Ulvens Dag

Vi kan nås på: post@ulvensdag.no
Ulvens Dag
Ulvens Dag
INGEN LISENSJAKT PÅ ULV I SVERIGE I 2020 -
HVA VELGER NORGE?

Naturvårdsverket tilpasser forvaltningen etter gjeldende situasjon for ulvene, og har bestemt at det ikke blir lisensjakt i 2020 grunnet "gunstig bevaringsstatus", som er en faglig basert beskrivelse av populasjonens tilstand og dens langsiktige overlevelse.

I sommer en gang får vi vite hva rovviltnemndene i Norge fastsetter av kvoter for ulvene som lever her til lands og på grensa.

"Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

– Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket."

LENKER:

1. "INGEN LICENSJAKT PÅ VARG I 2020"
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ingen-licensjakt-pa-varg-2020/?fbclid=IwAR2dtynCE5G2rj03LHEQJFWXUsmnPyIKVniGOZuhV18ZIUw_PZCY7WmJOkA

2. "FELLES ULVEFORVALTNINGSPLAN FOR NORGE OG SVERIGE": https://www.facebook.com/ulvensdager/posts/1035404813280593:0?__tn__=K-R

3. "ULVEBESTANDEN I SKANDINAVIA GÅR FORTSATT NED" https://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4761/Ulvebestanden-i-Skandinavia-g-229-r-fortsatt-ned.aspx

4. "ULV I NORGE PR. 30. APRIL 2019
FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2018-2019":
https://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uRapp4_190513_Status%20Norge_1819_pdf.pdf
Ulvens Dag
Ulvens Dag
26 ULV RAPPORTERT SKUTT/DREPT JAKTÅRET 2018/19.

"Det ble gitt fellingstillatelse for 33 ulver, og av disse ble 15 dyr skutt under lisensjakta. Hele 10 av disse ble felt i Hedmark, viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 7 ulver felt som skadedyr. 1 ble felt i nødverge og 3 omkom av andre årsaker i jaktåret 2018/19.

Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De 3 ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2019/2020."

Lenker: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/faerre-ulver-og-flere-bjorner-skutt

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/rovdyravg
Ulvens Dag
Ulvens Dag
FERSK RAPPORT OM HOLDNINGER TIL ULOVLIG JAKT PÅ STORE ROVDYR

"Rundt halvparten av nordmenn mener ulovlig jakt på ulv er fullstendig uakseptabelt. Nesten én av ti befinner seg i den andre enden av skalaen. Aksepten for ulovlig jakt ser ut til å henge sammen med visse politiske standpunkter i andre saker.

Motstanden mot ulovlig ulvejakt er størst blant gruppen jegere, viser spørreundersøkelsen som den ferske rapporten Ulovlig jakt på store rovdyr er basert på. Hensikten har vært å kartlegge holdninger til denne typen kriminalitet i befolkningen generelt, i lokalsamfunn og blant jegere.

Folk fra tre ulike utvalg besvarte et spørreskjema i forbindelse med studien: 3032 personer fra et nasjonalt representativt utvalg av befolkningen, 852 jegere trukket ut fra Jegerregisteret og 680 personer fra noen utvalgte kommuner på landsbygda i ulvesonen.

– Ulven er mest kontroversiell av de store rovdyrene i norsk natur, og derfor bruker vi mest den som eksempel, sier forsker Olve Krange ved Norsk institutt for naturforskning. Sammen med forskerkollega Ketil Skogen har han skrevet rapporten.!

Lenke til rapporten "Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere.":
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2599697

LES HELE SAKEN HER:
https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4765/St-248-tte-til-ulovlig-ulvejakt-har-politiske-overtoner?fbclid=IwAR3PpZrcNtYEZuQbqw4s2Wcb_XdPvg62TSl4dRZCypMUbxe-KrEYFe-Ov6I
Ulvens Dag
Ulvens Dag har delt et innlegg.
ULVENE HOLDER AFRIKANSK SVINEPEST UNNA

I dag kan vi lese i Aftenposten at :

* "..en hel verdensdel står i fare for å tape kampen mot det største dyresykdomsutbruddet noensinne"

* "Den afrikanske svinepesten, også kjent som «grise-Ebola», truer millioner av griser i Asia. Det svært smittsomme viruset startet i Kina i august, og vil få store konsekvenser for økonomi og næringslivet i en rekke land."

* "Det er også meldt om sykdomstilfeller på villsvin i Belgia, Tsjekkia og Russland. Norske myndigheter er på tå hev, og følger situasjonen nøye."

* "I et forsøk på å stanse pesten er danske myndigheter nå i ferd med å bygge et fysisk gjerde på grensen mot Tyskland for å stanse villsvin som kan være reservoar for pesten."

I den anledning deler vi vårt tidligere innlegg om forskning som viser at ulv ser ut til å begrense afrikansk svinepest.

HVA ER DET BESTE MIDDELET MOT PESTEN?
Det viser seg at passiv overvåking er det mest effektive våpenet mot denne pesten,- hvilket betyr naturlige tiltak eller utvelgelse av ikke-menneskelige jegere. I de fleste delene av Europa er det ulven utfører denne jobben. Villsvin står høyt oppe på ulvens meny nedover kontinentet, og syke og svake villsvin vil være et lettvint bytte ulvene bruker så lite energi som mulig på å nedlegge.

Flere studier viser ulvens påvirkning på økosystemet, som vi her leser om, og i Slovakia forteller studier fra 1990- og 2000-årene oss at ulvene holder sine territorier så og si fri for den afrikanske svinepesten.

"Numerous studies prove the wolf’s far reaching effects on ecosystems. The management of wild boar or deer populations are just two examples of them. Two Slovakian studies from the 1990s and 2000s show that the Slovakian wolf packs keep their territories mostly or completly free of the Swine fever.

“Spread of the wolf in Slovakia and localities with Classic Swine Fever (CSF) in wild boars in 1994-1998” Blue: areas where no wolves live. White: areas with wolf pack. Little black rings: wolf occurrences. Black spots: locations where CSF has broken out. 93% of CSF cases occurred outside the areas with wolf packs (blue colour). Only 7% of CSF cases have been recorded in wolf areas (white colour).

Infested animals show signs of the infection within a few days and are consequently weaker and slower than healthy individuals. This makes them easy prey for the wolves. The killing of infested animals diminishes the epicentres of the disease and thus reduces the possibilities of further spreading it. And even though human hunters tried to take this task on, the two studies show that wolves, particularly wolf packs, are significantly more successful in keeping the disease at bay. This further underlines the important role the wolf plays for a healthy ecosystem. Ultimately, there is a reason why we call the wolf the doctor of the wild.

“Wolf records in Slovakia and places where Classic Swine Fever (CSF) broke out in the years 2001-2003” Green: areas with wolf pack. White: areas where no wolves live. Blue spots: localities where CSF erupted in 2003 Green spots: localities where CSF erupted in 2002 Red spots: localities where CSF erupted in 2001."

Lenke til dagens sak i Aftenposten:
"Svinepesten spres raskt i Asia: – Det verste utbruddet vi har hatt på denne planeten noen gang"
https://www.aftenposten.no/verden/i/MR9Ggm/Svinepesten-spres-raskt-i-Asia--Det-verste-utbruddet-vi-har-hatt-pa-denne-planeten-noen-gang?fbclid=IwAR1omEtnCx1cGGO9UfAAbajRZ6Fxvk8Dd6sZzvEevi283hEia4czQRwSuAQ
Ulvens Dag
Ulvens Dag
SEMINAR OM ROVVILTFORVALTNING

Miljødirektoratet arrangerer et seminar om rovviltforvaltning.

Seminaret er gratis og vil bli streamet live, men du kan også melde deg på hvis du ønsker å være til stede.

Sted: Miljødirektoratet, Brattørkaia 15, Trondheim

Tid: fredag 07.06.2019 klokken 09:00-11:00

For påmelding og mer informasjon se her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/frokostseminar-om-rovdyrforvaltning/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
KOMMUNER MED ULVEREVIR KAN SØKE STØTTE INNEN 1. JULI 2019

"Kommunar med ulverevir kan søke støtte
Miljødirektoratet har opna for nye søknadar om støtte frå kommunar med ulverevir. Søknadsfristen er sett til 1. juli.

Regjeringa lanserte i 2017 ei tilskotsordning for kommunar med ulverevir. Formålet med ordninga er å medverke til konfliktdemping.

I år er det sett av 20 millionar kroner som vil verte likt fordelte mellom kommunane som sender inn søknadar som kvalifiserer før støtte.
Kommunane som søker må ha hatt revirhevdande ulv den siste vinteren for å vere aktuelle for støtte.

Rovdata sin bestandsrapport for ulv presentert 3. juni 2019, vert lagt til grunn for vurderinga."

Info om støtteordninger:
#naturforvaltningstiltak" target="_blank">https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/#naturforvaltningstiltak

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juni-2019/kommunar-med-ulverevir-kan-soke-stotte/