Ulvens Dag

Vi kan nås på: post@ulvensdag.no
Ulvens Dag
Ulvens Dag har delt en video.
UNGE ULVER PÅ VANDRING ETTER NYTT REVIR OG MAKE

Nå er det igjen tid for noen av de unge ulvene, både i Norge og Sverige, å forlate fødereviret sitt for å legge ut på tokt etter et nytt sted å bo, og kanskje en make. På denne ferden kan det hende at noen av dem viser seg på litt uvante steder enn ellers, slik at flere mennesker faktisk får se ulv. Dette er en helt naturlig konsekvens av at de forflytter seg, og er normal ulveatferd.

Fra Rovdata:
"Ulven i Skandinavia er generelt sett sky overfor mennesker, men av og til observeres individer på veier, eiendommer og andre steder der mennesker ferdes. Dette gjelder spesielt i disse dager, når mange unge ulver forlater sitt føderevir og legger ut på vandring for å finne seg en partner og et revir.

– Dette er normal spredningsadferd hos ulv og man antar ulven gjør dette for å øke den genetiske utvekslingen i bestanden. I Skandinavia er april og mai høysesong for utvandring fra fødereviret, når ungulvene er cirka ett år gamle. De resterende vandrer som oftest ut i løpet av sommeren og tidlig høst, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Om foreldreparet er intakt, forlater alle ungulver fødereviret før eller senere."

Kilde:
https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4249/Unge-ulver-forlater-fodereviret-na.aspx

VI DELER VÅRT FANTASTISKE MØTE MED DEN TIDLIGERE LEDERHANNEN I ØSTMARKA ÉN GANG TIL!

Les også råd, tips og fakta i innlegget.
Ulvens Dag
Ulvens Dag
I MØTE MED UNGULVEN! Vi var så heldige å møte ungulven i Enebakk for en stund siden, og ønsker her å dele vår fantastiske «once in a lifetime» naturopplevelse med deg. Vi tolket ulven som nysgjerrig og valpete, med størst interesse for de to tispene som var med på turen. Ulven har i ettertid vist seg for mange i samme område, og er av noen blitt definert som nærgående. Men uønsket atferd fra menneskets synspunkt er ikke det samme som unormal ulveatferd. Mange av møtene er dokumentert enten med bilder eller video, og viser for det meste passive mennesker. Passivitet vil lære ulven at mennesker er ufarlige og lang avstand ikke er nødvendig. Østmarka er et lite ulverevir på ca. 250 km2 og besøkes av 110.000 mennesker årlig. Til sammenlikning er et gjennomsnittlig skandinavisk revir på ca. 1000 km2. Her skal også en ung ulv nedlegge byttedyr, som det er høy tetthet av, for å fø tispe med mulige valper i hi. Vår erfaring med unge ulver som forsørgere i Østmarka er veldig begrenset, ettersom ulvene som slo seg ned her i 2012/2013 var 4 (hannen) og 2 (tispa) år. Med andre ord har vi kun hatt én voksen og erfaren hannulv med samme oppgave, som vi mener det er noe urimelig å sammenlikne en 2-åring med. Dette taler igjen for at godt etablerte revir gjør mindre av seg og fungerer bedre, enn nyankomne streifulver som nyetablerer revir. Ulvens bevegelser og møter med mennesker blir ofte rapportert på Skandobs.no, og både SNO og fylkesmannen holdes fortløpende oppdatert. Vi legger vår lit til at Norges fremste forskere og ulveeksperter vil sette i gang tiltak med tanke på modifisering av ulvens atferd, dersom dette skulle vise seg å være nødvendig. Vi anbefaler NINAs brosjyre "Å leve med ulv" http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634986138078346411_Brainerd%20%C3%85%20leve%20med%20ulv%20-%20webutgave.pdf HVA KAN DU GJØRE? 1. Nyt opplevelsen, men kun et øyeblikk. 2. Din passivitet kan venne ulven til mennesker. 3. Brøl og gjør deg stor for å skremme ulven uansett avstand. Jo flere erfaringer ulven får med skumle mennesker, desto bedre. 4. Gå mot den og brøl, kast gjenstander dersom du føler det er nødvendig for å skremme den. 5. Legg aldri ut mat til ulven eller andre rovdyr. Skulle du finne noe mistenkelig i skogen, ta bilder og rapporter med nøyaktig lokasjon. 6. Lokk aldri på ulven i håp om å se den, eller oppleve den på nært hold. Det har allerede blitt gjort gjentatte forsøk med elglokk i Enebakk. Kan dette være en medvirkende årsak til at ulven opptrer som den gjør? GOD TUR! DEL GJERNE DETTE INNLEGGET! Kilder: 1. http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634986138078346411_Brainerd%20%C3%85%20leve%20med%20ulv%20-%20webutgave.pdf 2. http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3878/-Frykt-ikke-ulven-men-bruk-sunn-fornuft 3. http://www.aftenposten.no/norge/Her-er-Nesodden-ulven-159026b.html#.T4lySVKS-LI 4. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2437057?locale-attribute=en 5. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2367923 6. http://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-Denne-ulven-er-det-viktig-a-folge-med-pa-621116b.html 7. http://skandobs.no/ 8. http://www.trysil.kommune.no/nyheter/Documents/Rapport%20Julussa%202014-2015.pdf 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23636461 10. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Arkiv---Nyheter/Lar-mer-om-ulven/ 11. https://snl.no/%C3%98stmarka 12. <a href="https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/DVNA20001913/10-02-2015#t=8m32s" target="_blank">https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/DVNA20001913/10-02-2015#t=8m32s
Ulvens Dag
Ulvens Dag
I DAG: 8 ULV KAN SKYTES PÅ BETINGET SKADEFELLING I REGION 4 OG 5 - OGSÅ INNENFOR ULVESONEN

I dag møttes rovviltnemnda for region 4 Oslo/Akershus/Østfold og region 5 Hedmark, for å behandle "Fellessak 4/19 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2019/2020". Innstillingen fra sekretariatet gikk igjennom uten endring.

Skytes det 2 ulv på forrige tillatelse om utvidet lisensfelling, vil disse 2 bli trukket fra kvoten, slik at det gjenstår 6 mulige skadefellinger.

RELEVANTE LENKER
Saksdokumenter foreløpig publisert:
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold/Moteplan/Felles-nemndsmote-torsdag-11-april-2019/?fbclid=IwAR2BNTEr-AA5B5U6MVQdyZzGCa469-0LesGHmtLtPSeBY3Lu22E4p87Akdk

Protokollen fra møtet 11.04.2019:
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20region%204/Dokumenter/2019/Protokoll%20fellesm%c3%b8te%2011042019.pdf

"Ekstra kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen":
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstra-kvote-for-lisensfelling-av-ulv-utenfor-ulvesonen/id2638263/?fbclid=IwAR0PdSuG_Gct5kZlCcb5w9nMF24Tz1DB7rd7k2kJahhn9AqceBGMx--Tz-c
Ulvens Dag
Ulvens Dag
SP MED FORSLAG OM EN MER EFFEKTIV ROVVILTFORVALTNING

Senterpartiet fornekter seg ikke, og tar definitivt ikke hensyn til innavlsgrad og langsiktig overlevelse, ei heller til den juridiske rammen som setter grenser for uttak av fredet rovvilt.

Utdrag fra forslaget som kun omhandler ulv:

" Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite."

10. april 2019
Sandra Borch
Heidi Greni
Ole André Myhrvold
Geir Pollestad
Marit Knutsdatter Strand

LES HELE HER:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-125s
Ulvens Dag
Ulvens Dag
REGJERINGEN VIL ØKE STRAFFERAMMEN FOR MILJØKRIMINALITET

"Regjeringen vil øke strafferammen for flere miljølover. Den foreslår blant annet å øke strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven fra 3 år til 5 år.

– Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket. Vi gjør det for å redusere risikoen for skader på natur, miljø og helse, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen foreslår å styrke strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.

Disse lovene regulerer blant annet forurensning fra industri, avfallshåndtering, produksjon og omsetning av produkter og bruk og vern av naturen på fastlandet og på Svalbard.

I tillegg til ordinær straff i de mest alvorlige sakene vil regjeringen også innføre mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Et overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd.

– Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen lovbrudd som rammer menneskers helse, natur og miljø, sier Ola Elvestuen."

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-oke-strafferammen-for-miljokriminalitet/id2640521/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2005.04.2019&utm_content=Klima-%20og%20milj%C3%B8departementet&fbclid=IwAR0-TlTPbC1iilX0wj1E4zPr5hiASVqWY9ki44k1VyQ0vmGmEnG3oa890dU
Ulvens Dag
Ulvens Dag
INNSTILLING FRA SEKRETARIATET I REGION 4 OG 5
- BETINGET SKADEFELLING OGSÅ INNENFOR ULVESONA

I "Fellessak 4/19 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5,
2019/2020" fastsettes en kvote på 8 ulver for betinget skadefelling i perioden 1.juni 2019 – 15. februar 2020 - også innenfor ulvesona.

"Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut i fra den foreliggende dokumentasjonen om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 20. mars 2019, og basert på erfaringer fra tidligere år, finner rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget skadefelling av 8 ulver for å forebygge betydelig skader på husdyr og tamrein.

TERSKEL FOR SKADEFELLING INNENFOR ULVESONA ER HØY
Sekretariatet viser i denne sammenheng til at betinget skadefelling kun skal gjennomføres dersom det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger ut ifra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, jf. naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder og rovviltforskriften § 9. Dette innebærer at tillatelsen til betinget skadefelling i all hovedsak vil være aktuelt for dyr som oppholder seg i viktige beiteområder for husdyr og tamrein. Terskelen for å iverksette betinget skadefelling innenfor ulvesona er høy. Ved vurdering av om det skal innvilges skadefellingstillatelse skal Fylkesmannen rent konkret vurdere en rekke faktorer, herunder føringer i rovviltforliket, regional forvaltningsplan, områdets betydning som beitemark, skadenes omfang, potensiale for fremtidige skader, muligheten for å gjennomføre eventuelle forebyggende tiltak og eventuelle forekomster av genetisk viktig individer.Ut i fra dagens bestandsutvikling, og med henblikk på at skadefelling normalt vil gjelde individer som oppholder seg utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, anser sekretariatet at en kvote for betinget skadefelling på 8 dyr er forsvarlig, jf.
naturmangfoldloven § 10.

Et uttak gjennom betinget skadefelling på 8 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Det fastsettes en kvote på 8 ulver for betinget skadefelling i perioden 1.juni 2019 – 15. februar 2020."

LENKE:
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold/Moteplan/Felles-nemndsmote-torsdag-11-april-2019/?fbclid=IwAR0UXkcI_3fkvpGZIwwpaA3pUwDamXeVo59Th5mlrw9_FoKqd8fJ4e1at1o
Ulvens Dag
Ulvens Dag
FELLESMØTE FOR ROVVILTNEMNDENE I REGION 4 OG 5 DEN 11. APRIL

De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant:

-> epost: fmhetol@fylkesmannen.no

-> tlf: 62 55 11 81

SAKER TIL BEHANDLING:

Fellessak 4/19: Kvote for betinget skadefelling av ulv

Sak 4/19: Kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark 2019-2020

Sak 5/19: Kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark 2019-2020

Sak 6/19: Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark 2019

Innkalling og saksframlegg vil bli lagt ut på denne nettsiden i løpet av uken."