Ulvens Dag på Facebook

FORSLAG TIL BETINGET SKADEFELLING AV ULV 2018/2019: 5

• Gjelder region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark)

• Periode: 1. juni 2018 - 15. februar 2019

• Agendapunkt på møte i rovviltnemndene på Hamar 20. april 2018.

Link: prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20FMHE/Rovviltnemnda%202018/Fellessak%201-18%20K...
... See MoreSee Less

View on Facebook

FÆRRE VALPEKULL I VARMLAND I 2017

* Länsstyrelsen i Värmland rapporterer på sin blogg om færre valpekull.
* To av revirene som er med i tellinga er trolig borte.

"Inventeringssäsongen för varg avslutades den 31 mars, men ännu pågår analyser av DNA-prover som insamlats under säsongen. När de sista proverna har analyserats inom några veckor kommer vi att publicera preliminära resultat, och slutliga resultat samt populationsuppskattning kommer från Naturvårdsverket i juni.

Antalet vargrevir i länet är på ungefär samma nivå som de senaste två åren, men antalet föryngringar (valpkullar födda våren 2017) är lägre. Inventeringsresultatet kommer att visa på färre vargindivider på grund av att populationsuppskattningen baseras på antalet föryngringar. Beräkningsmodellen för populationsuppskattning är under utvärdering, men kommer inte att förändras under 2018. "

Les alt her:
storarovdjuren.wordpress.com/2018/04/10/lagesrapport-varginventering-3/

Inventering av varg:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur...
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 MÅTER Å LØSE ROVDYRKONFLIKTEN PÅ?

Utskyting av ulv er hverken en konfliktdempende eller en god langsiktig og skadeforebyggende løsning mtp beitedyr.

Hvorfor?
Fordi det nærmest krever en utradering av en ulvebestand som Norge, gjennom Bernkonvensjonen, har forpliktet seg til å bevare.

"... the removal of large carnivore specimens is ineffective or even counterproductive, both in reducing depredations to livestock and in improving the social acceptance of the presence of large carnivores. […] the rate of removal necessary to observe a significant decrease in the depredation rate is so high that it would compromise the conservation principle of the Habitats Directive..."

wilderness-society.org/four-steps-solve-wildlife-conflict/
... See MoreSee Less

View on Facebook

FERSK FORSKNINGSRAPPORT: SVERIGE MÅ HA FLERE ULV FOR Å OPPNÅ "GUNSTIG BEVARINGSSTATUS" FOR ARTEN

"CLAWS AND LAWS 2013–2017" er et femårig studie som ser på EU-rett, svenske lover og ulveforvaltningen i Sverige.

Programmet er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet og Oviedo universitet. Finansiert av Naturvårdsverket.

"Direktivets (EUs habitatsdirektiv) formuleringar tyder på att det också är nödvändigt att en art har en evolutionär potential eller så kallad genetisk livskraft för att uppnå GYBS (gynnsam bevarandestatus). Ett internationellt vedertaget på mått på sådan livskraft är att population ska ha en genetiskt effektiv population (Ne) på minst 500.

En strikt tolkning av habitatdirektivet innebär att 1700 vargar krävs för att arten ska ha GYBS i Sverige."

Kan dette påvirke hovedforhandlingene i WWFs rettssak på noen måte?

LINKER:

Programmets side: www.clawsandlaws.eu/

Studien: www.clawsandlaws.eu/documents/Slutrapport_Claws_And_Laws.pdf

Info om habitatsdirektivet:
ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Info om ulverettssaken (WWF) i Norge:
www.wwf.no/engasjer_deg/engasjer_deg_for_ulven/

Extra inventering av varg 2017-2018:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur...
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVENE I KYNNAREVIRET

Vi deler et viltkameraopptak fra Kynnareviret gjort av Norsk institutt for naturforskning:
... See MoreSee Less

View on Facebook

OLA ELVESTUEN: ULVEN HAR EN VERDI FOR NASJONALPARK I ØSTMARKA

I kveld møtte Marianne Mikalsen i Ulvens Dag og rådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens naturfond, Marte Conradi, klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Østmarkas Venners årsmøte.

Tema var nasjonalparken i Østmarka. Regjeringen starter nå kartleggingsarbeidet av verneverdiene. I den forbindelse uttalte Elvestuen at ulven er en slik verneverdi for nasjonalparken.

Ulvens Dag ser med glede på at klima- og miljøministeren ser positivt på ulvens tilstedeværelse og dens betydning for vern av Østmarka.

Les mer om veien mot nasjonalpark her:

www.ostmarkasvenner.no/elvestuen-tar-viktig-skritt-paa-veien-til-nasjonalpark-i-ostmarka.6095056-...

Skullerudstua, Oslo:
... See MoreSee Less

View on Facebook

FLERE ULV SPORLØST FORSVUNNET!
HVA KAN DU GJØRE HVIS DU VET NOE?

Vi vet at flere ulv har forsvunnet sporløst fra sine revir, og ulovlig jakt på ulv er en betydelig, alvorlig og dessverre aktuell form for faunakriminalitet både i Sverige og Norge.

Det siste tilfellet som mulig kan handle om ulovlig ulvejakt publisert i media gjelder fjorårets lederpar i Aurskogreviret.

Seniorrådgiver med fagansvar for ulv i Statens Naturoppsyn (SNO), Jan Huseklepp Wilberg, skriver til Ulvens Dag at SNO ikke har funnet DNA etter paret som var der forrige vinter.

De har derimot funnet DNA fra en eldre hannvalp og ei ny tispe. Ei ny tispe i området kan indikere at fjorårets lederpar er borte.

Hva har skjedd med ulvene som var der i fjor?
Hvis du kjenner til noe i saken, er det viktig å varsle.

SLIK VARSLER DU OM FAUNAKRIMINALITET:

1. Dokumentere så godt du kan. Send gjerne varselet til flere instanser.

2. Kontakt Aurskog-Høland lensmannskontor;
www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/ost/aurskog-holand-lensmannskontor

3. Kontakt rovviltansvarlig for Statens Naturoppyn Akershus: Ida Glemminge mobil: 924 32 531/ e-post: ida.glemminge@miljodir.no

4. Ved større saker, kontakt Økokrims avdeling for Miljøkriminalitet:
* Telefon: 23 29 10 00
* E-post: post.okokrim@politiet.no

Kilder:
1. www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/
2. www.okokrim.no/
3. www.rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
4. www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/omfattande-illegal-vargjakt
5. (2015) www.nrk.no/ho/ulveforsker_-_-halvparten-av-ulver-som-dor-felles-ulovlig-1.12253402
6. (bilde) www.rb.no/lokale-nyheter/ulvefamilie-observert-i-aurskog/s/1-95-5755857
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV SKUTT UTENFOR ULVESONA

Fra Nationen:
«En ulv felt i Ringsaker i dag. Gjenstående kvote er 4 dyr utenfor ulvesona og utenfor områdene til Julussareviret og Osdalsreviret», melder Fylkesmannen i Hedmark."

Jakttiden utenfor sona og etablerte revir varer fram til 31. mars.

www.nationen.no/nyhet/ulv-skutt-i-ringsaker-sondag/
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND BER KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM Å FJERNE BUFFERSONE

"NJFF anmoder Klima- og Miljødepartementet (KLD) om å fjerne buffersonen i Hedmark slik at lisensfelling kan gjennomføres i hele området utenfor ulvesonen i siste del av jaktperioden.

Fylkesmannen i Hedmark opprettet i sin tid en buffersone i Hedmark utenfor ulvesonen for å ivareta en genetisk viktig ulvetispe i Julussareviret. Buffersonen ble utvidet til også å gjelde områdene til både Julussa- og Osdalsflokken fordi de to flokkene bidro til måloppnåelse i forhold til bestandsmålet fastsatt av Stortinget da vedtaket om felling av ulv utenfor ulvesonen ble fattet.

I et brev til Klima- og miljødepartementet poengterer NJFF at det nå er viktig at departementet raskt fjerner buffersonen i Hedmark, slik at lisensfelling kan gjennomføres i hele området utenfor ulvesonen i siste del av jaktperioden som løper ut mars måned. Som kjent er både Julussa- og Osdalsflokken tatt ut gjennom lisensfelling og tre ekstraordinære uttak i vinter.

For å hindre nyetablering i buffersonen forventer NJFF at departementet umiddelbart endrer områdeavgrensingen i sitt vedtak for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen til også å omfatte områdene til de tidligere Julussa- og Osdalsflokkene. Det kan ikke være ønskelig at nye ulver vandrer inn og etablerer seg i dette området utenfor ulvesonen. Når de to flokkene er tatt ut, er det ingen grunn til at buffersonen skal opprettholdes og ligge der som en fredningssone mellom ulvesona og lisensfellingsområdet som gjelder utenfor ulvesonen."

Her er dokumentet:
www.njff.no/nyheter/PublishingImages/Lists/Nyheter/NewForm/Anmodning%20om%20opphevelse%20av%20buf...

www.njff.no/nyheter/Sider/Ber-om-at-ulvebuffer-fjernes.aspx
... See MoreSee Less

View on Facebook

DEN 11. ULVEN ER NÅ MERKA.

Link til info om vedtaket bak:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Januar-2018/Merker-ulver-i-Hedmark/
... See MoreSee Less

View on Facebook

DEN SISTE HYBRIDEN (BASTARDEN) UTENFOR KATRINEHOLM I SVERIGE BEKREFTET FELT

Disse blandingsvalpene som ble påvist i Bie-traktene i Södermanlands län er de første som er dokumentert i Sverige.

"2018-03-06
Länsstyrelsen har mottagit resultat från den DNA-analys som tagits från det djur som fälldes under den pågående skyddsjakten den 20 januari. Hunddjuret var en hybrid mellan varg och hund. Denna individ var tidigare känd via DNA från spillning. Det betyder att länsstyrelsen inte känner till någon mer individ i området. Sökandet efter djur och spillning fortsätter till det kan fastställas samtliga hybrider inom skyddsjakts området är fällda."

Kilde:
www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/Skyddsjakt-hybrider.aspx
... See MoreSee Less

View on Facebook

MILJØORGANISASJONER HAR SENDT BEKYMRINGSMELDING TIL KLIMA- OG MILJØMINISTEREN

"Bekymringsmelding fra miljøorganisasjonene om mangel på helhet i rovviltforvaltningen

Naturvernforbundet, Foreningen våre Rovdyr, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond ønsker å fremme flere bekymringer rundt forvaltningen av våre store, norske rovdyr."

Tema som regionsvise jaktkvoter, manglende fokus på konfliktdempnende tiltak fra rovviltnemndene, politisk bestemte rovviltnemnder med mer.

LES BREVET HER:
fvr.no/news_entry/150.html
... See MoreSee Less

View on Facebook

TO ÅRSVALPER SKUTT OSDALEN I DAG

NRK melder at de to siste ulvene i Osdalen ble skutt av Statens Naturoppsyn i dag.

"De to ulvene, begge tisper, ble felt ved hjelp av helikopter i henholdsvis Flendalen og på Sjølisand i Rendalen. Fellingen betyr at det nå ikke skal befinne seg ulver i Osdalsreviret etter det Statens naturoppsyn (SNO) kjenner til." (Avisen Agder)

Link til det ekstraordinære vedtaket:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstraordinart-uttak-av-ulv-i-julussa-og-osdalen/id2588920/

avisenagder.no/de-to-siste-ulvene-i-osdalsflokken-er-skutt/Type/NTB/19.1.242217

Bilde: Østlendingen
... See MoreSee Less

View on Facebook

INGEN TIDSBEGRENSNING PÅ FELLING AV ÅRSVALPENE

Hvis noen skulle lure på når fellingsfristen på de to siste gjenlevende årsvalpene er, så er det ingen frist.

Klima- og miljødepartementet svarte dette på dagens e-post fra oss:

"Fellingstillatelsen gitt i Klima- og miljødepartementets vedtak 7. februar 2018 er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 tredje ledd og følger ikke reglene om lisensfelling, blant annet om begrensning i tid. Vedtaket 7. februar inneholder heller ingen tidsbegrensning."

Lenke til vedtaket:
www.regjeringen.no/contentassets/bce391a4aea44fdda7601533a0363183/beslutning-om-ekstraordinart-ut...

(Foto: Lars Gangås, SNO)
... See MoreSee Less

View on Facebook

"SVERIGES NATUR" SKRIVER OM ROVDYRHAT I ÅRETS FØRSTE UTGAVE

Sveriges Natur, landets største natur- og miljømagasin, har intervjuet ulike folk om rovdyr, hovedsakelig ulv.

Her kan du lese litt om hva de fant ut:
(noen valgte utdrag)

– Jaktbrott sker i skogen och det finns inga målsägande. Utredningarna bygger på att vi får använda hemliga tvångsmedel, annars kommer vi aldrig åt det. Det råder en stark tystnadskultur runt den här typen av brott, säger miljöåklagare Åse Schoultz.

– Robert Öhman, sektionschef för polisens underrättelseverksamhet i polisregion Nord, anser att det finns två former av tjuvjakt. Den ena är ekonomiskt motiverad. Den andra – som prövades i Luleå tingsrätt – kan närmast liknas vid hatbrott mot djur.

– Vargmotståndarna är ingen homogen grupp. Snarare är det fråga om en ideologisk miljö som sträcker sig från de stora jägarorganisationerna, över enfrågerörelser som Folkaktionen, till de vänskapsnätverk som är beredda att begå grova jaktbrott för att utrota vargen.

– Det har blivit politik av vargen. Det har blivit landsbygd mot stad. Vi mot dem.

– Statsvetaren Max Eriksson på Umeå universitet har studerat hur attityderna till varg förändrats från 2004–2014. Under mätperioden ökade antalet vargar i Sverige. Samtidigt ökade vargmotståndet på landsbygden, där över 40 procent nu vill se färre vargar, medan det i storstäderna låg stilla runt 20 procent.

– Om du är missnöjd med hur samhället fungerar i övrigt blir du mer polariserad i vargfrågan.

– Vid köksbordet i Våmhus räcker Nils Björklund över en stencilerad kopia av Rapport från Projekt Varg från 1976. Naturskyddsföreningens arbetsgrupp Projektet hade det ambitiösa målet att återinplantera varg i Skandinavien, men 1980 sa Naturvårdsverket nej till att finansiera insatsen.
Nils Björklund menar att dessa planer ändå genomfördes. I lönndom. Vi är till 100 procent övertygade om att vargen kommit in i Sverige på konstgjord väg. Det finns ingen möjlighet för en varg att gå genom Finland och Lappland ner hit, då hade samerna sett den. Det finns vittnesmål från folk som sett släpvagnar och burar med varg i, men det här har tystats ned helt och hållet, säger han.

– Leif Öster er skogsägare och jägare sedan barnsben är han ordförande i Jägareförbundets krets Folkärna. Jägarkåren, förklarar han, har blivit en ekokammare där ogrundade skrönor om vargens farlighet frodas. I stället för att mana till eftertanke eldar jägarorganisationerna på utvecklingen. Det finns väldigt många jägare som utan förbehåll accepterar alla rovdjur. Men de är tysta i debatten för man vill inte förstöra stämningen i jaktlaget eller vid middagsbordet. Så fundamentalistisk kan jägarsekten vara. Hans lösning är enkel. Och skulle få blodet att koka hos många i jägarkåren:
Kloka hundägare byter jaktform till att gå med hunden i band i stället för att springa lös. Eller så stannar hunden hemma.

– Ja, man får nog säga att den är mycket omfattande. I 30–50 procent av fallen är det illegal jakt som ligger bakom att vargar dör. 10–20 procent av populationen faller offer för illegal jakt varje år säger Olof Liberg på Sveriges lantbruksuniversitets vargforskningsprojekt Skandulv.
Översatt i antal individer innebär det att uppemot 70 vargar dödas illegalt varje år. Och att tjuvjakt är den enskilt största dödsorsaken för svenska vargar.

– Internt talar personal på naturvårds­enheten i dag om ”det svarta hålet”, ett område som omfattar Västerdalarna och delar av Värmland som helt tömts på varg.

LES ALT HER:

www.sverigesnatur.org/aktuellt/skjut-grav-tig-jakten-pa-rovdjurshatet/
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV SKUTT I JULUSSAREVIRET I HEDMARK

Da gjenstår 2 av den ekstraordinære lisenskvota innenfor etablerte revir.
... See MoreSee Less

View on Facebook

REGJERINGEN HAR VEDTATT FELLING AV 3 ÅRSVALPER I JULUSSA OG OSDALEN

Hjemmel: "Offentlige interesser av vesentlig betydning" (naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og i § 18 første ledd c)

Utføres av Statens Naturoppsyn.

"Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).

-Etter at kvoten på 16 dyr ble tatt ut i januar, ble vi oppmerksomme på at det var flere ulver igjen fra årets kull enn det som var tatt høyde for i kvoten. Disse dyrene tas ut for å følge opp vedtaket av 1. desember 2017 om å ta ut ulvene i Julussa- og Osdalenflokken, sier Elvestuen.

Regjeringens beslutning om uttak av to årsvalper i det tidligere Osdalsreviret og en årsvalp fra det tidligere Julussareviret har hjemmel i naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og i § 18 første ledd c om offentlige interesser av vesentlig betydning. Beslutningen kan ikke påklages.

Departementet vurderer at et uttak av disse tre årsvalpene ikke vil true bestandens overlevelse."

Det er imidlertid viktig å få med seg all fakta:

1. Det er til sammen 5 ulver i disse områdene.
Av disse 5 er det 1 årsvalp i Julussa og 2 årsvalper i Osdalen som nå skal skytes av SNO. Disse 3 valpene oppholder seg i hovedsak utenfor sona.

2.I tillegg er det et revirmarkerende par bestående av ei tispe fra et tidligere Julussakull og en hanne fra Juvberget. Disse oppholder seg innenfor sona og får leve.

Fra vedtaket:
"DNA-analyser av innsamlet materiale har (pr. 5. februar 2018) påvist at det i Julussareviret er igjen én årsvalp (født våren 2017). I Osdalen er det igjen to slike årsvalper. I tillegg er det gjort registreringer av to ulver som etablerer et nytt par. Dette er en ulv fra et tidligere ungekull i Julussa (født våren 2016) og en ulv som har vandret inn fra Juvbergsreviret. Registreringene har så langt vist at dette ulveparet har aktivitet sørøst i det tidligere Julussareviret, og innenfor ulvesonen."

Vedtaket (PDF): www.regjeringen.no/contentassets/bce391a4aea44fdda7601533a0363183/beslutning-om-ekstraordinart-ut...

Lenke til saken: www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstraordinart-uttak-av-ulv-i-julussa-og-osdalen/id2588920/

Naturmangfoldloven: lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

Foto: Lars Olav Lund, Statens naturoppsyn
... See MoreSee Less

View on Facebook

LURER DU PÅ HVORFOR NOEN BLIR "PRO" OG NOEN BLIR "ANTI"?

Kanskje du finner noen svar i Dr. Michael Manfredo sitt foredrag om menneske-rovdyr-konflikten.

Veldig interessant!

youtu.be/gjBmT0h8-Bs
... See MoreSee Less

View on Facebook

FERSKE BESTANDSTALL ULV I SVERIGE: 288 INDIVIDER

Registrering av ulv i Sverige pågår mellom 1. oktober og 31. mars, og i dag ble en ekstra bestandsrapport publisert, inneholdende revirstatus fra 30.01.2018 og antall individer fra uke 5/2018.

"Inventering av varg vintern 2017-2018

Den ordinarie inventeringen genomförs som vanligt under inventeringsperioden. Samtidigt gör länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg, på samma sätt som vid extrainventeringen av varg vintern 2016-2017.

Varför genomförs en extra inventering av varg vintern 2017-2018?

2014 beställde Naturvårdsverket en ny modell (omräkningsfaktor) för att beräkna antalet vargar, eftersom den gamla tagits fram under en tid med betydligt färre vargar än det finns i dag. Innan Naturvårdsverket beslutar om byte av beräkningsmetod ska den nya modellen testas i praktiken. Det görs genom att samla in och analysera spillning från varg. Analysresultaten utgör sedan underlag för fångst-återfångstberäkningar av populationens storlek (på liknande sätt som för björnstammen). Beräkningarna är en kvalitetssäkring som ska bidra till att vargförvaltningen blir stabil och förutsägbar över lång tid.

Vi har samlat informationen om den extra insamlingen på en egen sida:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur...

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Ola Elvestuen

LES MER HER:

Dokumenterte ulverevir per 30.01.2018: www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/lopande-rapport-varglaget-2018...

Dokumenterte individer per uke 5/2018:
www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/nya-vargindivider-uppdatering-...

www.slu.se/inventering-av-varg/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Klima- og miljødepartementet (Norge): SVAR TIL ROVVILTNEMNDA REGION 5 (HEDMARK) OM UTTAK AV FLERE ULVER I OSDALS- OG JULUSSAREVIRENE

Kort oppsummering:

• Vedtaket gjaldt inntil 16 individer tilknyttet Osdals- og Julussarevirene.
• Det ble lagt til grunn en forutsetning om at det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre felling av eventuelt andre dyr som vandrer inn i revirområdene.
• Departementet må ha klarhet i antall ulv og deres opprinnelse før vedtak kan fattes. Så langt er det påvist 4 individer, inklusiv en ny tilkommet fra Juvbergsreviret. I tillegg er det nylig gjort sporfunn av ytterligere 2 ulver som vi foreløpig ikke kjenner opprinnelsen.
• Departementet har behov for oppdatert kunnskap om genetikken fordi man så langt det er mulig skal unngå felling av genetisk viktige individer.
• Når det gjelder bruk av bestandstall som grunnlag for vedtak om lisensfelling, er de endelige tallene, som Rovdata årlig rapporterer 1. juni, sentrale.
Best tilgjengelig kunnskap skal legges til grunn for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, og oppdaterte opplysninger om de ulike ulverevirene, nyetableringer osv. er åpenbart relevant supplerende kunnskap.
• Avklaring så snart som mulig.

LES BREVET HER:
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV SKUTT PÅ GRUE VESTSIDE I HEDMARK I DAG

"En ulvetispe er skutt på Grue vestside i Hedmark i dag. Det gjenstår nå fem dyr på kvota. Lisensjakta utenfor ulvesona pågår fram til 31. mars eller inntil alle de 12 dyra på kvoten er felt."

www.nrk.no/ho/ulv-skutt-i-grue-1.13891369

Foto: Lars Olav Lund, SNO (fra 2013)
(www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7353881.ece)
... See MoreSee Less

View on Facebook

STATENS GEVÆRFORVALTNING OG NATURFORAKT - SETT I EUROPEISK SAMMENHENG.

Fra The Guardian:
"According to Chapron, Europe must learn from Africa. “It’s insulting to the world that one of the richest countries, Norway, cannot have more than 50 wolves, considering Botswana, Mozambique and other extremely poor countries in Africa, are working really very hard to keep their lions. Imagine the outcry if those nations sought to kill half of their lions? We can’t even say Norway is trying but failing – it’s government policy to have as few wolves as possible.

"While Chapron praises German efforts to adapt to the wolf, he said the rest of Northern Europe “is a model to avoid for predator conservation”. He detects more willingness to live alongside wolves in southern Europe, particularly with 3,000 wolves on the Iberian peninsula."

Ola Elvestuen Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) Nationen Senterpartiet

www.theguardian.com/environment/2018/jan/26/harmless-or-vicious-hunter-the-uneasy-return-of-europ...
... See MoreSee Less

View on Facebook

VI ER IKKE ALENE I KAMPEN FOR ULVENE!

I Offentlig elektronisk postjournal kan vi se at Klima- og miljødepartementet (Norge) har mottatt brev om demonstrasjoner mot felling av ulv fra de norske ambassadene i Helsingfors, Tallinn, Vilnius, Budapest, Zagreb og Lisboa.

Offentlig elektronisk postjournal: www.oep.no
Foto: DxE Netherlands
... See MoreSee Less

View on Facebook

Denne ulven, den siste hannen i Østmarka, har vært sporløst borte siden september 2017...

Tusen takk for lånet av bildet ditt, Marie Helena Walle.
Artig å lese om møtet ditt med østmarkaulven og se de flotte bildene!

Foto: Marie Helena Walle

www.aftenposten.no/norge/Fikk-unike-ulvebilder-pa-kloss-hold-Her-poserer-Ostmarka-ulven-for-Marie...
... See MoreSee Less

View on Facebook

ER ALFABEGREPET UTDATERT?

Lurer du på hvorfor "alfahannen/alfatispa" stadig oftere er byttet ut med f.eks "lederhannen/ledertispa"?

Sjekk denne snutten fra David Mech: "Dr. L. David Mech talks about the terms "alpha" and "beta" wolves and why they are no longer scientifically accurate."

"L. David Mech (pronounced "Meech") is a Senior Scientist with the Biological Resources Division, U.S. Geological Survey and an Adjunct Professor in the Department of Fisheries, Wildlife and Conservation Biology, and Ecology, Evolution and Behavior at the University of Minnesota. He has studied wolves and their prey since 1958, as well as several other species of wildlife."

Interessant tema?
Les mer her:

www.wolf.org/wp-content/uploads/2013/09/267alphastatus_english.pdf
www.wolf.org/wp-content/uploads/2013/08/247Leadership.pdf
www.davemech.org/news.html

www.youtube.com/watch?v=tNtFgdwTsbU
... See MoreSee Less

View on Facebook

ROVDATA: MULIG NYTT LEDERPAR I JULUSSAREVIRET ALLEREDE KORT TID ETTER AT DEN STABILE FLOKKEN NÆRMEST BLE UTRADERT

02.01.2018: lederhannen i Julussa blir skutt.
19.01.2018: mulig ny lederhann i Julussa.
19.01.2018: mulig ny ledertispe i Julussa.

I Rovdatas Ulveteller kan vi i kveld lese følgende:

Individ V633, en hannulv født i Juvberget, står oppført som mulig ny lederhann i Julussa.
Individ V642, en hunnulv født i Julussareviret, står oppført som mulig ny ledertispe i Julussa.

Nå er det lov til å stille SVÆRT KRITISKE SPØRSMÅL TIL ULVEFORVALTNINGEN og ikke minst kreve en utbrodering av hva hovedargumentet "Offentlig interesse av vesentlig betydning" egentlig betyr og innebærer!

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Norsk institutt for naturforskning

Kilder:
www.rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
www.nrk.no/ho/alfahannen-i-julussaflokken-skutt-1.13847723
... See MoreSee Less

View on Facebook

SP ØNSKER LAVERE BESTANDSMÅL, SAMT ENDRING AV ROVVILTFORSKRIFTEN!

Senterpartiet har i dag fremmet et representantforslag som skal behandles på Stortinget.

Forslager går i korte trekk ut på følgende:

1. Stortinget ber regjeringen klargjøre den todelte målsetningen.

2. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om REDUSERTE bestandsmål for de store rovviltartene.

3. Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året.

4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at rovviltmyndighetene i prioriterte beiteområder iverksetter planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Det gjennomføres planmessig overvåkning av rovvilt i aktuelle områder for å kunne gjennomføre dette. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.

5. Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

6. Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt det foreligger fare for større skade.

7. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

8. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

SEND EN MAIL!
marit.arnstad@stortinget.no
ole.andre.myhrvold@stortinget.no
sandra.borch@stortinget.no
geir.pollestad@stortinget.no
siv.mossleth@stortinget.no
emilie.enger.mehl@stortinget.no

LES HELE SAKEN HER:
www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-2017...
... See MoreSee Less

View on Facebook

NASJONAL KONFERANSE OM ROVDYR, BEITEDYR OG SAMFUNN PÅ HAMAR I DAG! ... See MoreSee Less

View on Facebook

SE ULVENE JAKTE!

Ulvevalpene er nå rundt 8 måneder gamle. De er like mobile som de voksne, og følger foreldredyra rundt i reviret på matjakt og markeringsrundene. De får opplæring i å spore, forfølge, angripe og nedlegge byttet, men hvor ofte lykkes ulven egentlig?

Studiene viser store variasjoner mellom flokkene med en suksessrate fra 27% til 61%.
Om ulven lykkes eller ei, er avhengig av flokkstruktur, alder på lederdyrene, erfaring, kjønn, habitat, årstid, dyreart, byttedyrtetthet, snømengde og andre miljøfaktorer, samt både ulvens og byttedyrets individuelle atferd.

Elgen er det byttedyret som står øverst på ulvemenyen, og da for det meste kalver under 1 år, som utgjør ca 73% av dietten. Rådyret er en god nummer to, og det ser ut til at ulven gjerne velger rådyr når det er flere rådyr i forhold til elg, eller når en ulvetispe blir "eneforsørger".

I tillegg til hjortevilt, spiser ulven også bever, grevling, rev, hare, skogsfugl og annet den måtte komme over.

I denne unike viltkamerasnutten ser man ulven forfølge en elgokse, avbryte, men komme sporende tilbake.

Ulvesporene i området avslørte i ettertid, at ulvene hadde spora elgen over flere hundre meter og fortsatte bare noen titalls meter forbi viltkameraet. Det skal en del krefter til for å nedlegge en ung okse, og denne gangen gikk det i elgens favør. Ulvene avbrøt jakta uten å angripe. Øvelse gjør mester.

Copyright: Aga Zakoscielna

NRK Natur Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Dagbladet Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hedmark Sabima Norsk institutt for naturforskning Rovdata

KILDER:
www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/201430/PhD...

www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://skandulvny.nina.no/Portals/skandulvny/Publikas...

academic.oup.com/jmammal/article/88/3/595/1065104
... See MoreSee Less

View on Facebook

Illustratør: Tomas Drefvelin ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ulvens Dag har delt NOAH - for dyrs rettigheter sitt innlegg. ... See MoreSee Less

IMORGEN TRENGER ULVENE DEG! DEL POSTEN! STILL OPP i NOAHs markering for ulvene foran Stortinget kl. 13.30: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Det blir også appeller fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Ulvens Dag og Rovviltets Røst. I tillegg holder Tore Hauge, bosatt i ulvesonen, appell på vegne av det flertallet i ulveområdene som er for ulv, men idag ikke blir hørt. Støtt NOAHs arbeid for ulvene: www.dyrsrettigheter.no/medlem?f1=19sm Foto: Villmarksfotografen Fotograf Tommy Solberg

View on Facebook

ULVESAKEN KOMMER OPP I OSLO TINGRETT I I SLUTTEN AV APRIL:

www.nrk.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

MØT OPP LØRDAG! VI MÅ STÅ SAMMEN OG VISE AT FLERTALLET ER FOR ULV I NORSK NATUR!

Still opp for ulven på markering lørdag 20. januar klokka 13:30!
Du finner informasjon via linken under.

NOAH - for dyrs rettigheter har laget en flott film du kan se så lenge:
... See MoreSee Less

NY ULVEFILM FRA NOAH: "ULVENS GODE NABOER" - Se og DEL FILMEN! NOAH lanserer nå filmen "Ulvens gode naboer"! Vi har reist rundt i ulvesonen, snakket med folk som bor der og som ønsker ulven velkommen. 35% av folk i ulveområder liker godt at ulven er der, og bare 13% misliker den sterkt. NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi også laget denne filmen - slik at flere stemmer kan bli hørt. TUSEN TAKK til alle som har vært med i filmen og gjort den mulig! HUSK Å STILLE OPP I MARKERING FOR ULVENE 20. JANUAR. Nå er det viktig at så mange som mulig stiller opp og viser politikerne at vi ikke lenger aksepterer at mindretallet får styre rovdyrpolitikken i Norge: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Støtt også NOAHs kamp for rovdyrene, pelsdyrene og alle andre dyr - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/medlem?f1=17sm2

View on Facebook

FORVALTNINGSMERKING - INFORMASJON FRA Miljødirektoratet

"Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette forvaltningsmerking av ulv i 2018. Oppdraget innebærer å iverksette radiomerking av flere revir i ulvesonen slik at både det revirhevdende lederparet og ungulvenes videre områdebruk og vandringer kan kartlegges.
Slettåsreviret skal prioriteres.

I første omgang prioriteres merking i Slettåsreviret og Letjennareviret. Innenfor Slettåsreviret er det revirhevdende paret allerede merket og har fungerende sendere etter merking i 2017. Videre har den revirhevdende hannen redusert funksjon/bevegelighet etter eldre benbrudd. Immobilisering og remerking av det revirhevdende paret er derfor ikke prioritert. Det legges opp til at merkeforsøk
konsentreres om valper født i 2017 i Slettåsreviret. Innenfor Letjennareviret planlegges merking av både revirhevdende ulver og valper som opptrer i reviret.

Foreløpige konklusjoner for vinteren 2017-2018, rapportert av Rovdata 11. desember 2017, tilsier dokumentert yngling i 2017 i begge disse revirene, samt intakte foreldrepar. Antall ulver i Slettås er antatt å være 7, og antall ulver i Letjenna er antatt å være 6.

Merking i ytterligere revir kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av merkeforsøkene som vil foregå straks det er egnede sporingsforhold (innenfor perioden 2. januar 2018 – 23. mars 2018).
Statens naturoppsyn vil før tiltaket iverksettes informere aktuelle kommuner.
Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter. Bruk av snøskuter er også aktuelt. Dette vil foregå i regi av Statens naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn §3, første ledd.

Merking av dyr er regulert i dyrevelferdsloven § 10. Merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr. Slik merking krever derfor ikke forhåndsgodkjenning etter denne forskriften."

Etter det vi kjenner til, skal merkingen av ulv på Mangen nå være i gang.
... See MoreSee Less

View on Facebook

BLI MED FOR ULVEN DEN 20. JANUAR!

Vi deler fra NOAH - for dyrs rettigheter:

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK!

Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: www.facebook.com/events/1903385963307315/

Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/
... See MoreSee Less

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK! Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/ Støtt NOAHs arbeid for ulvene - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/&medlem?f1=13sm

View on Facebook

16 ULVER SKUTT - JULUSSA- OG OSDALSFLOKKEN ER UTRYDDET.

Konflikten forbundet med den nordlige ulvesonegrensa og ulvens tilstedeværelse, er på ingen måte over. Det vil vandre inn nye individer og danne revir i samme område. Det har skjedd flere ganger før, og vil skje igjen.

Jakten innenfor etablerte revir er nå avsluttet, men flere ulver gjenstår på lisensjaktkvota utenfor sona. Det er også sannsynlig at det befinner seg flere ulver i de "tomme" revirene, enn de 16 individene det er gitt fellingstillatelse på. I så fall må det søkes om ny tillatelse.

Jakta utenfor ulvesona varer til og med 31. mars 2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook

I DAG HAR ULVENS DAG OVERLEVERT OVER 88.000 UNDERSKRIFTER TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTMENTET FOR ULV I NORSK NATUR!

Tusen takk til deg som har signert!

Ett av argumentene for utskytingen av de to stabile flokkene i Julussa og Osdalen er at ulven fører til fraflytting fra områder med ulv. Dette faller innenfor "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Dokumentasjonsgrunnlaget for argumentet er ikke per nå kjent for oss eller for KLD, men vi ble henvist til rovviltnemndenes vedtak. Vi skal nå lete etter undersøkelsen som ble nevnt som grunnlag i møtet i dag. Det blir en spennende prosess.

Ulvens Dag stilte spørsmål om hvorfor alle oss som er FOR en levedyktig og sunn ulvebestand, altså flertallet, blir totalt neglisjert og oversett i ulvepolitikken når det gjelder "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Svar: "Vi har nevnt i vedtakene at mange er positive til ulv."

JOBBEN FORTSETTER!

MØT OPP PÅ NOAHS MARKERING UTENFOR STORTINGET LØRDAG 20. JANUAR OG STØTT WWF I RETTSSAKEN MOT STATEN!

Opprop: www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Markering for ulv: www.facebook.com/events/1903385963307315/?ti=cl

Rettssak for ulv: www.gofundme.com/savenorwegianwolves
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ulvens Dag har oppdatert forsidebildet sitt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

SKADESKYTING - HVA ER ÅRSAKEN?

Det er kritikkverdig, dyreetisk og dyrevelferdsmessig forkastelig, og langt fra konfliktdempende at vanlige storviljegere får adgang til å skyte fredede rovdyr. Den ene dagen er dette straffbart, den andre dagen er det tillatt. Skal ulver skytes, bør dette gjøres av kompetent SNO-personell.

HVORFOR er skadeskytingprosenten høyere for ulv enn for annet vilt?

NINA skriver dette i sin rapport:
"For voksen elg og elgkalv estimerte vi andelen skadeskutte dyr til henholdsvis 3,5 % og 4,5 %, mens hele 9 % avde felte bjørnene var å betrakte som skadeskutt. Tilsvarende andeler for gaupe og rødrev var 19 % og 20 %. Dette er minimumstall i og med at vi mangler data for andelen påskutte dyr som ikke ble gjenfunnet. Vi har heller ikke medregnet dyr som ble gjenfunnet i live innenfor den definerte grenseverdien og avlivet."

1) STØRRELSE
Rovdyr er mindre enn en voksen elg.

2) MANGLENDE ERFARING/STRESS
Det blir svært få og sjeldne skuddsjanser som sammen med manglende erfaring kan lede til stress og/eller en opplevelse av en ”nå eller aldri”-situasjon.

3) AVERSJON MOT ROVDYR
Man kan heller ikke se bort ifra at aversjon mot rovdyr kan senke terskelen for human jaktutøvelse, slik at det blir større aksept for skadeskyting innen jaktlaget.

4) FEIL AMMUNISJON
Det er også en mulighet for at rifleammunisjon beregnet på store, tunge dyr ikke nødvendigvis vil fungere optimalt på små dyr.

Dette er noen av de mulige årsakene beskrevet i Norsk institutt for naturforskning sin rapport: "Skadeskyting av rovvilt" 2012. I tillegg står det følgende:

" I Østlendingen henvises det til at 2 av 3 ulver ble skadeskutt under jakta i 2011 og at nær 40 % av gaupene led samme skjebne (Møystad 2011).

I samme artikkel var jaktlederen i Rendalen av en annen oppfatning og mente at årets ulvejakt var godt utført og at skadeskytinger må påberegnes. Det samme synet hevdes av mange jegere i nettbaserte diskusjonsfora."

"Det er derfor divergerende oppfatninger om hvorvidt rovdyrjakt utføres på en akseptabel måte i forhold til dyrevelferd. Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier imidlertid at dette er noe som må tas alvorlig, og hun har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om en nærmere redegjørelse for omfanget av skadeskyting ved rovdyrjakt."

Denne redegjørelsen har vi ikke klart å finne. Kanskje på tide at Vidar Helgesen følger opp saken?

SKADESKYTING PÅ 25% ER UAKSEPTABEL!

Erna Solberg Naturvernforbundet WWF Verdens naturfond Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Arbeiderpartiet Fylkesmannen i Hedmark Aftenposten Harvest - Mennesket & Naturen Nationen VårtOslo Hamar Arbeiderblad Dagbladet VG Høyre Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon KrF Kristelig Folkeparti
Mattilsynet Rådet for dyreetikk

KILDER:
1. "Skadeskyting av rovvilt", NINA, 2012. www.researchgate.net/profile/Jon_Arnemo/publication/278157099_Skadeskyting_av_rovvilt_Begrepsfors...
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEJAKTA BLIR IKKE STANSET!

www.nrk.no/ho/stopper-ikke-ulvejakta-1.13850616
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV NUMMER 8 ER SKUTT -
UNG HANNULV I JULUSSAFLOKKEN

www.nrk.no/ho/ny-ulv-skutt-i-amot-1.13851125
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEJAKTA I SVERIGE ER I GANG!
Oppdatering: 2 ulv skutt i dag.

"Bare få timer etter at lisensjakten på ulv åpnet i Sverige, ble det første dyret felt av en jeger i Värmland.

Naturvårdsverket anslår at det fins 355 ulver i Sverige og har i vinter gitt fellingsløyve på 22 dyr.

I Norge er det til sammenligning registrert rundt 90 ulver, og fellingskvoten for vinteren er satt til 42.

Den første svenske ulven ble skutt i det såkalte Vimyrenreviret i Värmland få timer etter at lisensjakten offisielt ble åpnet, ifølge Svensk jakt.

Ulvejakten i Sverige skal pågå fram til 15. februar. Det er gitt fellingsløyve til seks ulver i Värmland, seks i Dalarna, seks i Västmanland, to i Gävleborg og to i Örebro."

avisenagder.no/startskuddet-har-gatt-i-ulvejakten-i-sverige/Type/NTB/19.1.237240

Foto: arkiv, www.svt.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

DAG 2 I LISENSJAKTA, SAMTIDIG HAR SNO BEGYNT Å MERKE ULVENE I SLETTÅS!

Samtidig som det pågår jakt på to ulvefamilier, har SNO fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å forvaltningsmerke ulvene i Slettåsreviret.

Miljødirektoratet skriver følgende:
"Oppdraget fra KLD går ut på å merke ulv i flere revir i ulvesonen, slik at ulvenes områdebruk og vandringer kan kartlegges. Ulvene i Slettås har prioritet i oppdraget."

Er dette forenlig med god dyreetikk og dyrevelferd?

WWF Verdensnaturfonden Rådet for dyreetikk VG Dagbladet Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Miljøpartiet De Grønne Venstre SV - Sosialistisk Venstreparti
Aftenposten

LES MER PÅ:
www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=25861&epslanguage=no
... See MoreSee Less

View on Facebook

JAKT PÅGÅR!

Fylkesmannen i Hedmark skriver følgende på sine nettsider:

"Områdeavgrensing:

Fra det punktet der fv. 215 Haugedalsveien krysser Glomma, videre østover langs fv. 215 til krysset fv. 215 og fv. 607 Desetveien. Fortsetter nordover langs fv. 607 Desetveien til vegen til skytefeltadministrasjonen (Fagerfjellveien) tar av østover. Fra dette punktet i luftlinje nordøstover til nordenden på Søndre Slemsjøen. Deretter nordover langs Slemma-vassdragets østside til kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen. Videre østover langs Rendalens kommunegrense til denne krysser fv. 217 Engerdalsveien. Vestover langs fv. 217 til Åkrestrømmen og videre langs fv. 30 til denne krysser Glomma. Sørover langs østsiden av Glomma til denne krysses av fv. 215 Haugedalsveien."

Særlige vilkår (gjelder for begge lisensfellingsområdene):
Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Hedmark (tlf. 954 52 101). før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2017/2018.

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse."

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

LES MER HER:
www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/Lisensfelling-av-ul...
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 DAG IGJEN TIL ULVEJAKTA OG RETTSSAKEN FORTSETTER KOMMENDE UKE!

- I morgen starter Norge jakta på to hele ulveflokker.
- Samme uke fortsetter rettssaken mot Norge grunnet jakt på den rødlista arten. WWF Norge saksøker staten fordi norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

HVA HAR FAGFOLK UTTALT?

• Professor emeritus Inge Lorange Backer:

"Vi glemmer litt for lett at vi har et ansvar for å bevare det biologiske mangfoldet. Det ligger i både Grunnloven og i naturmangfoldloven."

"I Norge er det norsk rett som skal fortolkes, og i Sverige er det svensk rett. Selv om de bygger på det samme kan det være nyanser. Ulvebestanden i Sverige er også av en helt annen størrelse enn i Norge."

• Professor i kriminologi Ragnhild Sollund:

"Den primære hensikten med loven er å sikre truede arter, ikke å sikre næringsinteresser og friluftsinteresser."

"Norge ligger allerede svært tynt an i sine forpliktelser overfor Bernkonvensjonen, og jeg håper denne saken ender i retten."

• Vitenskapelig assistent Matias L’Abée-Lund og professor Mads Andenæs:

(om Bern-konvensjonen)
"Konvensjonen har hatt vesentlig betydning for utformingen av viltloven fra 1981 og naturmangfoldloven fra 2009. Bernkonvensjonen verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater, og legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder."

• Advokat Carl Philip F. Fleischer:

Beslutningen om å skyte de to flokkene er begrunnet i oppdateringen av rovviltforskriften som fulgte ulvebråket sist vinter. Den åpner nå for å tillate felling begrunnet i "offentlige interesser av vesentlig betydning".

"Det som er en offentlig interesse av vesentlig betydning er å bevare naturmangfoldet."

"Man argumenterer med at dette vil øke tilliten til rovdyrforvaltningen, og impliserer at det vil redusere ulovlig jakt. Men det er like sannsynlig at det kan føre til det motsatte. Når det er bred politisk aksept for å drive utskyting av en kritisk truet art, kan det brukes til å legitimere ulovlig jakt."

Nå gjenstår det å se hva som skjer den kommende uka, men da er det kanskje altfor sent for ulvene i Osdalen og Julussa.

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Nationen Glåmdalen Aftenposten Morgenbladet Dagbladet Romerikes Blad Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hedmark Harvest - Mennesket & Naturen

Kilder:
1. www.juristkontakt.no/i/2017/2/juko-2017-02b-750
2. www.nrk.no/norge/jusprofessorer-hardt-ut-mot-stortingspolitikere-etter-ulvedebatt-1.13352257
3. morgenbladet.no/ideer/2017/01/ulv-orjaseter-og-folkeretten
4. www.vg.no/nyheter/innenriks/ulvejakten/wwf-mener-norsk-jakt-truer-ulven-i-hele-soer-skandinavia/a...

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 DAGER IGJEN TIL TO ULVEFAMILIER SKAL SKYTES!

HVILKE SCENARIOER KAN VI STÅ OVERFOR?

1. INGEN ulver blir skutt.
Ulvejakt er visstnok krevende, og man kan håpe at ingen ulver blir skutt før en rettskjennelse faller de nærmeste dagene.

2. NOEN av ulvene blir skutt.
Ikke alle individene i samme flokk, men noen av dem, noe som resulterer i splitting av flokken eller i verste fall foreldreløse valper på 8 måneder.
Hvilket byttedyr vil valpene klare å nedlegge? Vil de gå målrettet etter hunder for eksempel?

3. ALLE ulvene blir skutt.
De to revirene vil stå tomme, men med den store tilgangen på byttedyr vil nye ulver mest sannsynlig vandre inn for å etablere nye revir.
Nye revir betyr at unge ulver må finne ut av revirgrenser og gjøre seg kjent med hele territoriet. Vi vet at unge ulver er nysgjerrige og vil kunne oppsøke mennesker i mye større grad enn etablerte flokker ledet av erfarne foreldre. Vil dette medføre større skadepotensiale for neste beitesesong?

Er dette ønskede scenarioer for Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, og Fylkesmannen i Hedmark?

Hvor er Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV - Sosialistisk Venstreparti?
Hvorfor er de stille nå, når deres stemmer behøves som mest?

Les artikkelen "The Effects of Breeder Loss on Wolves", Brainerd et al. 2008
"To minimize negative impacts, we recommend that managers of recolonizing wolf populations limit lethal control to solitary individuals or territorial pairs where possible, because selective removal of pack members can be difficult. " www.bioone.org/doi/abs/10.2193/2006-305#/doi/abs/10.2193/2006-305

Les også:
"Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations" Wielgus, Peebles. 2014
"Although lethal control is sometimes a necessary management tool in the near-term, we suggest that managers also consider testing non-lethal methods of wolf control [29] because these methods might not be associated with increased depredations in the long-term." journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113505

Nationen Dagbladet Glåmdalen Hamar Arbeiderblad Trysil kommune Aftenposten Romerikes Blad NRK Nyheter Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bilde: "Årets valper i Osdalsreviret"
SNO/Miljødirektoratet
... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEJAKTA ER I GANG - EN AVGJØRELSE SOM KAN SETTE EN STOPPER VIL FØRST KOMME I JANUAR!

Fra og med i dag, og til og med 23.desember kan jaktlagene drive lisensjakt på ulvene utenfor ulvesona.

Mellom 24. og 31. desember er det julefred som også gjelder skogens beboere, men lisensjakta kan starte igjen 1. januar og da vil den også gjelde for individene i Julussa- og Osdalsflokken.

Hvordan Klima- og miljødepartementet (Norge) kan tillate jakt før Oslo tingrett har kommet med en avgjørelse, er vanskelig å forstå.

WWF skriver følgende på sine sider:

"Ulvejakten startet opp igjen i dag, samtidig som Oslo tingrett har vært samlet for å vurdere om den skal stanses. Rettens avgjørelse er først ventet i begynnelsen av januar."

Les mer her:
www.wwf.no/?55025/Venter-ulvedom-i-januar
... See MoreSee Less

View on Facebook

ØNSK WWF LYKKE TIL I RETTSSALEN I DAG! ... See MoreSee Less

View on Facebook