Ulvens Dag

Vi kan nås på: post@ulvensdag.no
Ulvens Dag
Ulvens Dag
KLIMA- OG MILJØMINISTEREN OM ULVEGENETIKK

Les hva Ola Elvestuen skriver i Nationen i kveld:

https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/ulvens-genetikk-er-godt-kjent/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
OPPDATERING FRA Miljødirektoratet OM ENGERDALULVEN

«Ulven, som er en hannulv på 42 kg, ble bedøvet litt før kl. 11 i dag. Den ble så undersøkt og utstyrt med GPS-halsbånd.

Ulven flyttes nå til et område sentralt i ulvesonen. Vi kommer tilbake til nærmere stedsangivelse, og på hvilken måte data om hvordan ulven beveger seg skal gjøres kjent.

– Vi flytter den for å unngå ytterligere skade på tamrein, og for å unngå at et genetisk viktig individ blir felt i lisensfellingsperioden som starter 1. desember, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Vi forventer svar på DNA-prøver i løpet av de nærmeste dagene.»

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/november-2019/ulv-forvaltningsmerket-i-engerdal/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
HANNEN I ENGERDAL ER BEDØVET OG SKAL FLYTTES TIL ULVESONEN

«Miljødirektoratet har gitt Statens naturoppsyn (SNO) et oppdrag om å forsøke å finne ulven som i det siste har oppholdt seg i Engerdal kommune i Hedmark, bekrefter Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratets viltseksjon.

– Ulven er det som kalles en genetisk viktig innvandrer. De siste dagene har SNO vært ute i felt, og i formiddag ble den bedøvet. Jeg vet ikke vet ikke hvor den er akkurat nå. Det skal tas prøver av ulven og gjennomføres andre undersøkelser, sier Hanssen.

Ulven er en hann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge Miljødirektoratet.

Grunnen til at ulven skal flyttes er at det igangsettes lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen fra og med 1. desember, og myndighetene ønsker å skjerme ulver som kan tilføre den innavlede skandinaviske ulvestammen nye gener fra jakt.»

https://www.nationen.no/politikk/statens-naturoppsyn-bedovet-ulv-i-engerdal-na-skal-den-flyttes/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
MILJØDIREKTORATET OM GENETISK VIKTIG ULV I ENGERDAL

«Miljødirektoratet fikk fredag 8. november informasjon fra Rovdata om at det er registrert DNA fra en genetisk viktig ulvehann immigrert fra Finnland/Russland. Prøven var samlet 2. november i området Kvitvola i Engerdal kommune.

Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember har Miljødirektoratet i dag gitt sitt feltapparat Statens naturoppsyn i oppdrag å forvaltningsmerke ulven.

– Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver, og Klima- og miljødepartementet har flyttet oppstart av lisensfellingsperioden nettopp for å unngå felling av slike ulver. Vi vurderer det slik at forvaltningsmerking av ulven i dette tilfellet kan bidra til å forhindre felling av denne ulven, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Det er gjort sporobservasjoner av ulv og funnet tamrein drept av ulv innenfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte etter at DNA-prøven ble samlet inn.

Det er sannsynlig at det er den genetisk viktige ulven, men det kan også være et annet individ som nå oppholder seg i Svahken.

Fylkesmannen ga tidligere i høst skadefellingstillatelse på en ulv i dette området. Denne ble trukket tilbake da resultatene fra DNA-prøvene forelå.

KAN BLI AKTUELT Å FLYTTE ULVEN
For å hindre etablering av ulv innenfor de sørsamiske tamreinområdene og unngå skade på tamrein kan det bli aktuelt å flytte ulven.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til, noe vi må gjøre nærmere vurderinger av de kommende dagene, sier Vangen.

KREVENDE OPERASJON
Merkeforsøkene vil starte så snart det er egnede vær- og føreforhold. Forholdene ser utfordrende ut denne uken, men dette vil vurderes fortløpende. I første omgang prioriteres områdene nord for ulvesonen, med fokus på områdene til Svahken Sijte.

– Korte dager og utfordrende sporingsforhold gjør dette til et krevende oppdrag, og vi kan ikke være sikre på å finne riktig individ. Vi er restriktive til å merke og flytte dyr, men i dette tilfellet ser det ut til å være den beste løsningen, sier Vangen.

Det kan bli aktuelt med merking av flere dyr, dersom det er flere i området og det viser seg at ulv som er merket ikke er det genetisk verdifulle individet.

Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter og snøskuter. Etter Lov om statlig naturoppsyn har SNO rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver.

Merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr og krever derfor ikke forhåndsgodkjenning.»

LENKER:
«Brev om forvaltningsmerking av ulv»:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/brev-om-forvaltningsmerking-av-ulv.pdf

«Les mer om genetisk viktige ulver her»:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/ulv/
Ulvens Dag
Ulvens Dag
MEGET OPPLØFTENDE SIGNALER FRA MILJØDIREKTORATET

"En ulv i Engerdal skal merkes og muligens flyttes. Miljødirektoratet vil skjerme den fra lisensfelling og hindre skade på tamrein. Ulven er «genetisk viktig».

DNA fra ulven ble funnet i Kvitvola i Engerdal kommune i Hedmark tidlig i november. Ulven er en genetisk viktig ulvehann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge direktoratet.

Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver. Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember, har Miljødirektoratet mandag gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å merke ulven før dette.

Etter at ulven er merket skal Miljødirektoratet vurdere om den må flyttes.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til, noe vi må gjøre nærmere vurderinger av de kommende dagene, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i direktoratet."

Oppdaterer saken med dokumentasjon fra Miljødirektoratet når den foreligger.

https://www.aftenposten.no/norge/i/lAajKM/en-genetisk-viktig-ulv-i-engerdal-skal-flyttes-og-merkes
Ulvens Dag
Ulvens Dag
HVA SIER FORSKNINGEN OM DEN SKANDINAVISKE ULVENS OPPHAV?

Etter de siste dagers medieoppslag, kjennes det på sin plass med et innlegg omkring den skandinaviske ulvens opphav, og det kjennes også på sin plass å tagge TV 2, VG Meninger, Nettavisen, Nationen, Resett, Ringerikets Blad, Faktisk og Arbeidets Rett - fordi journalister bør vite hva de faktisk skriver om.

ROVDATA KJENNER DNA-PROFILEN TIL NESTEN ALLE ULVEPAR MED KULL I SKANDINAVIA DE SISTE 30 ÅRENE
"Hvert år analyserer Rovdata mer enn 500 prøver fra ekskrementer ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Det blir også analysert vevsprøver fra alle felte dyr.

De analyserte prøvene får en DNA-profil, som er unik for hver enkelt ulv. På grunn av det nære samarbeidet i det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV, kjenner vi i dag til DNA-profilen til nesten alle ulvepar som har født valpekull i Skandinavia de siste 30 årene.

DNA-profilene har gjort det mulig å bygge opp et tilnærmet fullstendig slektstre for bestanden, og dette treet blir oppdatert hvert år når det blir bekreftet nye ulvepar med årsunger."

Likevel settes det nå i gang ny kartlegging av ulvens genmateriale, som en del av regjeringens tiltakspakke, lagt fram i dag, 13. juli. Resultatet vil foreligge i september.»

DET FINNES IKKE BEVIS FOR HYBRIDISERING I DEN SKANDINAVISKE ULVEBESTANDEN
"Første del av Stortingets bestilling av en utredning om ulvens genetikk er nå klar. Tre uavhengige amerikanske forskere har evaluert tilgjengelig forskning og konkludert med at den norske/skandinaviske ulvebestanden i Norge stammer fra immigrasjon fra Finland og vest-Sibir. De finner ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand.

KONKLUSJON
Den endelige konklusjonen lyder som følger: "The panel finds that the current literature is adequate to conclude that the existing Norwegian/Scandinavian population derives from immigration from Finland and Western Siberia. In addition, the existing population does not show evidence of hybridization.»

Del to av oppdraget vil gjennomføres gjennom en anskaffelse som utlyses både nasjonalt og internasjonalt. For å lyse ut dette oppdraget jobber vi med å skaffe oversikt over tilgjengelig prøvemateriale og mulige analysemetoder.

– Arbeidet vil sannsynligvis kreve en såkalt hel-genombasert metode, det vil si baseres på svært omfattende DNA-kartlegging. Det vil antagelig være behov for å hente inn nye prøver, og gamle prøver må analyseres på nytt. Dette arbeidet vil nok måtte gå over flere år, sier Hambro."

NY FORSKNINGSRAPPORT SOM OGSÅ KONKLUDERER MED AT DEN SKANDINAVISKE ULVEN HAR FINSK-RUSSISK OPPHAV
"Forskere fra Uppsala universitet i Sverige viser i en ny studie at den skandinaviske ulven stammer fra ulven som tidligere var spredd i de nordiske delene av Europa.

Hos alle pattedyr er Y-kromosomet arvet fra far til sønn. Det gjør det mulig å følge farslinjene langt tilbake i tid. På denne måten ble det mulig å finne opprinnelsen til nåtidens ulv.

Linnéa Smeds, bioinformatiker og doktorgradsstudent ved Uppsala Universitet Evolutionsbiologiskt Centrum, har kartlagt sammensetningen av ulvers Y-kromosom. Hun har deretter sammenlignet det hos hunder og ulver fra Skandinavia, Finland og andre deler av verden.

– Utviklingslinjene som finnes i den skandinaviske ulvestammen, har ikke blitt funnet i noen hunder, sier Hans Ellegren, professor i evolusjonsbiologi og lederen av studien, i en pressemelding.

Krysninger mellom ulv og hund er kjent i mange deler av verden. Hybridene har hovedsakelig vært et resultat av paring mellom hannhund og hunnulv. Et slikt tilfelle ble funnet utenfor Katrineholm i 2017 og i Oslo for 20 år siden. Tidligere har Stortinget reist spørsmålet om det finnes innslag av hund i ulven som returnerte til Skandinavia på 1980-tallet, etter å ha vært så å si utryddet.»

HELT I TRÅD MED TIDLIGERE STUDIE
– Resultatene fra Ellegrens nye studie er helt i tråd med konklusjonene i en studie fra 2003, der vi undersøkte den skandinaviske ulvebestandens opprinnelse, forteller seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk institutt for naturforskning.

Begge studier konkluderte med at den skandinaviske ulven har finsk-russisk opphav.

– Det nye her er at de har hentet fram data fra hele y-kromosomet, og ikke bare brukt genetiske markører som tidligere, forklarer Flagstad. Han har stor tiltro til studien.

– Det er overveldende sannsynlig at den skandinaviske ulven har sin opprinnelse i den finsk-russiske bestanden. Dette styrkes ytterligere gjennom denne studien, sier Flagstad."

FRA SENIORFORSKERNE KETIL SKOGEN OG OLVE KRANGE HOS NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING:
"I juni gjorde Stortinget et oppsiktsvekkende vedtak: Flertallet forlangte at det skulle gjennomføres en «uavhengig» utredning av den norske ulvens genetikk – til tross for at den skandinaviske ulvebestanden kanskje er verdens best kartlagte pattedyrpopulasjon.
Fire nordiske forskningsmiljøer har holdt på i årevis, og forskningsresultatene er publisert i en rekke internasjonale artikler. Men det holder ikke for ulvemotstanderne på tinget. Like før sommeren fikk de flertallet med på å be regjeringen om nye og uavhengige genetiske undersøkelser. Vedtaket uttrykker en oppsiktsvekkende mistillit til forskningsinstitusjoner som universitetene i Uppsala og Lund. Ulvemotstandere har lenge hevdet ulven er satt ut av mennesker, og det er dette ryktet Stortinget nå gir sin anerkjennelse. Tanken bak er at dersom ulven ble fraktet hit på gummihjul har vi heller ingen forpliktelse til å verne den."

KILDER OG ANDRE RELEVANTE LENKER:
"Første rapport om ulvegenetikk er klar":
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2017/september-2017/forste-rapport-om-ulvegenetikk-er-klar/

"Ny utredning av ulvens genetikk": https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/februar-2018/ny-utredning-av-ulvens-genetikk/

"En bærekraftig ulveforvaltning": https://www.retten.no/ytring/meningsretten/ulv/en-barekraftig-ulveforvaltning/o/5-44-257394?key=2018-07-04T05%3A57%3A40.000Z%2Fretriever%2F32811ae3167c3f974d1c5d88f4a1f35d7e3adc6b&fbclid=IwAR2BE6A325gTtLaJVwsgkUuFH7xpE8kQyncmZHcVX4HXsKVjNvmaCxlTypI

"Overvåking - Ulv": https://rovdata.no/Ulv/Overv%C3%A5king.aspx?fbclid=IwAR1P5Yh8j5SMSN51rf7eyHpEQgk0h6XqAUgfcoOC43S6c6xTXEujC0crWGs

"Genetikk motbeviser utsetting av ulv": https://forskning.no/biologisk-mangfold-ulv-biologi/genetikk-motbeviser-utsetting-av-ulv/1064739?fbclid=IwAR01JDBSRjTyjzE6XpaGCkulmISAJx5HxwDsZnujD-yDUHZlU7MTzZs6wcg

"Har kartlagt Østmarka-ulvenes stamtavle": https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/2083/Har-kartlagt-Ostmarka-ulvenes-stamtavle.aspx?fbclid=IwAR0T3u41aK6albMfZs3cMpMkq0-sUZhQw1n42i8Wsh_z9EoCABWw3BWbZUQ

"Nå skal forskerne finne ut om norske ulver har hund innblandet i arvematerialet": https://www.retten.no/ulv/nyheter/forskning/na-skal-forskerne-finne-ut-om-norske-ulver-har-hund-innblandet-i-arvematerialet/s/5-44-174809?key=2017-07-13T15%3A30%3A42.000Z%2Fretriever%2F4

«Demonic rumors» om hemmelig utsetting av rovdyr i Norge, Frankrike og India»: https://blogg.forskning.no/rovdyrbloggen/demonic-rumors-om-hemmelig-utsetting-av-rovdyr-i-norge-frankrike-og-india/1099195

"Ulvenes gener kan spores østover":
https://blogg.forskning.no/rovdyrbloggen/ulvenes-gener-kan-spores-ostover/1099341?fbclid=IwAR3DwDGU8FUZfX7HmX-TXVqmwYHO-mUkEAku80Qp_2jOdcPHa4NkOj9dmA4

"The evolutionary history of grey wolf Y chromosomes":
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15054?fbclid=IwAR2YDlVtbjXm8eOy-Jxaf3rt5YOomsPcqD8mkhd6kxBa1qBJQY_Elg-r-hs

"Genetisk bakgrunn hos ulv (Canis lupus) i Norge og Skandinavia": https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/58820/rapport_genetisk_bakgrunn%2Bulv.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1R7yj3HYUMxKQxzaFDhsXDVHiIdp71kFsLQ-qhS8N-OPNkdn0Gp8PCr9U

«Two centuries of the Scandinavian wolf population: patterns of genetic variability and migration during an era of dramatic decline": https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12753208?fbclid=IwAR158TfjPuykPAjdqcp28CtsaGJcOADi0G1d5bLyxzNZ1R8jM8Lg4wiASBA

"Har funnet DNA fra de aller fleste ulver":
https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4709/Har-funnet-DNA-fra-de-aller-fleste-ulver.aspx

"De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige":
https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4214/De-fleste-ulver-som-felles-i-Norge-kommer-fra-Sverige.aspx

"Fikk pris for arbeid med DNA-analyser":
https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4062/Fikk-pris-for-arbeid-med-DNA-analyser.aspx

https://forskning.no/dna-dyreverden-rovdyr/hvor-kommer-den-skandinaviske-ulven-fra/1322545?fbclid=IwAR3vqCpSR-aGscuCNCh1XthaNByTM59yZOH6kcGHe3SJhbsDGqaol8AHZBM