Ulvens Dag på Facebook

6 days ago

Ulvens Dag

SKADEFELLINGSTILLATELSE GITT PÅ ULV I ETNEDAL

• Fellingsområde: Etnedal og Nord-Aurdal
• Årsak: 3 skadde sau
• Gjelder: 09.07.2018 - 16.07.2018
• DNA ikke kjent
• SNO: antatt ulv

«Det ble funnet tre skadetilfeller på sau der SNO konkluderte med antatt ulv ved Ølslykkja i Etnedal den 9. juli. Skadene var ca. to dager gammel. Kommunen søkte muntlig om skadefellingstillatelse etter at de fikk beskjed fra SNO om skadene. Fylkesmannen ga muntlig fellingstillatelse på 1 ulv i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner kl 2005 samme dag.

DNA

SNO ble forespurt om det var gjort spesielle søk etter DNA-materiale i området der skaden var, men i og med at sauene var skadet og var bevegelsesføre, var det ikke mulig å finne angrepsstedet. Noe videre søke etter DNA var derfor uten mening.

SNO har i sin instruks fått føringer om å gjøre ekstra søk etter DNA (hår og skit) fra ulv. Dersom det skulle bli gjort nye observasjoner, vil vi be SNO om søk etter DNA. Slike funn vil umiddelbart bli sendt til Rovdata for prioritert analyse. Medlemmene i fellingslaget skal også samle DNA dersom det blir gjort funn i løpet av skadefellingsforsøket jf vilkår 10 nedenfor.»

Link til vedtaket:
www.miljovedtak.no/VedtakSøk/VisSak?SakId=29202
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ulvens Dag

POLITIMANNEN SOM BLE DØMT ETTER SMS TIL ULVEJEGER FIKK ANKEN INNVILGET

«Politimannen fra Namdalen ble i Frostating lagmannsrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet.

Politibetjenten anket dommen fra lagmannsretten til Høyesterett, og nå har ankeutvalget besluttet at saken skal behandles av Høyesterett. Anken gjaldt lovanvendelsen.

Det var Spesialenheten for politisaker som i desember i fjor tok ut tiltale mot politibetjenten for «å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

Bakgrunnen var felling av en fredet ulv i et reinområde i Lierne fra helikopter i oktober 2016. Jegeren, med tilknytning til reindriftsnæringen, fikk to tekstmeldinger fra politimannen natten før avhør. Spesialenheten tolket meldingene som råd til jegeren om hvordan han skulle forklare seg for å slippe straff - derfor ble han tiltalt.»

Les hele saken her:
www.adressa.no/nyheter/trondelag/2018/07/10/Politimann-som-ble-dømt-etter-SMS-til-ulvejeger-får-saken-opp-i-Høyesterett-17096302.ece

Tidligere artikkel:
www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2017/12/05/Politimann-skal-ha-gitt-råd-til-mann-som-skjøt-ulv-tiltalt-av-Spesialenheten-15700907.ece
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Ulvens Dag

SKADEFELLINGSTILLATELSE GITT PÅ 1 ULV I SOGN OG FJORDANE

Gjelder fra 08.07.2018 - 16.07.2018
Naustal kommune

Årsak: SNO har konkludert med ulv som skadegjører på åtte lam/sau.

Link til vedtaket:
www.miljovedtak.no/VedtakSøk/VisSak?SakId=29184
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Ulvens Dag

ELVESTUEN PÅ TOLGA, DER TRE SVENSKFØDTE ULVER HAR TATT OVER 200 SAUER

Fra NRK Nyheter:
"På torsdag ble en av de svenske ulvene som har angrepet sauene skutt, men det ble i dag klart, ved hjelp av undersøkelser fra Statens naturoppsyn (SNO) i Trondheim, at det fortsatt er to svenske ulver som er på frifot i området."

www.nrk.no/ho/skuffet-over-ministeren_-_-jeg-synes-ikke-han-viste-sa-mye-sympati-1.14108345
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Ulvens Dag

SKADEFELLINGSTILLATELSE GITT PÅ ULV I STANGE/NORD-ODAL/EIDSVOLL

Gjelder fra 27.06.2018 til 05.07.2018

"Vi viser til telefonsamtale med leder i Romedal og Stange saubeitelag den 27.6. kl. 08:09 hvor det muntlig ble søkt om fellingstillatelse på ulv.

Fylkesmannen ga muntlig fellingstillatelse og
varslet fellingsleder i Stange kommune om dette kl. 08:20. Skriftlige søknader ble mottatt hos Fylkesmannen kl. 09:22 og 09:32 samme dag.

Det ble sent på kvelden den 26.6. dokumentert ulveskader ved Bergesjøen i Stange allmenning.
Statens naturoppsyn opplyste om fire lam dokumentert tatt av ulv, skadene var 1 – 2 døgn gamle."
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

KVOTE PÅ 6 ULV ER VEDTATT PÅ LISENSFELLING AV ROVVILTNEMND 3 OPPLAND

Gjelder fra 01.10.2018 til 31.03.2019

"Rovviltnemnda har i møtet den 21. juni 2018 vedtatt kvote og områder for lisensfelling av ulv i regionen.

Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket.
Avviket fra sekretariatets innstilling i vedtaket begrunnes med følgende:

«Nemnda endrar frå 4 til 6 dyr i lisensfellingskvota for ulv med grunngjeving at ulvebestanden
framleis er aukande når det gjeld tal på ynglingar. Nemnda i region 3 har registrert ein aukande
aktivitet av ulv i fylket den fyrste delen av beitesesongen 2018. Nemnda hadde også ei
lisensfellingskvote på 7 dyr i 2017/18 og vedtok ei skadefellingskvote på ulv i på 6 dyr for 2018/19.»

Link til vedtaket: www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=29051
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

REKORDMANGE ULVER SKUTT ELLER OMKOMMET I NORGE I JAKTÅRET 2017/2018

"I alt ble 31 ulver skutt eller drept i jaktåret 2017/18. Av disse ble 24 ulver felt under vinterens lisensjakt. Vi må et snaut hundreår tilbake i tid for å finne en lignende ulvejakt.

Det er 99 år siden sist det har blitt skutt så mange ulver, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset. -

Årsaken til rekordfellingen er at det ble påvist flere ulvekull i 2017 enn bestandsmålet på 4-6 kull. Det ble derfor satt en høyere kvote enn tidligere, forklarer han. Klima- og miljødepartementet åpnet dessuten for første gang for felling i etablerte revir.

I tillegg ble 6 ulver felt som skadedyr og 1 omkom av andre årsaker."

Kilder:

www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/ikke-skutt-flere-ulver-siden-1919

www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/rovdyravg

www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/registrert-avgang-av-store-rovdyr-...
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

SKADEGJØRER PÅ TOLGA ER EI SVENSKFØDT TISPE

Ulven som har tatt over hundre sauer rundt Tolga og omegn, er individ V761, ei tispe født i Gårdsjøreviret i Sverige.

Dette er som tatt ut av forskningsrapporten "Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund" utarbeidet av Sveriges Lantbruksuniversitet og Høgskolen i Innlandet. Her skriver Wabakken med flere følgende:
" I løpet av de siste 31 årene er 2/3 av alle ulveskader på sau i Norge registrert i Hedmark fylke, og Rendalen kommune står i en særstilling, med omfattende og kroniske ulveskader, til tross for stor avskyting av ulv.

Av ulvene som innvandrer til potensielle skadeområder i Sør-Norge er langt de fleste født i Sverige. Dette gjelder spesielt ulver som innvandrer til Sør-Norge utenfor Hedmark og ulvesonen; her var 53 av 56 innvandrende ulver svenskfødte, tre var født i grenserevir og ingen av dem kom fra de totalt 41 valpekullene påvist i helnorske revir med tilknytning til ulvesonen.

Ulver født i helnorske revir øst for Glomma vandret nesten alltid østover til våre naboland. Kun én av 40 ulver som i en 20-årsperiode er avlivet i Norge ved skadefelling eller nødverge i beitesesongen var født i et helnorsk ulverevir med tilknytning til ulvesonen."

Senest i gårsdagens fellesmøte for rovviltnemnd region 4 og 5, ville ikke lederen for region 5, Arnfinn Nergård fra Sp, ta innover seg fakta og forskningsresultatene som det ble henvist til.

LES HELE FORSKNINGSRAPPORTEN HER:
brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2437057/online_opprapp02_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet (Norge), Miljødirektoratet, Øyvind Solum, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, SV - Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Fremskrittspartiet FrP, Venstre, Rødt, Senterpartiet, Sandra Borch på Tinget, VG
Dagbladet, Aftenposten, Morgenbladet, Norsk institutt for naturforskning, Rovdata, Glommen Skog, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

DEN PÅKJØRTE ULVEN KOM FRA SVERIGE

Ulven som ble påkjørt på E6 ved Patterød/Moss i mai, var en hannulv fra Kesberget-1 reviret i Sverige. Den var på vandring vestover fra Vesterås-traktene.

www.moss-avis.no/nyheter/moss/e6/ulv-pakjort-pa-e6/s/5-67-644295
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

ROVVILTNEMNDENE HAR VEDTATT UTTAK AV 29 ULVER.

På dagens fellesmøte mellom rovviltnemnd region 4 og 5, ble det stemt for følgende vedtak med 7 mot 3 stemmer (MDG, SV og SV)

12 ulver utenfor ulvesona.
17 ulver innenfor ulvesona som omfatter revirene Hobøl, Mangen og Slettås - men dette antallet ønskes "løpende fulgt opp".
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Ulvens Dag

MØTE I ROVVILTNEMND 4 OG 5 PÅ GARDERMOEN NÅ

Seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn Ida Glemminge orienterer om bestandssituasjonen for ulv og overlevelse hos lederdyr:
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

REGJERINGEN KORRIGERER SLAGSVOLD VEDUM: VI SKAL HA ULV I NORGE

"Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på den sør-skandinaviske ulvebestanden, det betyr at vi skal ta vare på deler av ulvebestanden innenfor Norges grenser.

Det er derfor ikke riktig når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen i dag sier at vi ikke er forpliktet til å bevare ulv i Norge.

Uttalelsen kommer i forbindelse med et intervju med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i samme avis. Her sier statsråden at "Norge ikke (er) forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser". Østlendingen har imidlertid ikke tatt med en vesentlig presisering i det intervjuet som ble gitt. Her sier Elvestuen at "Vi skal bidra til ivaretakelse av den sør-skandinaviske ulvebestanden, og kan ikke iverksette tiltak som truer bestandens overlevelse."

-Vi skal ha ulv i Norge. Det er vi forpliktet til etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. I Jeløyaerklæringen er vi også enige om at Regjeringen skal sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Ulven i Norge utgjør en del av en felles sør-skandinavisk bestand. Norge har både et selvstendig ansvar og et felles ansvar sammen med Sverige for å ta vare på denne bestanden, sier Elvestuen.

Dette følger også av Stortingsmeldingen Ulv i Norsk natur hvor det blant annet står:

"Der bestanden er delt mellom to eller flere land, har hvert enkelt land et ansvar for å medvirke til at bestanden bevares. Det er ikke adgang til å basere eksistensen til en bestand på at nabolandet oppfyller sine forpliktelser, uten at en selv følger opp innenfor sine egne grenser.""

Link til saken på regjeringens nettsider:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/vi-skal-ha-ulv-i-norge/id2604663/

Link til Stortingsmelding "Meld. St. 21 (2015–2016)
Ulv i norsk natur — Bestandsmål for ulv og ulvesone":
www.regjeringen.no/no/aktuelt/ulv-i-norsk-natur2/id2480738/

Foto: Øystein Søbye / NN / Samfoto / NTB scanpix
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

RAPPORT FRA NJFF-HEDMARK: LISENSFELLING AV ULV 2018 I JULUSSA OG OSDALEN

"Nå er rapporten om lisensfellingen av ulveflokkene i Julussa og Osdalen vinteren 2018 ferdigstilt.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at jegerne på en utmerket måte fylte den oppgaven de ble gitt som utøvende aktør i den praktisk ulveforvaltningen.

Et lite utdrag:

De fleste ulvene i begge områdene ble felt på korte avstander i følge skuddplassundersøkelsene til Statens Naturoppsyn (15-80 meter). Det ble brukt 1-3 skudd for hver felt ulv.

SNO hadde ingen anmerkninger ved sine skuddplassundersøkelser, og konkluderer med at skuddsituasjonene har vært innenfor det som betegnes som human avlivning av de felte ulvene.

4.6 Skadeskyting, ettersøk

En ulv ble skadeskutt i Osdalen. Ettersøk ble iverksatt i henhold til regelverk for skadeskyting og ettersøk av skadet rovvilt. Ulven ble sporet opp og skutt dagen etter i et samarbeid mellom SNO og lisensfellingslaget.

Ett skudd mot en ulv i Julussa resulterte i bom. Skuddplassundersøkelse ble foretatt av fellingslaget.
Ettersøk ble iverksatt etter dialog med fylkesmannen. Ulven ble vurdert som uskadd, og den ble senere felt. Undersøkelse av dyret viste at den var uskadd etter første påskyting.

SNO hadde fire mann i felt under lisensfellingsperioden. Disse foretok primært skuddplasskontroll, og datainnsamling av de felte ulvene. Ingen ulver ble gående med skader etter lisensfellingene i Julussa og Osdalen.

KONKLUSJON:
Oppdraget med felling av 16 ulver i de to områdene ble utført i tråd med vedtakene om felling. Fellingen ble utført på en human, sikker og effektiv måte, med lite skadeskyting. Mange jegere var involvert i fellingsforsøkene. Fellingsledelse var lokal, og alle jegere underskrev avtale med
fellingsledelsen. Avtalene ga detaljert instruks om alle forhold rundt deltagelse i fellingsforsøkene.

Lisensfellingen var godt organisert i begge områdene. Nær alle grunneiere ga tillatelse til lisensfelling på sin eiendom. Samarbeid mellom jaktledelse, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen og politiet var meget god.

Oppdraget ble utført med lavt konfliktnivå"

Link til rapporten:
www.njff.no/nyheter/PublishingImages/Lists/Nyheter/EditForm/Ulverapport.pdf

Vedlegg i rapporten:

• Jegerkontrakt
• Mediemateriell
• Skudd mot ulv (NJFF-hefte)
• Bedre jakt på store rovdyr (NJFF-hefte)
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

FELLES ULVEFORVALTNINGSPLAN FOR NORGE OG SVERIGE

I en pressemelding fra Naturvårdsverket kan vi lese at Sverige og Norge har påbegynt samarbeidet om en felles ulveforvaltning.

"Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket har gjort en gemensam beställning för ett expertutlåtande gällande effekterna på den skandinaviska vargpopulationen vid olika jaktuttag. Syftet är att synliggöra vilka konsekvenser olika jaktuttag eller beskattning av varg medför för den skandinaviska vargpopulationens utveckling och respektive lands möjlighet att uppnå/upprätthålla sina mål."

Fra rapporten:
"Miljødirektoratet och Naturvårdsverket önskar ett expertutlåtande för:

1) Vilken beskattningsnivå som kan förväntas att
a) upprätthålla populationen på dagens nivå (dvs. slutet av inventeringssäsongen 2017/2018); eller med störst sannolikhet kan ge en tillväxttakt på
b) 5% eller
c) 10%. -

2) Vidare ska utlåtandet innehålla en uppskattning av olika beskattningsnivåers konsekvenser för respektive lands möjlighet att uppnå/upprätthålla sina respektive mål samt att,

3) Arbetet bör ta utgångspunkt i modell 1 och/eller 2 som användes i "Beräkningar av beskattning av den svenska vargpopulationen 2017"(Sand och Liberg 2016). Utlåtandet ska anpassas till hela skandinaviska populationen, och ska minst använda sig av/ta hänsyn till: Kunskap och information från båda länders DNA insamling och fastställda inventeringsresultat från inventeringssäsongen 2017/2018. - - - Existerande kunskap om den totala dödligheten (alla kända dödsorsaker), inklusive rådande kunskap om (uppskattning av) omfattningen av illegal jakt. Den skandinaviska vargpopulationens utveckling både för hela populationen, samt separat för Norge, Sverige, och gränsområden Ta hänsyn till olika beskattningsstrategiers påverkan på populationsutvecklingen (dvs. om jakten inriktas mot endast enstaka individer, endast revirmarkerande par och/eller flockar, eller en blandad strategi, d.v.s. några flockar, några enstaka individer (övrig stationär eller icke-stationär).

Här ska skandinaviska populationen ses samlat. Det vanliga i Skandinavien är en blandad strategi och historiska fördelningen mellan enstaka individer och varg tillhörande revir kan hämtas från Rovbase.no vid behov. Arbetet ska utgå från inventeringsresultaten som delrapporteras i mitten av maj, samt kompletteras och uppdateras när slutgiltigt inventeringsresultat är fastställt i början av juni. En preliminär version ska ha inkommit den 8 juni och uppdraget ska slutrapporteras till Naturvårdsverket och Miljødirektoratet senast måndag 11 juni 2018. Rapporten ska vara gemensam för Norge och Sverige och synliggöra vilka konsekvenser de olika scenarier som har beskrivits ovan medför för den skandinaviska vargpopulationens utveckling."

KONKLUSJON:

"...Det finns inget uttalat mål för den skandinaviska populationen. Om man emellertid lägger samman målen för de norska och svenska delpopulationerna blir det 340 till 360 vargar (spannet beror på det norska målet om 4 till 6 föryngringar). Om förvaltningarna tillsammans i de två länderna önskar att inte understiga detta mål, sätter det en ytterligare begränsning på möjligt uttag. I Skandinavien beräknades det att det fanns 348 (medeltal) vargar efter jakten 2017/18. Detta är mycket nära det sammanlagda målet för de två länderna. När man beslutar om uttag i de två länderna rekommenderar vi att man samråder med varandra före besluten.

Uttag i de två länderna baserade på en önskad nolltillväxt ger en stor risk för att man inte uppnår det gemensamma målet för den skandinaviska populationen till nästa år. Vi bedömer dessutom att ett stort uttag i Norge samtidigt som Sverige inte gör något uttag alls, kan vara konfliktskapande."

RAPPORTEN:
www.naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/press2018/Ber%c3%a4kningar%20av%20beskattning%20...

PRESSEMELDINGEN:
www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sverige-och-Norge-tar-fram-gemensamt-underla...
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

FASTSETTING AV LISENSJAKTKVOTE PÅ ULV.

Da er det igjen tid for rovviltnemnd region 4 og 5 til å møtes for å fastsette jaktkvoten for vinteren 2018-2019.

Alle interesserte kan delta, men må da melde fra til sekretariatet i forkant.

Tid: 19. Juni kl. 10:00
Sted: Gardermoen

Vi kommer tilbake med mer informasjon og saksdokumenter når disse foreligger.

OPPDATERING:
Sekretariatet kommer med følgende innstilling:
"2. Kvote
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foreligger betydelig kunnskap om den skandinaviske ulvebestanden, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges derfor mindre vekt.

Nemndene anser at en kvote på inntil 12 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. nml. § 10.

Hensynet til differensiert forvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. nml. § 12. Nemndene anser ikke at nml. § 11 er relevant i denne sammenheng. Ut fra den foreliggende dokumentasjon over forekomst av ulv og vedtatt politikk finner rovviltnemndene at det er grunnlag for å åpne for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona. Rovviltnemndene finner at lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2019. Et slikt uttak anses ikke å true overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt, jf naturmangfoldloven § 5, jf. også rovviltforskriften §§ 3 og 7.

3. Lisensfellingsområde
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus fylker.

4. Lisensfellingsperiode
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019."

Nå er det opp til Rovvilnemdene i region 4 og 5 å stemme for denne innstillingen eller komme med andre forslag. Dersom dette blir vedtatt, blir det ingen jakt innenfor ulvesonen.

Hele anbefalingen kan du lese her:
prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold/Moteplan/Felles-nemndsmote-19-j...
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

FÆRRE ULVEFLOKKER I SKANDINAVIA

Vi deler fra Norsk institutt for naturforskning:

Norsk institutt for naturforskning
Vi deler fra Rovdata:
While the Norwegian wolf population has increased in the latest years, the total number of wolf packs and wolves in Scandinavia has decreased. The decline has taken place in Sweden. Learn more in this movie!
You can read the full report from the monitoring program here: hdl.handle.net/11250/2500013
Videos: Viltkamera.nina.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

NÅ KAN KOMMUNER MED ULVEREVIR SØKE OM KONFLIKTDEMPENDE MIDLER

Hva kan tilskuddet benyttes til?

Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres.

Kommunen står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastning av å ha et ulverevir i kommunen.

«Miljødirektoratet har opna for innsending av søknader om stønad til kommunar med ulverevir. Søknadsfrist er 1. september 2018.

Regjeringa lanserte 6. juli 2017 ei ny stønadsordning til kommunar med ulverevir. I 2018 er det sett av 20 millionar kroner til ordninga.

Formålet er å bidra til konfliktdemping i kommunar som har ein fast bestand av ulv. Ordninga gjeld for kommunar i Hedmark, Akershus og Østfold som har eitt eller fleire ulverevir. Pengane vil bli fordelte likt mellom kommunane som sender inn søknad innan fristen. Dei kommunar som kan søke er basert på Rovdatas informasjon om revir i endeleg bestandsrapport som blir presentert 1. juni kvart år.»

Tilskotsregelverket trådte i kraft 1. juli 2017.

www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Juni-2018/No-kan-kommunar-med-ulverevir-sokje-om...

www.regjeringen.no/contentassets/4488a9c022ee48009a9de92d8cd945a4/20170627-tilskudd-ulv--l419867.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

INGEN LISENSJAKT I SVERIGE KOMMENDE VINTER GRUNNET BEVARINGSSTATUS

Synkende populasjon 3. året på rad.
Ned fra 355 til 305 individer.

Klima- og miljødepartementet (Norge) Ola Elvestuen Miljødirektoratet

"Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Minst 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus

Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt. Det kommer inte heller att bli något beslut om licensjakt efter varg från Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Detta ställningstagande kommer att omprövas 2019 utifrån kommande varginventering.

– Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär. Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus. Detta antal slogs också fast i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Gynnsam bevarandestatus

Gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används för arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Medlemsländerna är skyldiga att verka för att arter som finns upptagna i direktivet ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus.

Licensjakt är ett undantag från det strikta skydd som arterna har i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Licensjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Det används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och för att minska koncentrationen i populationstäta områden. Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:

•jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
•jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
•jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
•jakten ska ske selektivt och*
jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden."

Link til pressemeldingen fra Naturvårdsverket:

www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ingen-delegering-av-licensjakt-pa-varg/

Foto: SVT
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

FERSK BESTANDSRAPPORT FRA FINLAND: 20 FLOKKER I MARS 2018

"Enligt den senaste uppskattningen av beståndet fanns det totalt 20 vargflockar i Finland i mars 2018. För ett år sedan var motsvarande siffra 14.

Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland. Vargbeståndets tyngdpunkt har förskjutits från östra till västra Finland; i mars fanns cirka 70 procent av alla vargar i vårt land i västra Finland.

Flera faktorer har bidragit till att antalet vargar ökat i västra Finland. De flesta vargpar som kommit till västra Finland har fått ungar våren 2017.

Näringssituationen är också avsevärt bättre för vargarna i västra Finland än i östra Finland. De faktiska orsakerna till att vargbeståndet minskat i östra Finland är inte kända."

Link til den finske rapporten: www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/06/luke-luobio_27_2018.pdf

Link til artikkel referert til: www.luke.fi/sv/nyheter/vargbestandets-regionala-tyngdpunkt-forskots-fran-ostra-till-vastra-finland/

Bilde fra rapporten.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

"ULVEN ER EN DEL AV NORSK NATUR OG DET SKAL DEN FORTSETTE Å VÆRE."

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i Norge.

Ola Elvestuen
Dette er ulvevalpen Balder. Jeg møtte han og søsknene hans forrige helg, da jeg var med Statens naturoppsyn som registrerte ulvevalper i Letjennareviret.

Ulven er en del av norsk natur og det skal den fortsette å være.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

MØTE OM ROVVILT I Klima- og miljødepartementet (Norge) I DAG

"NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Saker som ble tatt opp:

1) Regulering av ulvebestanden inne i ulvesona - Forholdet mellom sonen som reservat og Stortingets bestandsmål, Hensikten med bestandsmål i sona Bestandsestimat/ -overvåking Bruk av ferske tall ved avgjørelser – (Norskog/Norges Skogeierforbund)

2) Mer effektiv jervejakt – (Norges Jeger- og Fiskerforbund)

3) Regional rovviltforvaltning – varslet revisjon og regionreformen – (Norges Bondelag)

4) Kongeørn – (Norske Reindriftssamers Landsforbund)

5) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning – (Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk)

6) Post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes – (Norsk bonde- og småbrukarlag/Norsk Sau og Geit)

7) Kompensasjonsordning for tapte utmarksinntekter – (Norskog/Norges Skogeierforbund)

8) Gentesting av ulv

9)Forvaltningsplan region 6

Link: www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/tema/mote-i-klima-og/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ulvens Dag

LØS, PÅ DREVET HALSENDE HUNDER NÅ OGSÅ GODKJENT UNDER FELLINGSFORSØKENE PÅ ULVEN I OPPLAND

07.06.2018: "På bakgrunn av ny dokumentert skade på sau i Nordmarka på grensen mellom Jevnaker og Lunner, er det igjen åpnet for skadefelling av ulv i området." miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=28842

Innsamlet DNA-prøve er ikke analysert.

Gjelder kommunene Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole

"Det vises til e-post fra Landbrukskontoret på Hadeland v/Kjersti Andresen den 1. juni. Det fremmes her ønske om å kunne benytte løs-på-drevet halsende hunder i skadefellingsforsøket.

Fylkesmannen ser det nå som hensiktsmessig at denne type hun kan benyttes og gir med dette dispensasjon for
bruk av denne type hund i skadefellingsforsøket.

Følgende vilkår gjelder:

Det stilles som vilkår at beitelagene i det aktuelle skadefellingsområdet er enige i bruk av slik hund. Dette innebærer at kommunen / fellingsleder må sørge for å innhente nødvendige samtykke fra beitelagene før løs hund tas i bruk.

Kommunene vurderer selv om de vil avklare slike samtykker i
forkant av ev. skadefellingstillatelser eller knyttet til den enkelte fellingstillatelse.

Avtale om ev. leie av hundeekvipasje og godtgjørelse av denne avtales direkte mellom kommunen og
hundeeier/-fører innenfor den økonomiske ramme som er stilt til disposisjon for fellingsforsøket.

Kommune / fellingsleder må foreta vurderingen av hundeekvipasjers egnethet for oppdraget, herunder om den er forsvarlig å slippe. Kommunen og skadefellingsleder er som tidligere ansvarlig for alle skadefellingsforsøk, også når det slippes løs på drevet halsende hund.

For å systematisere erfaringen med bruk av slik hund i skadefellingsforsøk på ulv, er det et vilkår at eventuell bruk av løs på drevet halsende hund rapporteres til Miljødirektoratet om bruk og effekt senest en måned etter at slik hund er brukt ved skadefelling.
Slik rapport sendes til Fylkesmannen etter endt skadefellingsforsøk, og Fylkesmannen vil da videresende rapporten videre til Miljødirektoratet.

Annen informasjon
Til orientering er det funnet to hårprøver som er sendt inn til DNA-analyse. Den første av disse kunne ikke analyseres. Den andre er pr. dato ikke analysert."

Les hele vedtaket her:
www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=28842
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

KVOTE FOR BETINGET SKADEFELLINGSTILLATELSE I REGION 7 NORDLAND: 2 ULVER

Gjelder fra 01.06.2018 - 15.02.2019

www.miljovedtak.no/VedtakSøk/VisSak?SakId=28881
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

SKADEFELLINGSLØYVE GITT PÅ ULV I ØSTERDALEN - LØS PÅ DREVET HALSENDE HUND KAN BRUKES

Gjelder 20. - 24. mai.
Plotthund kan brukes i jakta.

Ulven er ifølge DNA-analyse ikke finsk-russisk eller førstegenerasjons avkom etter finsk-russisk ulv, men av skandinavisk opphav.

www.firdatidend.no/feeds/skadefellingsloyve-pa-ulv-i-osterdalen/
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

FELLINGSTILLATELSE GITT PÅ ULV - LØS PÅ DREVET HALSENDE HUND KAN BRUKES

Gaustal, Øyer og Ringebu kommuner
Utløper: 23. mai kl. 12:00

Vedtaket:
www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Miljø%20og%20klima/Rovvilt/Skadefellingstillatelse%20-%20Gausdal,%20Øyer%20og%20Ringebu%20kommuner.pdf

www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovvilt-skjulte-sider/Kvote-og-lisensjakt/Nyhe...
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

ROVVILTNEMNDA REGION 2 HAR VEDTATT FELLING AV INNTIL TO ULVER PÅ BETINGET SKADEFELLING 2018/2019

"Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt en kvote på inntil to gauper, to ulver, to jerver én brunbjørn i 2018/2019.

Regionen omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Kvoten forvaltes av fylkesmennene i regionen i fellesskap og kan iverksettes der et rovviltindivid gjør skade, eller utgjør en betydelig trussel mot bufe eller tamrein."

www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-har-fastsatt-kvoter-for-betinge...

Vedtaket: www.fylkesmannen.no/PageFiles/881953/Vedtak%20om%20kvote%20for%20betinget%20skadefelling%202018_2...
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

FELLESMØTE ROVVILTNEMND 4 OG 5 DEN 24. MAI

Ulvesak til behandling:

"Fellessak 3/18: Klagebehandling av vedtak om skadefellingskvote for ulv 2018"

prosjekt.fylkesmannen.no/rovviltnemndaihedmark/Nyheter/Fellesmote-for-nemndene-i-region-4-og-5-og...
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

Fra Rovdata:

Her finner du to relevante linker:

1. Ulveteller: rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
2. Bestandsrapporter: rovdata.no/Ulv/Rapporter.aspxAlle registrerte ulver telles med
Vi registrerer at enkelte hevder at en ulv ikke teller med i bestandstallene for Norge før det er gjort grundige DNA-analyser av den, men dette blir feil. Det kan den så absolutt gjøre! Ulvene i Norge og Sverige registreres og overvåkes hovedsakelig ved sporing på snø og innsamling av skit og hår for DNA-analyser, og overvåkingen følger fastsatte kriterier som er felles for Norge og Sverige. Alle ulver som registreres ved snøsporing eller DNA-analyser, selv om det kun er snakk om én enkelt registrering, vil telle med. Det er det kombinerte antallet fra sporinger og DNA som er bestemmende for totalantallet av ulv registrert i Norge. Dersom det for eksempel spores seks ulver i et revir, men bare fire av dem registreres på DNA, er det seks ulver som blir med i tellingene. Enkelte forveksler kravene for registering av ulv i landet med kriterier som stilles for å slå fast om ulv har etablert seg i revir, der det gjerne kreves flere observasjoner over tid. De fleste vil være enige i at dette er nødvendig for med sikkerhet å kunne fastslå om ulv har slått seg ned i et område. Hvis du ønsker å lese intruksene som overvåkingen av ulv i Norge anvender, så finner du dem her:: rovdata.no/Ulv/Instrukser.aspx
mvh Rovdata
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Ulvens Dag

I KVELD INVITERTE NATURVERNFORBUNDET TIL FAGSEMINAR OM ULV - "HVORDAN LEVE MED ULVEN?"

Ulvens Dag var tilstede.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg åpnet showet og kunne fortelle om en interessant og lærerik kveld på Hamar.

Først ut var naturveileder Bjørn Henrik Johansen, og han skulle snakke om hvordan man kan redusere frykt hos befolkningen og enkeltpersoner, og om kunnskap og erfaring som fryktdempende tiltak.

Neste kar på scenen var Geir Harald Strand fra Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, og han skulle snakke om ammeku - en god erstatning for sau i ulveområder.

Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet snakket om ulveforvaltning og at ammekuer kan redusere skadene.

Så var det høyskolelektor og gardbruker med storfe, Thomas Cottis, sin tur, og han lærte oss om hvilke raser man har å velge i, og hvilke raser det kan være fornuftig å drive med i et ulverevir.

Norges Bondelag ved Finn Erlend Ødegård snakket om deres erfaringer og forslag til løsninger.

Elgjeger Ivar Johannes Knai snakket om økoforståelse. Hvordan redusere utfordringer ulven skaper for jegere og grunneiere.

Sist ut var Øyvind Solum, leder av rovviltnemnd 4. Å løse utfordringene krever penger fra starten.

!ALLE FOREDRAGENE VIL BLI LAGT UT PÅ
NATURVERNFORBUNDETS NETTSIDER!

naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_arter/rovdyr/hvordan-leve-med-ulven-article38043-747.html

(PS: bildene til tekstene ikke helt kronologisk.)
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

UTSTILLINGEN "ULVETIDER" ÅPNET I GÅR:Utstillingen Ulvetider åpnet i går. Steinar Bryn fra Nansen fredssenter åpnet utstillingen. Han ledet også en dialog om ulv mellom Thomas Cottis og Halvor Sveen. Utstillingen er nå åpen for publikum og vi ønsker alle hjertelig velkommen til å ta en titt! ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

FAGSEMINAR: HVORDAN LEVE MED ULVEN?

Naturvernforbundet arrangerer fagseminar på
Hotell Scandic Hamar den 7. mai klokka 18-21.

Lenke til arrangementet:
www.facebook.com/events/167416890637571/?ti=icl
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

ROVVILTNEMND 4 OG 5 ÅPNER FOR FELLING AV 5 ULVER PÅ BETINGET SKADEFELLING I PERIODEN
01.06.2018 – 15.02.2019

Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5
– 20. april 2018

* Tid og sted: Kl. 10:00-11:05, Statens hus, Hamar.

* Til stede:
Fra nemnda i region 4:
Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll, Lise Hagen Rebbestad, Monica Carmen Gåsvatnv, Trygve
Westgård.

Fra nemnda i region 5:
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Berit Haveråen

Fra sekretariatene:
Oslo og Akershus: Christian Hilmann
Hedmark: Øyvind Gotehus og Rannveig Helgesen

KVOTE FOR BETINGET SKADEFELLING:

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner.

Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 8. mars 2018, og basert på erfaringer fra tidligere år, finner rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget skadefelling av 5 ulver for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.

Les mer om nemndenes myndighet og annet om vedtaket her:
prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20FMHE/Rovviltnemnda%202018/protokoll%20fellesm%...

Bilde: Fylkesmannen.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

FORSLAG TIL BETINGET SKADEFELLING AV ULV 2018/2019: 5

• Gjelder region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark)

• Periode: 1. juni 2018 - 15. februar 2019

• Agendapunkt på møte i rovviltnemndene på Hamar 20. april 2018.

Link: prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20FMHE/Rovviltnemnda%202018/Fellessak%201-18%20K...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

FÆRRE VALPEKULL I VARMLAND I 2017

* Länsstyrelsen i Värmland rapporterer på sin blogg om færre valpekull.
* To av revirene som er med i tellinga er trolig borte.

"Inventeringssäsongen för varg avslutades den 31 mars, men ännu pågår analyser av DNA-prover som insamlats under säsongen. När de sista proverna har analyserats inom några veckor kommer vi att publicera preliminära resultat, och slutliga resultat samt populationsuppskattning kommer från Naturvårdsverket i juni.

Antalet vargrevir i länet är på ungefär samma nivå som de senaste två åren, men antalet föryngringar (valpkullar födda våren 2017) är lägre. Inventeringsresultatet kommer att visa på färre vargindivider på grund av att populationsuppskattningen baseras på antalet föryngringar. Beräkningsmodellen för populationsuppskattning är under utvärdering, men kommer inte att förändras under 2018. "

Les alt her:
storarovdjuren.wordpress.com/2018/04/10/lagesrapport-varginventering-3/

Inventering av varg:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Ulvens Dag

4 MÅTER Å LØSE ROVDYRKONFLIKTEN PÅ?

Utskyting av ulv er hverken en konfliktdempende eller en god langsiktig og skadeforebyggende løsning mtp beitedyr.

Hvorfor?
Fordi det nærmest krever en utradering av en ulvebestand som Norge, gjennom Bernkonvensjonen, har forpliktet seg til å bevare.

"... the removal of large carnivore specimens is ineffective or even counterproductive, both in reducing depredations to livestock and in improving the social acceptance of the presence of large carnivores. […] the rate of removal necessary to observe a significant decrease in the depredation rate is so high that it would compromise the conservation principle of the Habitats Directive..."

wilderness-society.org/four-steps-solve-wildlife-conflict/
... See MoreSee Less

View on Facebook