" revirene, enn de 16 individene det er gitt fellingstillatelse på. I så fall må det søkes om ny tillatelse.

Jakta utenfor ulvesona varer til og med 31. mars 2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook

I DAG HAR ULVENS DAG OVERLEVERT OVER 88.000 UNDERSKRIFTER TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTMENTET FOR ULV I NORSK NATUR!

Tusen takk til deg som har signert!

Ett av argumentene for utskytingen av de to stabile flokkene i Julussa og Osdalen er at ulven fører til fraflytting fra områder med ulv. Dette faller innenfor "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Dokumentasjonsgrunnlaget for argumentet er ikke per nå kjent for oss eller for KLD, men vi ble henvist til rovviltnemndenes vedtak. Vi skal nå lete etter undersøkelsen som ble nevnt som grunnlag i møtet i dag. Det blir en spennende prosess.

Ulvens Dag stilte spørsmål om hvorfor alle oss som er FOR en levedyktig og sunn ulvebestand, altså flertallet, blir totalt neglisjert og oversett i ulvepolitikken når det gjelder "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Svar: "Vi har nevnt i vedtakene at mange er positive til ulv."

JOBBEN FORTSETTER!

MØT OPP PÅ NOAHS MARKERING UTENFOR STORTINGET LØRDAG 20. JANUAR OG STØTT WWF I RETTSSAKEN MOT STATEN!

Opprop: www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Markering for ulv: www.facebook.com/events/1903385963307315/?ti=cl

Rettssak for ulv: www.gofundme.com/savenorwegianwolves
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ulvens Dag har oppdatert forsidebildet sitt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

SKADESKYTING - HVA ER ÅRSAKEN?

Det er kritikkverdig, dyreetisk og dyrevelferdsmessig forkastelig, og langt fra konfliktdempende at vanlige storviljegere får adgang til å skyte fredede rovdyr. Den ene dagen er dette straffbart, den andre dagen er det tillatt. Skal ulver skytes, bør dette gjøres av kompetent SNO-personell.

HVORFOR er skadeskytingprosenten høyere for ulv enn for annet vilt?

NINA skriver dette i sin rapport:
"For voksen elg og elgkalv estimerte vi andelen skadeskutte dyr til henholdsvis 3,5 % og 4,5 %, mens hele 9 % avde felte bjørnene var å betrakte som skadeskutt. Tilsvarende andeler for gaupe og rødrev var 19 % og 20 %. Dette er minimumstall i og med at vi mangler data for andelen påskutte dyr som ikke ble gjenfunnet. Vi har heller ikke medregnet dyr som ble gjenfunnet i live innenfor den definerte grenseverdien og avlivet."

1) STØRRELSE
Rovdyr er mindre enn en voksen elg.

2) MANGLENDE ERFARING/STRESS
Det blir svært få og sjeldne skuddsjanser som sammen med manglende erfaring kan lede til stress og/eller en opplevelse av en ”nå eller aldri”-situasjon.

3) AVERSJON MOT ROVDYR
Man kan heller ikke se bort ifra at aversjon mot rovdyr kan senke terskelen for human jaktutøvelse, slik at det blir større aksept for skadeskyting innen jaktlaget.

4) FEIL AMMUNISJON
Det er også en mulighet for at rifleammunisjon beregnet på store, tunge dyr ikke nødvendigvis vil fungere optimalt på små dyr.

Dette er noen av de mulige årsakene beskrevet i Norsk institutt for naturforskning sin rapport: "Skadeskyting av rovvilt" 2012. I tillegg står det følgende:

" I Østlendingen henvises det til at 2 av 3 ulver ble skadeskutt under jakta i 2011 og at nær 40 % av gaupene led samme skjebne (Møystad 2011).

I samme artikkel var jaktlederen i Rendalen av en annen oppfatning og mente at årets ulvejakt var godt utført og at skadeskytinger må påberegnes. Det samme synet hevdes av mange jegere i nettbaserte diskusjonsfora."

"Det er derfor divergerende oppfatninger om hvorvidt rovdyrjakt utføres på en akseptabel måte i forhold til dyrevelferd. Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier imidlertid at dette er noe som må tas alvorlig, og hun har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om en nærmere redegjørelse for omfanget av skadeskyting ved rovdyrjakt."

Denne redegjørelsen har vi ikke klart å finne. Kanskje på tide at Vidar Helgesen følger opp saken?

SKADESKYTING PÅ 25% ER UAKSEPTABEL!

Erna Solberg Naturvernforbundet WWF Verdens naturfond Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Arbeiderpartiet Fylkesmannen i Hedmark Aftenposten Harvest - Mennesket & Naturen Nationen VårtOslo Hamar Arbeiderblad Dagbladet VG Høyre Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon KrF Kristelig Folkeparti
Mattilsynet Rådet for dyreetikk

KILDER:
1. "Skadeskyting av rovvilt", NINA, 2012. www.researchgate.net/profile/Jon_Arnemo/publication/278157099_Skadeskyting_av_rovvilt_Begrepsfors...
... See MoreSee Less

View on Facebook

VIKTIG! MØT OPP!

Bli med på NOAHs markering lørdag 20. januar klokken 13:30 utenfor Stortinget.

STOPP UTRYDNINGSPOLITIKKEN NÅ!

Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP
... See MoreSee Less

Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP

januar 20, 2018, 1:30pm - januar 20, 2018, 2:30pm

Bli med og si NEI til utrydningspolitikken - MØT opp på NOAHs markering utenfor Stortinget klokken 13.30 lørdag 20. januar. - for information in English, please scroll down - Lørdag 20. januar mobiliserer vi for ulvene, det vil holdes appeller utenfor Stortinget fra klokken 13:30 Det holdes appeller fra ulike organisasjoner for ulv – blant annet WWF, NOAH, Naturvernforbundet, Foreningen våre rovdyr, Rovviltets Røst, Ulvens Dag Andre appellanter: Mads Andenæs (prof. juss), Harald Kryvi (prof. biologi), Ragnhild Sollund (prof. kriminologi), Dag Endsjø (prof. religion/etikk), Tom Schandy (naturfotograf), Tore Hauge (bor på Rena, "stemme fra ulvesonen"), Arne Nævra (SV/naturfotograf), Espen Stoknes (MDG/ holdningsforsker), Øyvind Solum, (leder i rovviltnemda Oslo, Akershus og Østfold, MDG) og en representant fra Venstre. Andre markeringer: Tromsø www.facebook.com/events/143243976384339/ Trondheim www.facebook.com/events/939253386240819/ Bergen www.facebook.com/events/2032889026990676/ Stavanger www.facebook.com/events/435096350242585/ Kristiansand www.facebook.com/events/522012294842442/ Fredrikstad www.facebook.com/events/519063315117503/ Utlandet: Sverige, Stockholm 20. januar organisert av Djurens Rätt (kan kontakte info@djurensratt.se for mer info Finland, Helsinki www.facebook.com/events/969214226551248/ Litauen, Vilnius www.facebook.com/events/528012837597525/ Estland, Tallin www.facebook.com/events/401550446970602/ Sør-Afrika www.facebook.com/events/1970070076560747/ Kroatia, Zagreb www.facebook.com/AnimalFriendsCroatia/posts/10156013196902154 SAY NO TO THE WOLF EXTINCTION POLICY IN NORWAY! Come and join in the protest either on 19 January / 20 January 2018 in your country! Scroll down and check the list of events in other countries. The politicians in Norway claim that killing wolves and destroying nature helps to reduce conflict in society. Let them know that they are wrong! The predator policy of the Norwegian authorities is shameful. It is unacceptable that protected species are killed for economic reasons. It is absurd that Norwegian politicians openly ignore any recommendations from researchers and the majority opinion of the Norwegian people. They also disregard Norwegian laws and international agreements binding to Norway. All that matters to them is to shoot more wolves. There are many of us who say now – WE HAVE HAD ENOUGH! It is important that as many as possible join in the rally to show to the politicians that we do not accept the systematic killing of wolves in Norway. They need to see that there are many of us who stand by animals and that we are deeply upset over the ongoing culling of wolves and the wolf extinction policy driven by the authorities! The Parliament of Norway, the Norwegian Ministry of the Environment and the court of first instance in Oslo have failed the wolves in Norway. But WE HAVE NOT! Therefore it is essential that we shall organise ourselves in great numbers and stand up for the wolves on this day. Please spread the news of the wolf rally to your friends, family and others you know!

View on Facebook

ULVEJAKTA BLIR IKKE STANSET!

www.nrk.no/ho/stopper-ikke-ulvejakta-1.13850616
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV NUMMER 8 ER SKUTT -
UNG HANNULV I JULUSSAFLOKKEN

www.nrk.no/ho/ny-ulv-skutt-i-amot-1.13851125
... See MoreSee Less

View on Facebook

BLI MED Å SOVE I ULVEREVIR 3.- 4. MARS!

Vi oppfordrer alle til å være med på friluftsarrangementet til Telttur!

"Regjeringen åpner for at i alt 42 ulver kan skytes i vinter, 24 utenfor ulvesonen og 16 innenfor. 1 januar startet jakten opp etter at domstolen stoppet den i november 2017. Allerede på jaktens første dag ble 2 individer felt.

Mye av motstanden baserer seg på myter og disse vil vi avlive.
Vi inviterer derfor hele Norge til å overnatte i ulverevir 3-4 mars. Invitasjonen går til begge sider av saken og vi vil også invitere politikere, ulveforkjempere, ulvemotstandere og media i tillegg til deg til en natt i skogen. Vi kommer til å reise inn Slettåsreviret som er en av flokkene som skaper mye debatt, og håper at så mange som mulig vil bli med. Ta gjerne med barna, det blir bålkos og flotte naturopplevelser.

Vi oppfordrer også til å overnatte i andre ulverevir i landet, og dele opplevelsene med oss.

Hvis du vet om noen som bør være med på dette, så inviter disse. Har du forslag til offentlige personer som vi i Telttur bør kontakte og invitere, så send oss en e-post på: post@telttur.no

Det vil komme mer info fortløpende.

Håper at du blir med og at du deler dette med dine venner.

Hilsen oss i Teltur"

www.facebook.com/events/139981210025778/
... See MoreSee Less

Sover med ulver

mars 3, 2018, 10:00am - mars 4, 2018, 3:00pm

Regjeringen åpner for at i alt 42 ulver kan skytes i vinter, 24 utenfor ulvesonen og 16 innenfor. 1 januar startet jakten opp etter at domstolen stoppet den i november 2017. Allerede på jaktens første dag ble 2 individer felt. Mye av motstanden baserer seg på myter og disse vil vi avlive. Vi inviterer derfor hele Norge til å overnatte i ulverevir 3-4 mars. Invitasjonen går til begge sider av saken og vi vil også invitere politikere, ulveforkjempere, ulvemotstandere og media i tillegg til deg til en natt i skogen. Vi kommer til å reise inn Slettåsreviret som er en av flokkene som skaper mye debatt og håper at så mange som mulig vil bli med. Ta gjerne med barna, det blir bålkos og flotte natur opplevelser. Av hensyn til ulven vil vi legge campen i ytterkant av reviret etter råd fra eksperter med lokalkunnskap. Vi vil nødig stresse de unødvendig. Vi oppfordrer alle som overnatter i andre revir til å gjøre det samme. Ulven er naturlig redd mennesker så det er viktig at vi tar hensyn til dyrene og sikrer god dyrevelferd. Vi oppfordrer også til å overnatte i andre ulverevir i landet og dele opplevelsene med oss. Hvis du vet om noen som bør være med på dette så inviter disse. Har du forslag til offentlige personer som vi i Telttur bør kontakte og invitere så send oss en e-post på: post@telttur.no Det vil komme mer info fortløpende. Håper at du blir med og at du deler dette med dine venner. Hilsen oss i Teltur

View on Facebook

ULVEJAKTA I SVERIGE ER I GANG!
Oppdatering: 2 ulv skutt i dag.

"Bare få timer etter at lisensjakten på ulv åpnet i Sverige, ble det første dyret felt av en jeger i Värmland.

Naturvårdsverket anslår at det fins 355 ulver i Sverige og har i vinter gitt fellingsløyve på 22 dyr.

I Norge er det til sammenligning registrert rundt 90 ulver, og fellingskvoten for vinteren er satt til 42.

Den første svenske ulven ble skutt i det såkalte Vimyrenreviret i Värmland få timer etter at lisensjakten offisielt ble åpnet, ifølge Svensk jakt.

Ulvejakten i Sverige skal pågå fram til 15. februar. Det er gitt fellingsløyve til seks ulver i Värmland, seks i Dalarna, seks i Västmanland, to i Gävleborg og to i Örebro."

avisenagder.no/startskuddet-har-gatt-i-ulvejakten-i-sverige/Type/NTB/19.1.237240

Foto: arkiv, www.svt.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

DAG 2 I LISENSJAKTA, SAMTIDIG HAR SNO BEGYNT Å MERKE ULVENE I SLETTÅS!

Samtidig som det pågår jakt på to ulvefamilier, har SNO fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å forvaltningsmerke ulvene i Slettåsreviret.

Miljødirektoratet skriver følgende:
"Oppdraget fra KLD går ut på å merke ulv i flere revir i ulvesonen, slik at ulvenes områdebruk og vandringer kan kartlegges. Ulvene i Slettås har prioritet i oppdraget."

Er dette forenlig med god dyreetikk og dyrevelferd?

WWF Verdensnaturfonden Rådet for dyreetikk VG Dagbladet Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Miljøpartiet De Grønne Venstre SV - Sosialistisk Venstreparti
Aftenposten

LES MER PÅ:
www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=25861&epslanguage=no
... See MoreSee Less

View on Facebook

JAKT PÅGÅR!

Fylkesmannen i Hedmark skriver følgende på sine nettsider:

"Områdeavgrensing:

Fra det punktet der fv. 215 Haugedalsveien krysser Glomma, videre østover langs fv. 215 til krysset fv. 215 og fv. 607 Desetveien. Fortsetter nordover langs fv. 607 Desetveien til vegen til skytefeltadministrasjonen (Fagerfjellveien) tar av østover. Fra dette punktet i luftlinje nordøstover til nordenden på Søndre Slemsjøen. Deretter nordover langs Slemma-vassdragets østside til kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen. Videre østover langs Rendalens kommunegrense til denne krysser fv. 217 Engerdalsveien. Vestover langs fv. 217 til Åkrestrømmen og videre langs fv. 30 til denne krysser Glomma. Sørover langs østsiden av Glomma til denne krysses av fv. 215 Haugedalsveien."

Særlige vilkår (gjelder for begge lisensfellingsområdene):
Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Hedmark (tlf. 954 52 101). før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2017/2018.

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse."

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

LES MER HER:
www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/Lisensfelling-av-ul...
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 DAG IGJEN TIL ULVEJAKTA OG RETTSSAKEN FORTSETTER KOMMENDE UKE!

- I morgen starter Norge jakta på to hele ulveflokker.
- Samme uke fortsetter rettssaken mot Norge grunnet jakt på den rødlista arten. WWF Norge saksøker staten fordi norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

HVA HAR FAGFOLK UTTALT?

• Professor emeritus Inge Lorange Backer:

"Vi glemmer litt for lett at vi har et ansvar for å bevare det biologiske mangfoldet. Det ligger i både Grunnloven og i naturmangfoldloven."

"I Norge er det norsk rett som skal fortolkes, og i Sverige er det svensk rett. Selv om de bygger på det samme kan det være nyanser. Ulvebestanden i Sverige er også av en helt annen størrelse enn i Norge."

• Professor i kriminologi Ragnhild Sollund:

"Den primære hensikten med loven er å sikre truede arter, ikke å sikre næringsinteresser og friluftsinteresser."

"Norge ligger allerede svært tynt an i sine forpliktelser overfor Bernkonvensjonen, og jeg håper denne saken ender i retten."

• Vitenskapelig assistent Matias L’Abée-Lund og professor Mads Andenæs:

(om Bern-konvensjonen)
"Konvensjonen har hatt vesentlig betydning for utformingen av viltloven fra 1981 og naturmangfoldloven fra 2009. Bernkonvensjonen verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater, og legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder."

• Advokat Carl Philip F. Fleischer:

Beslutningen om å skyte de to flokkene er begrunnet i oppdateringen av rovviltforskriften som fulgte ulvebråket sist vinter. Den åpner nå for å tillate felling begrunnet i "offentlige interesser av vesentlig betydning".

"Det som er en offentlig interesse av vesentlig betydning er å bevare naturmangfoldet."

"Man argumenterer med at dette vil øke tilliten til rovdyrforvaltningen, og impliserer at det vil redusere ulovlig jakt. Men det er like sannsynlig at det kan føre til det motsatte. Når det er bred politisk aksept for å drive utskyting av en kritisk truet art, kan det brukes til å legitimere ulovlig jakt."

Nå gjenstår det å se hva som skjer den kommende uka, men da er det kanskje altfor sent for ulvene i Osdalen og Julussa.

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Nationen Glåmdalen Aftenposten Morgenbladet Dagbladet Romerikes Blad Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hedmark Harvest - Mennesket & Naturen

Kilder:
1. www.juristkontakt.no/i/2017/2/juko-2017-02b-750
2. www.nrk.no/norge/jusprofessorer-hardt-ut-mot-stortingspolitikere-etter-ulvedebatt-1.13352257
3. morgenbladet.no/ideer/2017/01/ulv-orjaseter-og-folkeretten
4. www.vg.no/nyheter/innenriks/ulvejakten/wwf-mener-norsk-jakt-truer-ulven-i-hele-soer-skandinavia/a...

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 DAGER IGJEN TIL TO ULVEFAMILIER SKAL SKYTES!

HVILKE SCENARIOER KAN VI STÅ OVERFOR?

1. INGEN ulver blir skutt.
Ulvejakt er visstnok krevende, og man kan håpe at ingen ulver blir skutt før en rettskjennelse faller de nærmeste dagene.

2. NOEN av ulvene blir skutt.
Ikke alle individene i samme flokk, men noen av dem, noe som resulterer i splitting av flokken eller i verste fall foreldreløse valper på 8 måneder.
Hvilket byttedyr vil valpene klare å nedlegge? Vil de gå målrettet etter hunder for eksempel?

3. ALLE ulvene blir skutt.
De to revirene vil stå tomme, men med den store tilgangen på byttedyr vil nye ulver mest sannsynlig vandre inn for å etablere nye revir.
Nye revir betyr at unge ulver må finne ut av revirgrenser og gjøre seg kjent med hele territoriet. Vi vet at unge ulver er nysgjerrige og vil kunne oppsøke mennesker i mye større grad enn etablerte flokker ledet av erfarne foreldre. Vil dette medføre større skadepotensiale for neste beitesesong?

Er dette ønskede scenarioer for Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, og Fylkesmannen i Hedmark?

Hvor er Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV - Sosialistisk Venstreparti?
Hvorfor er de stille nå, når deres stemmer behøves som mest?

Les artikkelen "The Effects of Breeder Loss on Wolves", Brainerd et al. 2008
"To minimize negative impacts, we recommend that managers of recolonizing wolf populations limit lethal control to solitary individuals or territorial pairs where possible, because selective removal of pack members can be difficult. " www.bioone.org/doi/abs/10.2193/2006-305#/doi/abs/10.2193/2006-305

Les også:
"Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations" Wielgus, Peebles. 2014
"Although lethal control is sometimes a necessary management tool in the near-term, we suggest that managers also consider testing non-lethal methods of wolf control [29] because these methods might not be associated with increased depredations in the long-term." journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113505

Nationen Dagbladet Glåmdalen Hamar Arbeiderblad Trysil kommune Aftenposten Romerikes Blad NRK Nyheter Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bilde: "Årets valper i Osdalsreviret"
SNO/Miljødirektoratet
... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEJAKTA ER I GANG - EN AVGJØRELSE SOM KAN SETTE EN STOPPER VIL FØRST KOMME I JANUAR!

Fra og med i dag, og til og med 23.desember kan jaktlagene drive lisensjakt på ulvene utenfor ulvesona.

Mellom 24. og 31. desember er det julefred som også gjelder skogens beboere, men lisensjakta kan starte igjen 1. januar og da vil den også gjelde for individene i Julussa- og Osdalsflokken.

Hvordan Klima- og miljødepartementet (Norge) kan tillate jakt før Oslo tingrett har kommet med en avgjørelse, er vanskelig å forstå.

WWF skriver følgende på sine sider:

"Ulvejakten startet opp igjen i dag, samtidig som Oslo tingrett har vært samlet for å vurdere om den skal stanses. Rettens avgjørelse er først ventet i begynnelsen av januar."

Les mer her:
www.wwf.no/?55025/Venter-ulvedom-i-januar
... See MoreSee Less

View on Facebook

ØNSK WWF LYKKE TIL I RETTSSALEN I DAG! ... See MoreSee Less

View on Facebook

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN - PÅMELDING!

Arrangør: www.naturutvikling.no

Noen av temaene:

• Status og nytt i rovviltpolitikken
• Hva kan forklare aksept for ulovlig jakt
• Politiarbeid overfor illegal jakt
• Jakthunder på rovvilt
• Store predatorer - kan de også være nyttige
• Forebyggende tiltak
• Biologisk mangfold
• med mer... programmet oppdateres.

Her er det bare å melde seg på for påfyll!

Scandic Hamar
22. - 23. januar 2018
... See MoreSee Less

View on Facebook

SENTERPARTIET VIL HA NY ROVVILTFORVALTNING OG KOMMER MED FORSLAG TIL ENDRING!

"1.
Stortinget ber regjeringen klargjøre den todelte målsetningen om rovviltforvaltningen, slik at det blir tydelig at dette er to likestilte målsetninger i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

2.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om reduserte bestandsmål for de store rovviltartene. Regjeringen bes i den forbindelse gå bort fra praksisen med å fastsette bestandsmål i intervaller og dessuten legge til grunn at eksisterende beitenæring skal opprettholdes.

3.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året. Det må åpnes for at nemndene kan iverksette betinget skadefelling hele året. Nemndene må også få større styring over de ekstraordinære uttakene som skjer i regi av Statens naturoppsyn.

4.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at rovviltmyndighetene i prioriterte beiteområder iverksetter planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Det gjennomføres planmessig overvåkning av rovvilt i aktuelle områder for å kunne gjennomføre dette. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.

5.
Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

6.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt det foreligger fare for større skade. Slike tillatelser skal kunne knyttes til et bestemt område og tidspunkt uten krav til identifisering av skadegjørende individ.

7.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

8.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

7. desember 2017

Marit Arnstad

Ole André Myhrvold

Sandra Borch

Geir Pollestad

Siv Mossleth

Emilie Enger Mehl"

HELE DOKUMENTET KAN LESES HER:
www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-2017...

Nationen Aftenposten Romerikes Blad Enebakk Avis Østlandets Blad Dagbladet WWF Verdens naturfond Naturvernforbundet Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre Miljøpartiet De Grønne
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR ER ØSTMARKAHANNEN?

Det er mistenkelig lenge siden individ V605, hannen i Østmarka, har blitt observert eller fanget opp av et viltkamera.

Siste 100% sikre livstegn er en passering forbi NINAs viltkamera i sommer.
Se videosnutt på viltkamera.nina.no

Det kan selvfølgelig være mange årsaker til at en ulv forsvinner. Skade, sykdom eller ulykke er noen av dem,- men ulovlig jakt er også et reelt problem. Man skal ikke se bort fra at dette fortsatt forekommer, selv i kjølvannet av Trysil-saken.

Er du på tur i Østmarka og ser noe du mener andre bør vite noe om, ta kontakt!

SLIK VARSLER DU OM MILJØKRIMINALITET!

Hva gjør du hvis du oppdager noe du ønsker å melde fra om til ansvarlig myndighet?

1. Dokumentere så godt du kan med bilder og GPS/UTM-posisjon.

2. Kontakt nærmeste politidistrikt (se lenke lenger ned).

3. Ved større saker, kontakt Økokrims avdeling for Miljøkriminalitet:
* Telefon: 23 29 11 00
* E-post: desken.okokrim@politiet.no

"Undrar på kva du skal gjere? Når du skal melde ei sak, bør du som hovudregel vende deg til nærmaste politidistrikt, som i turen sin vurderer om ØKOKRIM bør trekkjast inn i saka. Dersom det gjeld store, alvorlege saker, kan du vende deg direkte til ØKOKRIM I slike tilfelle tilrår me at du tek kontakt munnleg med Desken før du sender ein skriftleg melding av saka. Dersom du har meldt ei sak, bør du kunne hjelpe oss å klargjere."

-> Tips Økokrim:
www.okokrim.no/kontakt.411473.no.html

-> Oversikt politidistrikt:
www.politi.no/kontakt_…/kontakt_ditt_politidistrikt/

www.politi.no/rad_fra_politiet/miljokriminalitet/

Kilder:
1. Gangås, K.E., Kaltenborn, B.P. & Andreassen, H.P: «Environmental attitudes associated with large-scale cultural differences, not local environmental conflicts. Environmental conservation», Høgskolen i Hedmark, 2014: brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/194806

2. Liberg, Olof; Chapron, Guillaume; Wabakken, Petter; Pedersen, Hans Christian; Hobbs, N. Thompson; Sand, Håkan: "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe": brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/134548?locale-attribute=no

Video gjengitt med tillatelse fra viltkamera.nina.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEBESTANDEN I SKANDINAVIA TRENGER NYE INDIVIDER UTENFRA FOR LANGSIKTIG OVERLEVELSE!

"Svenske, norske og amerikanske forskere har gått sammen for å gjøre en detaljert undersøkelse av genene til skandinaviske ulver. Studien, der DNA fra nærmere 100 ulver har blitt undersøkt, ble nylig publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

– Det mest slående som kommer fram i den nye undersøkelsen, er den ekstreme mangelen på genetisk variasjon hos en del individer, sier Øystein Flagstad, som var med på studien. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er genetiker med kompetanse på rovvilt.

Studien ble ledet av Marty Kardos, som er genforsker ved University of Montana. Han sier at selv om vi har et nesten komplett stamtre for skandinaviske ulver, viser det ikke hele bildet.

Innavlen ser ikke ut til å ha skadet den skandinaviske bestanden alvorlig så langt, men Flagstad nevner noen effekter.

– Vi har sett noen enkeltstående konsekvenser av innavlen, som for eksempel tannstillingfeil, skjelettdefekter og sterilitet hos enkelte hanner. Men vi ser konsekvensen av innavl tydeligst på størrelsen på familiegruppene.

– Det vi ser er at foreldrepar som er sterkt innavlede får færre unger. En mindre andel av ungene vokser opp. Det nære slektskapet ser ut til å påvirke overlevelse hos valper og reproduksjon hos voksne ulver, sier Flagstad.

– Innavl er et problem blant annet fordi det fører til lavere reproduktivitet, sier Flagstad.

Det betyr at ulven får færre unger.

Han viser til en betydelig bestandsvekst etter at nye gener ble tilført, både i 1991 og i 2008.

– Det går bra en god stund. Men fortsetter det å være slik i mange nok generasjoner vil det føre til problemer når det gjelder artens langsiktige overlevelse. Flere og flere gensekvenser uten variasjon vil kunne gjøre at dårlige varianter kommer til uttrykk.

For langsiktig overlevelse mener derfor Flagstad at det er viktig at nye ulver kommer inn utenifra.

– Bestanden trenger definitivt noen nye finsk-russiske innvandrere i årene som kommer."

Link til studien: www.nature.com/articles/s41559-017-0375-4

Les hele artikkelen her:
forskning.no/2017/11/ekstrem-innavl-hos-norske-og-svenske-ulver
... See MoreSee Less

View on Facebook

73 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I TYSKLAND!

11 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I NORGE!

Interessant å sammenlikne antall ulv i Tyskland med antall ulv i Norge. Spesielt når vi ser på disse tallene:

Tyskland landareal: 348 540 km²
Norge landareal: 304 125 km²

Tyskland innbyggertall: 80 970 732
Norge innbyggertall: 5 258 317

Tyskland innbyggere per km²: 232, 31
Norge innbyggere per km²: 17,3

Hva sier dette om norsk ulveforvaltning?

Kilder:
1. www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/deutschland/index.html

2.http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp_3_1617_7apr17_endelig.pdf

3. snl.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

VIKTIG DAG FOR OSS SOM ØNSKER EN LIVSKRAFTIG BESTAND AV ULV I NORSK NATUR I DAG!

• Domstol: Oslo tingrett

• Rettsmøtetype: Muntlig forhandling

• Saksnr: 17-172521TVI-OTIR/07

• Sakstype: Alminnelig tvistesak

• Saken gjelder: Gyldigheten av og konvensjonsstrid ved KLDs vedtak om lisensfelling av ulv

• Parter: Stiftelse Wwf Verdens Naturfond - Staten v/Klima- og miljødepartementet

• Advokater: Carl Philip Funder Fleischer; Steinar Eskild Trovåg - Asgeir Nygård; Elisabeth Stenwig

• Rettens leder: Solberg, Sven Olav

• Start- sluttdato: 14.11.2017 - 14.11.2017

www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/Nar-gar-rettssaken/?cid=AAAA171108081128153204...

www.nationen.no/article/wwf-krever-at-ulvejakten-stanses-for-kvoten-er-nadd/
... See MoreSee Less

View on Facebook

SØKNAD AVSLÅTT - TRYSIL KOMMUNE SØKTE OM MIDLER TIL UTREDNING AV ULVENS GENETISKE OPPHAV.

Det ble satt av ekstra midler til konfliktdempende tiltak kommunene i ulvesonen kunne søke om.

Trysil kommune søkte Miljødirektoratet om tilskudd til alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav, og fikk avslag i går.

Direktoratet begrunner avslaget med at dette tiltaket faller utenfor hva ordningen er tiltenkt, og skriver følgende:

"Kommunenes bruk av pengene skal altså henge saklig sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Her bør det imidlertid ikke legges en for streng vurdering til grunn. Tiltak som kan være aktuelle er f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv."

Det burde være mer interessant for kommunen å bruke midler på sine innbyggere, fremfor å sette i gang en utredning regjeringen allerede er i gang med.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV, ULV! HVA ER ULVENS PLASS I NORGE I DAG?

Rådet for dyreetikk arrangerer dyreetikkonferanse om ulv og forvaltning tirsdag 21. november kl. 09.00-14.00.

Ta en tur til Litteraturhuset i Oslo og få med deg dette arrangementet som er gratis og åpent for alle.

For mer informasjo og påmelding se dyreetikkonferansen.no/

Håper vi sees!
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR KOMMER ULVEN FRA, EGENTLIG?

Det svarer seniorforsker Øystein Flagstad på klokken 12:30. Norsk institutt for naturforskning har et fagseminar som sendes direkte. Ta en titt!

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1452343421470139&id=155248327846328
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING DELER UNIKE BILDER AV ULVENE I ØSTMARKA!

"Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper.

Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia."

www.facebook.com/ninaforskning/videos/1445689055468909/
... See MoreSee Less

Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper. Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia. Du kan se flere bilder og videoopptak av dyrelivet i studieområdene på viltkamera.nina.no

View on Facebook

BASTARDVALPER OPPDAGET I SVERIGE

Det er for første gang oppdaget bastarder i Sverige. Blanding av ulv og hund er forbudt, derfor vil valpene bli tatt ut for å unngå videre innblanding med den ville ulvestammen.

Naturvårdsverket skriver dette på sine sider:

"Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund. Det har nu bekräftats genom DNA-analys. Detta är det första fallet i Sverige.

Det är nu angeläget att ta bort hybriderna så att den svenska vargstammen inte får genetisk inblandning av hund.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för att fatta beslut om skyddsjakt på hybriderna. Om det behövs har Naturvårdsverket möjlighet att bevilja dispenser när det gäller jaktmedel."

naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hybridvalpar-har-upptackts-/
... See MoreSee Less

View on Facebook

OPPSUMMERING FRA MILJØDIREKTORATET: ROVVILTNEMNDENE HAR VEDTATT EN SAMLET LISENSFELLINGSKVOTE PÅ 50 ULVER

* Klima- og miljødepartementet har avgjort at 26 ulver kan felles utenfor ulvesonen.
* Klima- og miljødepartementet skal i løpet av høsten avgjøre vedtaket om å felle 24 ulver innenfor ulvesonen.

"Lisensfellingen utenfor ulvesonen startet 1. oktober og varer til 31. mars. Inntil 26 ulver, fordelt på seks regioner, kan felles i disse områdene.

I tillegg har rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) åpnet for felling av tre flokker, og inntil 24 dyr, innenfor ulvesonen. Vedtaket om felling innenfor sonen er påklaget til Klima- og miljødepartementet, som fatter et endelig vedtak i løpet av høsten. Lisensfellingen innenfor ulvesonen starter 1. januar og varer til 15. februar.

Hva er lisensfelling?

Ulv er en fredet art i Norge, i henhold til naturmangfoldloven og etter føringer i Bernkonvensjonen.

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å regulere rovviltbestandene. Lisensfelling av ulv er en regulering av bestanden som kan tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein, eller for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Lisensfelling er, i motsetning til skadefelling, ikke rettet mot et bestemt skadegjørende individ, men skal likevel skje under strengt kontrollerte forhold. Lisensfellingskvotene i Norge fastsettes innenfor avgrensede områder og det er krav om at jegere skal være registrert som lisensjegere og rapportere om gjennomføringen av lisensfellingen."

LES MER:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Oktober-2017/Kan-felle-26-ulver-utenfor-ulvesonen/

SISTE BESTANDSRAPPORT:
brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2443816

MILJØDIREKTORATETS TILRÅR Å REDUSERE ULVEKVOTEN, MEN ANBEFALER Å TA UT TO REVIR:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Tilrar-a-redusere-ulvekvoten/
... See MoreSee Less

View on Facebook

FLOTT VIDEOSNUTT AV TO FINE ULVEVALPER I ØSTMARKA!

Med filmen, som er fra sent juli måned 2017, følger en hilsen fra regissøren, friluftsmannen og østmarkakjenneren:

"Jeg ønsker å takke Ulvens Dag, Foreningen Våre Rovdyr, alle andre foreninger og privatpersoner, som arbeider for at ulven fortsatt skal være en del av norsk natur.

I går møtte jeg to jenter i 20-årene, som gikk Østmarka fra sør til nord med flere innlagte overnattingsdøgn. Under samtalen uttalte de at "friluftslivet får en ekstra dimensjon med ulven i marka"!
Jeg er så enig!!!
Takk for en god og lærerik samtale med dere!

GOD TUR i hærlige Østmarka, MED ulv!!!

Hilsen Andre Holm"

Vi takker Andre Holm for at han ønsket å dele denne unike videosnutten med oss. Og ikke minst for de hyggelige ordene. De går selvsagt rett tilbake til deg, Andre. Takk for alt du gjør for ulvene og naturen vår.

GOD HELG til deg som leser dette!
DEL gjerne innlegget med dine venner og bekjente og LIK gjerne siden vår.
... See MoreSee Less

View on Facebook

SVERIGE: 22 AV 355 ULV KAN FELLES UNDER LISENSJAKTA 2018.

NORGE: REGJERINGEN HAR ALLEREDE GODKJENT FELLING AV 26 ULV UTENFOR SONEN.

Det totale antallet ulv i Norge er 84 (vedlagt bestandsrapport under), som inkluderer både ulvene med helnorsk tilhold og grenseulvene.

Dette er jo interessant informasjon mens vi venter på regjeringens utspill når det gjelder de tre revirene innenfor ulvesonen. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark.

Hvis dette skulle bli godkjent, snakker vi om 26 ulv utenfor sonen + 24 ulv innenfor. 50 av 84 ulver.

- SVERIGE KAN FELLE 22 AV 355.
- KAN NORGE FELLE 50 AV 84?

"Licensjakten omfattar totalt 22 individer i fem län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Beslutet om licensjakt på varg har fattats utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets vägledning samt beslut om miniminivåer för varg, beräkningsunderlag från SLU, fastställda inventeringsresultat, de målsättningar länen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationer har satt upp i regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Samråd har även skett med Norge.

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Vimyren är det revir som utifrån nuvarande kunskapsläge är mest lämpligt för licensjakt i Värmlands län. Ny kunskap om revirens utbredning eller genetiskt värdefulla individer, kan göra det nödvändigt att ompröva utformningen av jaktområdet.

Vintern 2016-2017 fanns 18,8 länsegna vargrevir i Värmlands län. Antalet länsegna revir har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, vilket innebär att ungefär lika många nya revir har tillkommit och försvunnit från år till år. Utvecklingen för den skandinaviska vargstammen i sin helhet är också att den har stabiliserats efter en lång tid av stadig tillväxt."

Aktuelle linker:

1. Bestandsovervåkning Sverige: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8785-2.pdf?pid=20661

2. Bestandsovervåkning Norge:
brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2443816

3. Foreløpig bestandsrapport Norge:
www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp_3_16...

4. Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2018:
www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/beslut-om-licensjakt-paa-varg-i-vaerml...

5. Tilrår å redusere ulvekvoten:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Tilrar-a-redusere-ulvekvoten/
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OPPFORDRER JEGERE SOM JAKTER I ULVESONEN TIL Å TESTE BESKYTTELSESVESTER FOR HUND

Vi har ved flere anledninger tidligere skrevet om ulike typer beskyttelsesvester, og mener det er positivt for både jakthunder og ulver.

"Norges jeger- og fiskerforbund vil at jegere i ulvesonen skal utruste hundene sine med strømvester. Vestene skal beskytte hundene mot ulvebitt. Vesten fungerer slik at den gir ulven et støt i munnen hvis den angriper. Hensikten er at ulven skal avbryte angrepet.

Norges jeger- og fiskerforbund oppfordrer nå jegere som jakter i ulvesonen til å teste ut vestene, som hittil har vært lite utbredt i Norge."

Se vår tidligere vedlagte sak for aktuell info og linker:

www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2017/09/26/195335452/stromforende-vester-skal-beskytte-hunder...
... See MoreSee Less

SAFE GUARD - SIKRER BYTTEDYR, SIKRER ROVDYR! Vi poster info om et norsk foretak som utvikler beskyttelsesutstyr til hunder og bufe. Da Ulvens Dag var på rovviltkonferansen på Hamar i januar holdt Safe Guard et foredrag, men fikk usedvanlig lite respons fra salen. SLIKE VIKTIGE OG FOREBYGGENDE TILTAK BURDE HJELPES FRAM! Her litt info som vi har mottatt per e-post: "Safe Guard as er et nystartet selskap med hovedformål i utvikling av såkalt avvisende beskyttelsesutstyr. Dette utstyret skal beskytte husdyr ( hund, sau, tamrein o.a.) mot angrep fra rovdyr generelt. Vår grunnidé er basert på at hverken byttedyr eller rovdyr skal bli skadd. Vår overbevisning er at et velfungerende beskyttelsesutstyr vil ha store samfunnsmessige fordeler. Ikke minst av dyrehelsemessige hensyn. Skadetallene på beitedyr vil kunne reduseres og tap av hund i marka vil kunne forhindres. Det være seg jakthunder, kadaverhunder, ettersøkshunder og andre tjenestehunder som brukes løs i inn og utmark. Dette vil selvsagt virke forebyggende, gi ro rundt forvaltningspolitikken og dempe konfliktnivået vi ser og har sett gjennom mangeårige debatter i spørsmålene rundt en økende rovdyrstamme og forvaltningen av disse. Prinsippene for utvikling av avvisningsutstyret er basert på bruk av en lett drakt for hunden og en halsklave for bufe. Vi har patentsøkt våre løsninger. Utstyret for hund er nå ferdig utviklet og vi står foran produksjon av prototype. Testene av denne prototypen vil danne grunnlag for videreutvikling av beskyttelse for bufe. Hundevesten vil bli produsert i et meget lett stretchtekstil i Kevlararmid. Vekten vil trolig være ca. 800 gram. (str. M) Kevlararmiden er produsert av det Sveitsiske firmaet Schoeller Textile AG og vil inneholde bland annet et sensormateriale som registrerer rovdyrbitt. Sensorsignalet vil så utløse en spenningspuls som virker meget ubehagelig og således avvisende på rovdyret. Tiden fra registrert bitt til utløsing av avvisning vil være ca. 2 millisekunder. Dette er til sammenlikning raskere enn en airbag i bilen. Detaljutformingen av hundedrakten er gjort med bakgrunn i grundige undersøkelser av bitt-statistikk/steder for rovdyrdrepte hunder. Beskyttelsen vil ikke bare omfatte rygg og nakkeområdet, men også flanke og bløtområder på underside av hunden. Et antall hunder er drept ved bitt i nettopp mageregionen. For bufe vil prinsippet være det samme, men problematikken er her mer kompleks. Halsklaven må ha mulighet for relativt stor ekspansjon. (fra lam til voksent dyr) Batteriet som skal brukes må kunne holde en hel beitesesong og selve beskyttelsen blir ikke så fullstendig som for hundedrakten. Imidlertid er begge typer utstyr, både for bufe og for hund utviklet etter omfattende undersøkelser av bittstatistikker fra rovdyrdrepte dyr. Dette for å gi optimal beskyttelse for bufe (sau, geit, krøtter og ikke minst tamrein) Våre samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet har vært Innovasjon Norge, NTNU IDI (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) FFI Kjeller samt IKAS Informasjonskontroll. Vi har i tillegg hatt nyttig kontakt med en rekke interesseorganisasjoner som eks. Norges Jeger og Fiskerforbund NJFF, Norsk Kennelklubb NKK, Norsk Sau og Geit, Norges Småbrukarlag og Norske Tamreineieres Landsforbund. Dette er en generell informasjon som forteller litt om utviklingen av vår ide og våre produkter. Vi har flere interessante produktideer innenfor tema husdyr v.s. rovdyr vi ønsker å se nærmere på. Forhåpentligvis har denne informasjonen gitt et positivt inntrykk av vårt firma og hva vi steller med. Kanskje kan vårt bidrag være med å løse et økende og utfordrende problem for mange. Med Beste hilsener fra Safe Guard as v/Pål-Eivind Kværner og Jan Tore Skoglund" Våre naboland har allerede vært på ballen lenge, og her kan du lese litt om dem: 1. Wolf Proof i Sverige: www.wolfproof.se/produkter.html 2. Wolf Proof på svensk TV: www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/kevlar-spikar-och-elst%C3%B6tar-det-handlar-om-skyddsv%C3%A4star-f%... 3. Chilivest fra Finland testes våren 2017: yle.fi/uutiset/osasto/news/new_dog_safety_vest_counters_wolf_attacks_in_eastern_finland/9345525 "Hunder i den finske byen Nurmes like ved russergrensen skal teste ut en ny oppfinnelse for å unngå å bli angrepet av ulv: Vester med chilipatroner." Les mer: www.nettavisen.no/…/vil-jage-bort-ul…/3423292637.html www.digitaljournal.com/…/dogs-in-finn…/article/481547 4. Protecting hunting dogs against wolves: www.timberwolfinformation.org/se-protecting-hunting-dogs-against-wolves/

View on Facebook

ENDA EN FERSK RAPPORT OM ULVENS GENETISKE OPPHAV - FINANSIERT VED HJELP AV GAVE FRA NORSKOG: NYLIG HYBRIDISERING IKKE PÅVIST

● Nylig hybridisering mellom ulv og hund ble ikke påvist.

"Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og NMBU, og finansiert ved hjelp av en gave til UiO, gitt av Norskog, og egne midler.

Formålet med denne undersøkelsen var å identifisere mulige krysninger mellom hund og ulv i dagens skandinaviske ulvebestand. I tillegg ønsket vi å finne ut i hvor stor grad det er mulig å gjenkjenne innblanding av hund i ulvens arvemateriale (hybridisering og tilbake-krysninger)."

LES HELE RAPPORTEN HER:

lookaside.fbsbx.com/file/rapport_genetisk_bakgrunn-ulv%20%283%29.pdf?token=AWwbPlBUn0tBacJe7aA7Jh...

Foto: Marie Helena Walle
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORSKE REVIR SOM BUFFERSONE?

I debattinnlegget i dagens Nationen står det at de norske revirene kan virke som et hinder på streifulvene fra Sverige. Kan det være noe i det?

www.nationen.no/article/best-a-beholde-revirene/

Hva skjer når en ulv kommer inn i et annet revir?

Hvor sannsynlig er det at et revir kan hindre immigrasjon?

Og hva kan årsaken være til at en ulv på vandring plutselig blir værende på ett sted over lengre tid?

Hør igjen forsker Tobias Gustavsson fra Grimsö Forskningsstation fortelle om revirgrensene, vandring og ulveatferd.

Opptaket er fra et ulveseminar arrangert av Länsstyrelsen Stockholm i 2010.

youtu.be/6XTpkbT9p9c
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEVALPER PÅ VANDRING

Ulvevalpene vokser fort og begynner i disse dager å utforske reviret sammen med foreldreparet. De beveger seg over større områder, og nå som båndtvangen er over kan det å ha kunnskap om ulvens biologi og atferd være viktig dersom man skulle møte ulven på tur med sin hund.

Lurer du på hvordan ulven lever og hvordan en flokk er sammensatt? Hvor stor en flokk kan bli?

Hør Tobias Gustavsson fra Grimsö Forskningsstation snakke om flokkstrukturen hos de skandinaviske ulvene. Dette er opptak fra et ulveseminar arrangert av Stockholm Länsstyrelse i 2010.

youtu.be/lpj3oy_1WMg
... See MoreSee Less

View on Facebook

DU KAN LÆRE MER OM ULV I ØSTMARKA I MORGEN KVELD - KOM PÅ FOREDRAG!

Her ser du panelet svare på spørsmål fra salen i Enebakk i går. Kom og hør dem på Sandbakken i morgen kveld 18:30!

Fra venstre: Berit Lind, Geir Skillebæk, André Holm, Christian Hillman, Ivar Knai og Tuva Thorson.

Arrangør: Foreningen Våre Rovdyr
... See MoreSee Less

View on Facebook

Minner om temakvelder "MED ULV SOM NABO" i Enebakk tirsdag og på Sandbakken torsdag denne uka! ... See MoreSee Less

TEMAKVELD: "MED ULV SOM NABO" Foreningen Våre Rovdyr arrangerer to kvelder med foredrag om ulv. Velg om du vil dra til Enebakk eller Siggerud (eller begge steder), men gå ikke glipp av denne muligheten til å lære mer om ulv i norsk natur! Håper vi sees! Adresse Bøndenes Hus i Enebakk: Meieriskauveien 211, Ytre Enebakk.

View on Facebook

GRØNNHETTE - DET VAR EN GANG EN NATUR
Litt av den finnes fortsatt.

Oppdatert barnelitteratur!

Slik starter eventyret om Grønnhette.
Pandaklubbens maskot Tiril har vært et fast innslag i Pandabladet i flere år. Nå tar hun og vennen Vargtass steget over til de tykke permene, i sin første helaftens barnebok.

WWFs gode venner i Sveen og Emberland Illustrasjon har skrevet eventyret, som de selv beskriver slik:

"Vi vil vise at naturen rundt oss er fin. Selv med dyrelivet intakt. Historien er småskummel og skøyeraktig og kommer uten pekefinger - og definitivt uten pekefingeren på avtrekkeren."

www.wwf.no/stott_oss/pandaklubb2/gronnhette/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm...
... See MoreSee Less

View on Facebook

TEMAKVELD: "MED ULV SOM NABO"

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer to kvelder med foredrag om ulv.

Velg om du vil dra til Enebakk eller Siggerud (eller begge steder), men gå ikke glipp av denne muligheten til å lære mer om ulv i norsk natur!

Håper vi sees!

Adresse Bøndenes Hus i Enebakk: Meieriskauveien 211, Ytre Enebakk.
... See MoreSee Less

View on Facebook

HOLD AV 21. NOVEMBER!

Rådet for dyreetikk arrangerer en dyreetikkonferanse med ulven i fokus.

Her vil vi lære mer om ulvens biologi, kulturhistorisk betydning og forvaltning.
Organisasjoner som representerer sauenæringa, jegere og vernesiden vil også legge fram sitt syn, før det settes fokus på løsningsorienterte tiltak.
... See MoreSee Less

Ulv, ulv! Hva er ulvens plass i Norge i dag?

november 21, 2017, 9:00am - november 21, 2017, 2:00pm

Dyreetikkonferansen 2017 setter fokus på ulven. Vi får innlegg om ulvens biologi, kulturhistoriske betydning og forvaltning, før sauenæringen, jegere og dyrevernsorganisasjoner får presentere sitt syn på ulv og forvaltning. Mulige løsninger vil til slutt bli debattert i et forsøk på å finne ulvens plass i Norge i dag. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding anbefales. Velkommen!

View on Facebook

DEPARTEMENTET STØTTER PROSJEKT FOR MER EFFEKTIV SKADEFELLING AV ROVVILT I HEDMARK

"Klima- og miljødepartementet støtter et prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovvilt i Hedmark. Seks kommuner i Hedmark har gått sammen om et prosjekt for å gjøre skadefellingslag mer profesjonelle, skadefelling av rovvilt mer effektiv og styrke beitenæringen i Hedmark.

Prosjektet støttes med opp til 360 000 kroner for 2017. Det er Miljødirektoratet som skal gi pengene.
– Det er viktig å gjøre skadefellingslag mer effektive slik at rovvilt som gjør skade i beitepriotiterte områder raskt kan avlives. Det vil bidra til å redusere tap av beitedyr, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det er kommunene Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os, som har gått sammen om prosjektet, som nå får statlig støtte. Kommunene vil også bidra med midler inn i prosjektet.

..Dette skal de oppnå blant annet gjennom kurs, treningssamlinger og utdanning av egne hundeekvipasjer. I tillegg skal prosjektet bidra til en bedre dialog mellom Fylkesmannen i Hedmark og de involverte kommunene og fellingslag. "

Les mer her:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/penger-til-prosjekt-for-a-gjore-skadefellingslag-mer-effektive/id25...

Foto: Marie Helena Walle
... See MoreSee Less

View on Facebook

Leder i rovviltnemnd 4, Øyvind Solum, innleder dagens møte: ... See MoreSee Less

View on Facebook