Ulvens Dag på Facebook

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN - PÅMELDING!

Arrangør: www.naturutvikling.no

Noen av temaene:

• Status og nytt i rovviltpolitikken
• Hva kan forklare aksept for ulovlig jakt
• Politiarbeid overfor illegal jakt
• Jakthunder på rovvilt
• Store predatorer - kan de også være nyttige
• Forebyggende tiltak
• Biologisk mangfold
• med mer... programmet oppdateres.

Her er det bare å melde seg på for påfyll!

Scandic Hamar
22. - 23. januar 2018
... See MoreSee Less

View on Facebook

SENTERPARTIET VIL HA NY ROVVILTFORVALTNING OG KOMMER MED FORSLAG TIL ENDRING!

"1.
Stortinget ber regjeringen klargjøre den todelte målsetningen om rovviltforvaltningen, slik at det blir tydelig at dette er to likestilte målsetninger i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

2.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om reduserte bestandsmål for de store rovviltartene. Regjeringen bes i den forbindelse gå bort fra praksisen med å fastsette bestandsmål i intervaller og dessuten legge til grunn at eksisterende beitenæring skal opprettholdes.

3.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året. Det må åpnes for at nemndene kan iverksette betinget skadefelling hele året. Nemndene må også få større styring over de ekstraordinære uttakene som skjer i regi av Statens naturoppsyn.

4.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at rovviltmyndighetene i prioriterte beiteområder iverksetter planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Det gjennomføres planmessig overvåkning av rovvilt i aktuelle områder for å kunne gjennomføre dette. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.

5.
Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

6.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt det foreligger fare for større skade. Slike tillatelser skal kunne knyttes til et bestemt område og tidspunkt uten krav til identifisering av skadegjørende individ.

7.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

8.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

7. desember 2017

Marit Arnstad

Ole André Myhrvold

Sandra Borch

Geir Pollestad

Siv Mossleth

Emilie Enger Mehl"

HELE DOKUMENTET KAN LESES HER:
www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-2017...

Nationen Aftenposten Romerikes Blad Enebakk Avis Østlandets Blad Dagbladet WWF Verdens naturfond Naturvernforbundet Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre Miljøpartiet De Grønne
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR ER ØSTMARKAHANNEN?

Det er mistenkelig lenge siden individ V605, hannen i Østmarka, har blitt observert eller fanget opp av et viltkamera.

Siste 100% sikre livstegn er en passering forbi NINAs viltkamera i sommer.
Se videosnutt på viltkamera.nina.no

Det kan selvfølgelig være mange årsaker til at en ulv forsvinner. Skade, sykdom eller ulykke er noen av dem,- men ulovlig jakt er også et reelt problem. Man skal ikke se bort fra at dette fortsatt forekommer, selv i kjølvannet av Trysil-saken.

Er du på tur i Østmarka og ser noe du mener andre bør vite noe om, ta kontakt!

SLIK VARSLER DU OM MILJØKRIMINALITET!

Hva gjør du hvis du oppdager noe du ønsker å melde fra om til ansvarlig myndighet?

1. Dokumentere så godt du kan med bilder og GPS/UTM-posisjon.

2. Kontakt nærmeste politidistrikt (se lenke lenger ned).

3. Ved større saker, kontakt Økokrims avdeling for Miljøkriminalitet:
* Telefon: 23 29 11 00
* E-post: desken.okokrim@politiet.no

"Undrar på kva du skal gjere? Når du skal melde ei sak, bør du som hovudregel vende deg til nærmaste politidistrikt, som i turen sin vurderer om ØKOKRIM bør trekkjast inn i saka. Dersom det gjeld store, alvorlege saker, kan du vende deg direkte til ØKOKRIM I slike tilfelle tilrår me at du tek kontakt munnleg med Desken før du sender ein skriftleg melding av saka. Dersom du har meldt ei sak, bør du kunne hjelpe oss å klargjere."

-> Tips Økokrim:
www.okokrim.no/kontakt.411473.no.html

-> Oversikt politidistrikt:
www.politi.no/kontakt_…/kontakt_ditt_politidistrikt/

www.politi.no/rad_fra_politiet/miljokriminalitet/

Kilder:
1. Gangås, K.E., Kaltenborn, B.P. & Andreassen, H.P: «Environmental attitudes associated with large-scale cultural differences, not local environmental conflicts. Environmental conservation», Høgskolen i Hedmark, 2014: brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/194806

2. Liberg, Olof; Chapron, Guillaume; Wabakken, Petter; Pedersen, Hans Christian; Hobbs, N. Thompson; Sand, Håkan: "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe": brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/134548?locale-attribute=no

Video gjengitt med tillatelse fra viltkamera.nina.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEBESTANDEN I SKANDINAVIA TRENGER NYE INDIVIDER UTENFRA FOR LANGSIKTIG OVERLEVELSE!

"Svenske, norske og amerikanske forskere har gått sammen for å gjøre en detaljert undersøkelse av genene til skandinaviske ulver. Studien, der DNA fra nærmere 100 ulver har blitt undersøkt, ble nylig publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

– Det mest slående som kommer fram i den nye undersøkelsen, er den ekstreme mangelen på genetisk variasjon hos en del individer, sier Øystein Flagstad, som var med på studien. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er genetiker med kompetanse på rovvilt.

Studien ble ledet av Marty Kardos, som er genforsker ved University of Montana. Han sier at selv om vi har et nesten komplett stamtre for skandinaviske ulver, viser det ikke hele bildet.

Innavlen ser ikke ut til å ha skadet den skandinaviske bestanden alvorlig så langt, men Flagstad nevner noen effekter.

– Vi har sett noen enkeltstående konsekvenser av innavlen, som for eksempel tannstillingfeil, skjelettdefekter og sterilitet hos enkelte hanner. Men vi ser konsekvensen av innavl tydeligst på størrelsen på familiegruppene.

– Det vi ser er at foreldrepar som er sterkt innavlede får færre unger. En mindre andel av ungene vokser opp. Det nære slektskapet ser ut til å påvirke overlevelse hos valper og reproduksjon hos voksne ulver, sier Flagstad.

– Innavl er et problem blant annet fordi det fører til lavere reproduktivitet, sier Flagstad.

Det betyr at ulven får færre unger.

Han viser til en betydelig bestandsvekst etter at nye gener ble tilført, både i 1991 og i 2008.

– Det går bra en god stund. Men fortsetter det å være slik i mange nok generasjoner vil det føre til problemer når det gjelder artens langsiktige overlevelse. Flere og flere gensekvenser uten variasjon vil kunne gjøre at dårlige varianter kommer til uttrykk.

For langsiktig overlevelse mener derfor Flagstad at det er viktig at nye ulver kommer inn utenifra.

– Bestanden trenger definitivt noen nye finsk-russiske innvandrere i årene som kommer."

Link til studien: www.nature.com/articles/s41559-017-0375-4

Les hele artikkelen her:
forskning.no/2017/11/ekstrem-innavl-hos-norske-og-svenske-ulver
... See MoreSee Less

View on Facebook

73 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I TYSKLAND!

11 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I NORGE!

Interessant å sammenlikne antall ulv i Tyskland med antall ulv i Norge. Spesielt når vi ser på disse tallene:

Tyskland landareal: 348 540 km²
Norge landareal: 304 125 km²

Tyskland innbyggertall: 80 970 732
Norge innbyggertall: 5 258 317

Tyskland innbyggere per km²: 232, 31
Norge innbyggere per km²: 17,3

Hva sier dette om norsk ulveforvaltning?

Kilder:
1. www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/deutschland/index.html

2.http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp_3_1617_7apr17_endelig.pdf

3. snl.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

VIKTIG DAG FOR OSS SOM ØNSKER EN LIVSKRAFTIG BESTAND AV ULV I NORSK NATUR I DAG!

• Domstol: Oslo tingrett

• Rettsmøtetype: Muntlig forhandling

• Saksnr: 17-172521TVI-OTIR/07

• Sakstype: Alminnelig tvistesak

• Saken gjelder: Gyldigheten av og konvensjonsstrid ved KLDs vedtak om lisensfelling av ulv

• Parter: Stiftelse Wwf Verdens Naturfond - Staten v/Klima- og miljødepartementet

• Advokater: Carl Philip Funder Fleischer; Steinar Eskild Trovåg - Asgeir Nygård; Elisabeth Stenwig

• Rettens leder: Solberg, Sven Olav

• Start- sluttdato: 14.11.2017 - 14.11.2017

www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/Nar-gar-rettssaken/?cid=AAAA171108081128153204...

www.nationen.no/article/wwf-krever-at-ulvejakten-stanses-for-kvoten-er-nadd/
... See MoreSee Less

View on Facebook

SØKNAD AVSLÅTT - TRYSIL KOMMUNE SØKTE OM MIDLER TIL UTREDNING AV ULVENS GENETISKE OPPHAV.

Det ble satt av ekstra midler til konfliktdempende tiltak kommunene i ulvesonen kunne søke om.

Trysil kommune søkte Miljødirektoratet om tilskudd til alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav, og fikk avslag i går.

Direktoratet begrunner avslaget med at dette tiltaket faller utenfor hva ordningen er tiltenkt, og skriver følgende:

"Kommunenes bruk av pengene skal altså henge saklig sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Her bør det imidlertid ikke legges en for streng vurdering til grunn. Tiltak som kan være aktuelle er f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv."

Det burde være mer interessant for kommunen å bruke midler på sine innbyggere, fremfor å sette i gang en utredning regjeringen allerede er i gang med.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV, ULV! HVA ER ULVENS PLASS I NORGE I DAG?

Rådet for dyreetikk arrangerer dyreetikkonferanse om ulv og forvaltning tirsdag 21. november kl. 09.00-14.00.

Ta en tur til Litteraturhuset i Oslo og få med deg dette arrangementet som er gratis og åpent for alle.

For mer informasjo og påmelding se dyreetikkonferansen.no/

Håper vi sees!
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR KOMMER ULVEN FRA, EGENTLIG?

Det svarer seniorforsker Øystein Flagstad på klokken 12:30. Norsk institutt for naturforskning har et fagseminar som sendes direkte. Ta en titt!

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1452343421470139&id=155248327846328
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING DELER UNIKE BILDER AV ULVENE I ØSTMARKA!

"Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper.

Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia."

www.facebook.com/ninaforskning/videos/1445689055468909/
... See MoreSee Less

Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper. Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia. Du kan se flere bilder og videoopptak av dyrelivet i studieområdene på viltkamera.nina.no

View on Facebook

BASTARDVALPER OPPDAGET I SVERIGE

Det er for første gang oppdaget bastarder i Sverige. Blanding av ulv og hund er forbudt, derfor vil valpene bli tatt ut for å unngå videre innblanding med den ville ulvestammen.

Naturvårdsverket skriver dette på sine sider:

"Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund. Det har nu bekräftats genom DNA-analys. Detta är det första fallet i Sverige.

Det är nu angeläget att ta bort hybriderna så att den svenska vargstammen inte får genetisk inblandning av hund.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för att fatta beslut om skyddsjakt på hybriderna. Om det behövs har Naturvårdsverket möjlighet att bevilja dispenser när det gäller jaktmedel."

naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hybridvalpar-har-upptackts-/
... See MoreSee Less

View on Facebook

OPPSUMMERING FRA MILJØDIREKTORATET: ROVVILTNEMNDENE HAR VEDTATT EN SAMLET LISENSFELLINGSKVOTE PÅ 50 ULVER

* Klima- og miljødepartementet har avgjort at 26 ulver kan felles utenfor ulvesonen.
* Klima- og miljødepartementet skal i løpet av høsten avgjøre vedtaket om å felle 24 ulver innenfor ulvesonen.

"Lisensfellingen utenfor ulvesonen startet 1. oktober og varer til 31. mars. Inntil 26 ulver, fordelt på seks regioner, kan felles i disse områdene.

I tillegg har rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) åpnet for felling av tre flokker, og inntil 24 dyr, innenfor ulvesonen. Vedtaket om felling innenfor sonen er påklaget til Klima- og miljødepartementet, som fatter et endelig vedtak i løpet av høsten. Lisensfellingen innenfor ulvesonen starter 1. januar og varer til 15. februar.

Hva er lisensfelling?

Ulv er en fredet art i Norge, i henhold til naturmangfoldloven og etter føringer i Bernkonvensjonen.

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å regulere rovviltbestandene. Lisensfelling av ulv er en regulering av bestanden som kan tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein, eller for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Lisensfelling er, i motsetning til skadefelling, ikke rettet mot et bestemt skadegjørende individ, men skal likevel skje under strengt kontrollerte forhold. Lisensfellingskvotene i Norge fastsettes innenfor avgrensede områder og det er krav om at jegere skal være registrert som lisensjegere og rapportere om gjennomføringen av lisensfellingen."

LES MER:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Oktober-2017/Kan-felle-26-ulver-utenfor-ulvesonen/

SISTE BESTANDSRAPPORT:
brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2443816

MILJØDIREKTORATETS TILRÅR Å REDUSERE ULVEKVOTEN, MEN ANBEFALER Å TA UT TO REVIR:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Tilrar-a-redusere-ulvekvoten/
... See MoreSee Less

View on Facebook

FLOTT VIDEOSNUTT AV TO FINE ULVEVALPER I ØSTMARKA!

Med filmen, som er fra sent juli måned 2017, følger en hilsen fra regissøren, friluftsmannen og østmarkakjenneren:

"Jeg ønsker å takke Ulvens Dag, Foreningen Våre Rovdyr, alle andre foreninger og privatpersoner, som arbeider for at ulven fortsatt skal være en del av norsk natur.

I går møtte jeg to jenter i 20-årene, som gikk Østmarka fra sør til nord med flere innlagte overnattingsdøgn. Under samtalen uttalte de at "friluftslivet får en ekstra dimensjon med ulven i marka"!
Jeg er så enig!!!
Takk for en god og lærerik samtale med dere!

GOD TUR i hærlige Østmarka, MED ulv!!!

Hilsen Andre Holm"

Vi takker Andre Holm for at han ønsket å dele denne unike videosnutten med oss. Og ikke minst for de hyggelige ordene. De går selvsagt rett tilbake til deg, Andre. Takk for alt du gjør for ulvene og naturen vår.

GOD HELG til deg som leser dette!
DEL gjerne innlegget med dine venner og bekjente og LIK gjerne siden vår.
... See MoreSee Less

View on Facebook

SVERIGE: 22 AV 355 ULV KAN FELLES UNDER LISENSJAKTA 2018.

NORGE: REGJERINGEN HAR ALLEREDE GODKJENT FELLING AV 26 ULV UTENFOR SONEN.

Det totale antallet ulv i Norge er 84 (vedlagt bestandsrapport under), som inkluderer både ulvene med helnorsk tilhold og grenseulvene.

Dette er jo interessant informasjon mens vi venter på regjeringens utspill når det gjelder de tre revirene innenfor ulvesonen. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark.

Hvis dette skulle bli godkjent, snakker vi om 26 ulv utenfor sonen + 24 ulv innenfor. 50 av 84 ulver.

- SVERIGE KAN FELLE 22 AV 355.
- KAN NORGE FELLE 50 AV 84?

"Licensjakten omfattar totalt 22 individer i fem län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Beslutet om licensjakt på varg har fattats utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets vägledning samt beslut om miniminivåer för varg, beräkningsunderlag från SLU, fastställda inventeringsresultat, de målsättningar länen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationer har satt upp i regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Samråd har även skett med Norge.

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Vimyren är det revir som utifrån nuvarande kunskapsläge är mest lämpligt för licensjakt i Värmlands län. Ny kunskap om revirens utbredning eller genetiskt värdefulla individer, kan göra det nödvändigt att ompröva utformningen av jaktområdet.

Vintern 2016-2017 fanns 18,8 länsegna vargrevir i Värmlands län. Antalet länsegna revir har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren, vilket innebär att ungefär lika många nya revir har tillkommit och försvunnit från år till år. Utvecklingen för den skandinaviska vargstammen i sin helhet är också att den har stabiliserats efter en lång tid av stadig tillväxt."

Aktuelle linker:

1. Bestandsovervåkning Sverige: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8785-2.pdf?pid=20661

2. Bestandsovervåkning Norge:
brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2443816

3. Foreløpig bestandsrapport Norge:
www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp_3_16...

4. Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2018:
www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/beslut-om-licensjakt-paa-varg-i-vaerml...

5. Tilrår å redusere ulvekvoten:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Tilrar-a-redusere-ulvekvoten/
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OPPFORDRER JEGERE SOM JAKTER I ULVESONEN TIL Å TESTE BESKYTTELSESVESTER FOR HUND

Vi har ved flere anledninger tidligere skrevet om ulike typer beskyttelsesvester, og mener det er positivt for både jakthunder og ulver.

"Norges jeger- og fiskerforbund vil at jegere i ulvesonen skal utruste hundene sine med strømvester. Vestene skal beskytte hundene mot ulvebitt. Vesten fungerer slik at den gir ulven et støt i munnen hvis den angriper. Hensikten er at ulven skal avbryte angrepet.

Norges jeger- og fiskerforbund oppfordrer nå jegere som jakter i ulvesonen til å teste ut vestene, som hittil har vært lite utbredt i Norge."

Se vår tidligere vedlagte sak for aktuell info og linker:

www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2017/09/26/195335452/stromforende-vester-skal-beskytte-hunder...
... See MoreSee Less

SAFE GUARD - SIKRER BYTTEDYR, SIKRER ROVDYR! Vi poster info om et norsk foretak som utvikler beskyttelsesutstyr til hunder og bufe. Da Ulvens Dag var på rovviltkonferansen på Hamar i januar holdt Safe Guard et foredrag, men fikk usedvanlig lite respons fra salen. SLIKE VIKTIGE OG FOREBYGGENDE TILTAK BURDE HJELPES FRAM! Her litt info som vi har mottatt per e-post: "Safe Guard as er et nystartet selskap med hovedformål i utvikling av såkalt avvisende beskyttelsesutstyr. Dette utstyret skal beskytte husdyr ( hund, sau, tamrein o.a.) mot angrep fra rovdyr generelt. Vår grunnidé er basert på at hverken byttedyr eller rovdyr skal bli skadd. Vår overbevisning er at et velfungerende beskyttelsesutstyr vil ha store samfunnsmessige fordeler. Ikke minst av dyrehelsemessige hensyn. Skadetallene på beitedyr vil kunne reduseres og tap av hund i marka vil kunne forhindres. Det være seg jakthunder, kadaverhunder, ettersøkshunder og andre tjenestehunder som brukes løs i inn og utmark. Dette vil selvsagt virke forebyggende, gi ro rundt forvaltningspolitikken og dempe konfliktnivået vi ser og har sett gjennom mangeårige debatter i spørsmålene rundt en økende rovdyrstamme og forvaltningen av disse. Prinsippene for utvikling av avvisningsutstyret er basert på bruk av en lett drakt for hunden og en halsklave for bufe. Vi har patentsøkt våre løsninger. Utstyret for hund er nå ferdig utviklet og vi står foran produksjon av prototype. Testene av denne prototypen vil danne grunnlag for videreutvikling av beskyttelse for bufe. Hundevesten vil bli produsert i et meget lett stretchtekstil i Kevlararmid. Vekten vil trolig være ca. 800 gram. (str. M) Kevlararmiden er produsert av det Sveitsiske firmaet Schoeller Textile AG og vil inneholde bland annet et sensormateriale som registrerer rovdyrbitt. Sensorsignalet vil så utløse en spenningspuls som virker meget ubehagelig og således avvisende på rovdyret. Tiden fra registrert bitt til utløsing av avvisning vil være ca. 2 millisekunder. Dette er til sammenlikning raskere enn en airbag i bilen. Detaljutformingen av hundedrakten er gjort med bakgrunn i grundige undersøkelser av bitt-statistikk/steder for rovdyrdrepte hunder. Beskyttelsen vil ikke bare omfatte rygg og nakkeområdet, men også flanke og bløtområder på underside av hunden. Et antall hunder er drept ved bitt i nettopp mageregionen. For bufe vil prinsippet være det samme, men problematikken er her mer kompleks. Halsklaven må ha mulighet for relativt stor ekspansjon. (fra lam til voksent dyr) Batteriet som skal brukes må kunne holde en hel beitesesong og selve beskyttelsen blir ikke så fullstendig som for hundedrakten. Imidlertid er begge typer utstyr, både for bufe og for hund utviklet etter omfattende undersøkelser av bittstatistikker fra rovdyrdrepte dyr. Dette for å gi optimal beskyttelse for bufe (sau, geit, krøtter og ikke minst tamrein) Våre samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet har vært Innovasjon Norge, NTNU IDI (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) FFI Kjeller samt IKAS Informasjonskontroll. Vi har i tillegg hatt nyttig kontakt med en rekke interesseorganisasjoner som eks. Norges Jeger og Fiskerforbund NJFF, Norsk Kennelklubb NKK, Norsk Sau og Geit, Norges Småbrukarlag og Norske Tamreineieres Landsforbund. Dette er en generell informasjon som forteller litt om utviklingen av vår ide og våre produkter. Vi har flere interessante produktideer innenfor tema husdyr v.s. rovdyr vi ønsker å se nærmere på. Forhåpentligvis har denne informasjonen gitt et positivt inntrykk av vårt firma og hva vi steller med. Kanskje kan vårt bidrag være med å løse et økende og utfordrende problem for mange. Med Beste hilsener fra Safe Guard as v/Pål-Eivind Kværner og Jan Tore Skoglund" Våre naboland har allerede vært på ballen lenge, og her kan du lese litt om dem: 1. Wolf Proof i Sverige: www.wolfproof.se/produkter.html 2. Wolf Proof på svensk TV: www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/kevlar-spikar-och-elst%C3%B6tar-det-handlar-om-skyddsv%C3%A4star-f%... 3. Chilivest fra Finland testes våren 2017: yle.fi/uutiset/osasto/news/new_dog_safety_vest_counters_wolf_attacks_in_eastern_finland/9345525 "Hunder i den finske byen Nurmes like ved russergrensen skal teste ut en ny oppfinnelse for å unngå å bli angrepet av ulv: Vester med chilipatroner." Les mer: www.nettavisen.no/…/vil-jage-bort-ul…/3423292637.html www.digitaljournal.com/…/dogs-in-finn…/article/481547 4. Protecting hunting dogs against wolves: www.timberwolfinformation.org/se-protecting-hunting-dogs-against-wolves/

View on Facebook

ENDA EN FERSK RAPPORT OM ULVENS GENETISKE OPPHAV - FINANSIERT VED HJELP AV GAVE FRA NORSKOG: NYLIG HYBRIDISERING IKKE PÅVIST

● Nylig hybridisering mellom ulv og hund ble ikke påvist.

"Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og NMBU, og finansiert ved hjelp av en gave til UiO, gitt av Norskog, og egne midler.

Formålet med denne undersøkelsen var å identifisere mulige krysninger mellom hund og ulv i dagens skandinaviske ulvebestand. I tillegg ønsket vi å finne ut i hvor stor grad det er mulig å gjenkjenne innblanding av hund i ulvens arvemateriale (hybridisering og tilbake-krysninger)."

LES HELE RAPPORTEN HER:

lookaside.fbsbx.com/file/rapport_genetisk_bakgrunn-ulv%20%283%29.pdf?token=AWwbPlBUn0tBacJe7aA7Jh...

Foto: Marie Helena Walle
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORSKE REVIR SOM BUFFERSONE?

I debattinnlegget i dagens Nationen står det at de norske revirene kan virke som et hinder på streifulvene fra Sverige. Kan det være noe i det?

www.nationen.no/article/best-a-beholde-revirene/

Hva skjer når en ulv kommer inn i et annet revir?

Hvor sannsynlig er det at et revir kan hindre immigrasjon?

Og hva kan årsaken være til at en ulv på vandring plutselig blir værende på ett sted over lengre tid?

Hør igjen forsker Tobias Gustavsson fra Grimsö Forskningsstation fortelle om revirgrensene, vandring og ulveatferd.

Opptaket er fra et ulveseminar arrangert av Länsstyrelsen Stockholm i 2010.

youtu.be/6XTpkbT9p9c
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEVALPER PÅ VANDRING

Ulvevalpene vokser fort og begynner i disse dager å utforske reviret sammen med foreldreparet. De beveger seg over større områder, og nå som båndtvangen er over kan det å ha kunnskap om ulvens biologi og atferd være viktig dersom man skulle møte ulven på tur med sin hund.

Lurer du på hvordan ulven lever og hvordan en flokk er sammensatt? Hvor stor en flokk kan bli?

Hør Tobias Gustavsson fra Grimsö Forskningsstation snakke om flokkstrukturen hos de skandinaviske ulvene. Dette er opptak fra et ulveseminar arrangert av Stockholm Länsstyrelse i 2010.

youtu.be/lpj3oy_1WMg
... See MoreSee Less

View on Facebook

DU KAN LÆRE MER OM ULV I ØSTMARKA I MORGEN KVELD - KOM PÅ FOREDRAG!

Her ser du panelet svare på spørsmål fra salen i Enebakk i går. Kom og hør dem på Sandbakken i morgen kveld 18:30!

Fra venstre: Berit Lind, Geir Skillebæk, André Holm, Christian Hillman, Ivar Knai og Tuva Thorson.

Arrangør: Foreningen Våre Rovdyr
... See MoreSee Less

View on Facebook

Minner om temakvelder "MED ULV SOM NABO" i Enebakk tirsdag og på Sandbakken torsdag denne uka! ... See MoreSee Less

TEMAKVELD: "MED ULV SOM NABO" Foreningen Våre Rovdyr arrangerer to kvelder med foredrag om ulv. Velg om du vil dra til Enebakk eller Siggerud (eller begge steder), men gå ikke glipp av denne muligheten til å lære mer om ulv i norsk natur! Håper vi sees! Adresse Bøndenes Hus i Enebakk: Meieriskauveien 211, Ytre Enebakk.

View on Facebook

GRØNNHETTE - DET VAR EN GANG EN NATUR
Litt av den finnes fortsatt.

Oppdatert barnelitteratur!

Slik starter eventyret om Grønnhette.
Pandaklubbens maskot Tiril har vært et fast innslag i Pandabladet i flere år. Nå tar hun og vennen Vargtass steget over til de tykke permene, i sin første helaftens barnebok.

WWFs gode venner i Sveen og Emberland Illustrasjon har skrevet eventyret, som de selv beskriver slik:

"Vi vil vise at naturen rundt oss er fin. Selv med dyrelivet intakt. Historien er småskummel og skøyeraktig og kommer uten pekefinger - og definitivt uten pekefingeren på avtrekkeren."

www.wwf.no/stott_oss/pandaklubb2/gronnhette/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm...
... See MoreSee Less

View on Facebook

TEMAKVELD: "MED ULV SOM NABO"

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer to kvelder med foredrag om ulv.

Velg om du vil dra til Enebakk eller Siggerud (eller begge steder), men gå ikke glipp av denne muligheten til å lære mer om ulv i norsk natur!

Håper vi sees!

Adresse Bøndenes Hus i Enebakk: Meieriskauveien 211, Ytre Enebakk.
... See MoreSee Less

View on Facebook

HOLD AV 21. NOVEMBER!

Rådet for dyreetikk arrangerer en dyreetikkonferanse med ulven i fokus.

Her vil vi lære mer om ulvens biologi, kulturhistorisk betydning og forvaltning.
Organisasjoner som representerer sauenæringa, jegere og vernesiden vil også legge fram sitt syn, før det settes fokus på løsningsorienterte tiltak.
... See MoreSee Less

Ulv, ulv! Hva er ulvens plass i Norge i dag?

november 21, 2017, 9:00am - november 21, 2017, 2:00pm

Dyreetikkonferansen 2017 setter fokus på ulven. Vi får innlegg om ulvens biologi, kulturhistoriske betydning og forvaltning, før sauenæringen, jegere og dyrevernsorganisasjoner får presentere sitt syn på ulv og forvaltning. Mulige løsninger vil til slutt bli debattert i et forsøk på å finne ulvens plass i Norge i dag. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding anbefales. Velkommen!

View on Facebook

DEPARTEMENTET STØTTER PROSJEKT FOR MER EFFEKTIV SKADEFELLING AV ROVVILT I HEDMARK

"Klima- og miljødepartementet støtter et prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovvilt i Hedmark. Seks kommuner i Hedmark har gått sammen om et prosjekt for å gjøre skadefellingslag mer profesjonelle, skadefelling av rovvilt mer effektiv og styrke beitenæringen i Hedmark.

Prosjektet støttes med opp til 360 000 kroner for 2017. Det er Miljødirektoratet som skal gi pengene.
– Det er viktig å gjøre skadefellingslag mer effektive slik at rovvilt som gjør skade i beitepriotiterte områder raskt kan avlives. Det vil bidra til å redusere tap av beitedyr, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det er kommunene Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os, som har gått sammen om prosjektet, som nå får statlig støtte. Kommunene vil også bidra med midler inn i prosjektet.

..Dette skal de oppnå blant annet gjennom kurs, treningssamlinger og utdanning av egne hundeekvipasjer. I tillegg skal prosjektet bidra til en bedre dialog mellom Fylkesmannen i Hedmark og de involverte kommunene og fellingslag. "

Les mer her:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/penger-til-prosjekt-for-a-gjore-skadefellingslag-mer-effektive/id25...

Foto: Marie Helena Walle
... See MoreSee Less

View on Facebook

Leder i rovviltnemnd 4, Øyvind Solum, innleder dagens møte: ... See MoreSee Less

View on Facebook

KLAGEBEHANDLING PÅ GARDERMOEN I DAG!

I dag skal rovviltnemnd 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) behandle klagene på satt kvotejakt og uttak av 3 ulverevir. Står nemndene fast på sitt vedtak går klagebehandlingen over til Klima- og miljødepartementet.
18 av klagene gjelder kvoten for lisensfelling, som de to nemndene har satt til 36 ulver i kommende sesong.

Konklusjonen til sekretariatet tilsier at saken igjen havner på klima- og miljøminister Helgesens bord, men vi lar oss gjerne overraske og venter i spenning på dagens utfall.

"Sekretariatene viser til at det i klagene er framkommet anførsler som går i ulike retninger når det gjelder blant annet kvotas størrelse, både at den bør økes og at den må reduseres. Noen klager anfører at man ikke kan tillate lisensfelling innenfor etablerte ulverevir.

Miljøorganisasjoner har anført at vilkårene for felling ikke er oppfylt, det vil si at det ikke er hjemmel til å åpne for lisensfelling innenfor etablerte revirer. I henhold til forvaltningsloven § 33 (saksforberedelse i klagesak), andre ledd, skal underinstansen (dvs. rovviltnemndene) foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Etter fvl. § 33, fjerde ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen (dvs. Klima- og miljødepartementet) så snart saken er tilrettelagt, dersom det ikke treffes en avgjørelse som nevnt i annet ledd."

Her kan du lese sekretariatets kommentarer:
prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20region%204/Dokumenter/Fellessak%207-17%20Klage...

Klagen Ulvens Dag sendte inn vedlegges i sin helhet her:
... See MoreSee Less

View on Facebook

HER LYKKES DE MED SAUEHOLD I ULVEREVIR!

Hva kan saueeiere gjøre for å beskytte dyrene sine mot rovdyrangrep?

Vi ønsker å trekke fram Bøvelstad (gammel husmannsplass ved Børtervann) i Østmarka som et godt eksempel på hvordan man i flere år har lykkes med å beskytte sau "midt i et ulverevir". Sauene kommer fra økobonde Hilde Aukrust på Svartskog og gjerdet er satt opp og vedlikeholdes av Østmarkas Venner.

Det har vært sau på Bøvelstad siden 2009, og gjerdet ble forsterket på grunn av ulven i 2013. De har hatt ulven på besøk, men aldri mistet sau.
Til sammenlikning mistet Vangen Skistue (ca. 2,6 km unna) sau til ulv i 2014, og velger å la de gå løse uten sikring, også i dag.

Dette er jobben de har utført med det rovdyravvisende gjerdet på Bøvelstad:

• Jordingstråd som noen steder ligger helt nede på bakken med kun 10-15 cm opp til første strømtråd.
• Spenningen > 6 Kv.
• 5 strømførende tråder i forskriftsmessig høyde og avstand.
• Jevnlig tilsyn med kontroll av strømmen.
• Ekstra nylontråd godt synlig på toppen (ca 1,5 meter over bakken) for å gi inntrykk av enda høyere gjerde.
• Den største endringen i 2013 var å tenke ulv i stedet for gaupe. Bl.a gjerdet de inn helt ned til Børtervann fordi ulven kan svømme over. Noe gaupa ikke gjør.

Takk til Johan Ellingsen i Østmarkas Venner for informasjon om saueholdet.
Lykke til videre med godt dyrehold på Bøvelstad!

Relevante lenker:

* "Veileder - Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge":
www.bondelaget.no/getfile.php/13700594/Nettbutikk/Kunnskapsmateriell/Tiltak%20for%20%C3%A5%20fore...

* "Forskrift om rovdyravvisende gjerde": lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-22-652?q=rovvilt%20gjerde&fref=gc

* "Melder skistue til Mattilsynet etter at ulv tok sau"
www.nrk.no/ostlandssendingen/_-utsetter-sauer-for-ulveangrep-1.11889325

Bilde av Bøvelstad: www.dnt.no
Kartbilde: www.norgeskart.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

SKADEFELLINGSTILLATELSE PÅ EN ULV I HELE EIDSVOLL OG DELER AV NES KOMMUNE.

"Ulven kan også gjerne bevege seg sørover og bort fra de prioriterte beiteområdene. I så måte vil fellingstillatelsen ikke forlenges.

Fylkesmannen er imidlertid i beredskap og kan på kort tid tildele skadefellingstillatelse dersom skadepotensialet på nytt vurderes å øke og man finner det hensiktsmessig å tildele ny skadefellingstillatelse. Fylkesmannen har tett dialog både med Statens Naturoppsyn/regionale rovviltkontakter og skadefellingsleder. "

www.miljovedtak.no/Registrering/LastNedFil?FilId=91e9145d-4b7f-e711-80e1-005056b95dcf
... See MoreSee Less

View on Facebook

AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKADEFELLING AV ØSTMARKAULVEN.

"Etter en helhetsvurdering ut ifra momenter knyttet til at dette er innenfor ulvesonen der ulven skal ha ett sterkt vern, det begrensede skadeomfanget og at det finnes forebyggende tiltak som kan iverksettes for å forhindre fremtidige skader, ved at gjerder bringes i henhold til standard for rovdyrbeskyttende gjerder, finner Fylkesmannen i Oslo og Akershus at søknadene om skadefellingstillatelse på ulv i Østmarka må avslås.

Bakgrunn Natt til 25. juli ble en søye tatt av det som Statens naturoppsyn konkluderte med var antatt ulv. I tillegg manglet husdyreier 3 lam. Sauene beitet sammen med storfe på et inngjerdet område. Ut fra den informasjon Fylkesmannen har mottatt fra husdyreier er dette ikke et rovdyrbeskyttende gjerde oppført i henhold til gjeldende standard for slike gjerder. Avstanden mellom bakken og nederste tråd er også oppgitt av husdyreier til å være opp mot 40 cm. "
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV FELT - FELLINGSTILLATELSE FORLENGET I OMRÅDET HURDAL, GRAN OG TOTEN

"Det ble mandag morgen felt en ulv i området Hurdal, Gran og Toten der det gjennom sommeren har vært påvist nærmere 300 ulveskader. Men samtidig er fellingstillatelse på en ulv forlenget i to uker, bl.a. i påvente av DNA-analyse.

Ulven ble felt i det den jagde sau i 05.00-tiden mandag 7. august. Det var jegere fra det kommunale fellingslaget i Østre Toten som utførte fellingen. Ulven blir nå fraktet av Statens naturoppsyn til Trondheim for DNA-analyse. Det er mest sannsynlig at den felte ulven er det individet man har hatt DNA-treff på tidligere i skadeområdet, men dette vil ikke endelig kunne fastslås før resultat av DNA-analysen er klar.

Med bakgrunn i dette samt det omfattende skadeomfanget i denne saken forlenges fellingstillatelsen på en ulv i to uker til mandag 21 august kl. 12.00. Fellingstillatelsen vil fortsatt ha samme områdeavgrensning.

Ordningen med ekstraordinært tilsyn fortsetter som tidligere."

www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Ulv-felt--fellingstillatelse-forlenget/

Foto: Statens Naturoppsyn
... See MoreSee Less

View on Facebook

FLOTTE FERSKE BILDER AV ØSTMARKAVALPENE -
OG EN FANTASTISK NATUROPPLEVELSE!

Vi gratulerer de dyktige og heldige brødrene Knai!

Les artikkelen: www.nrk.no/ostlandssendingen/brodre-motte-ulvevalpene-i-ostmarka-1.13627687

Denne linken skal føre direkte til kapitlet "8. fantastiske ulvebilder". Nyt innslaget!

tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99080317/03-08-2017#t=5m15s

Bilde: Ivar Johannes Knai
... See MoreSee Less

View on Facebook

NULL ULV ER IKKE ET ALTERNATIV!

Stortinget har bestemt at vi skal ha ulv i Norge, men ut ifra debatten skulle en tro at dette ikke var tilfelle.

Dagens ulvedebatt har sporet helt av.
De som roper høyt om at Stortingets vedtak må følges opp av regjeringen og samtidig håper på utryddelse av ulven, har kanskje ikke lest stortingsmelding nr 21 (2015 - 2016) "Ulv i norsk natur - bestandsmål for ulv og ulvesone", der det står som følger:

"Ved behandlingen av St.meld. nr. 35 (1996–97) Om rovviltforvaltning, jf. Innst. S. nr. 301 (1996–97), ble det vedtatt et mål om å etablere reproduksjon av ulv i Norge."

"Stortinget besluttet i 2004 at forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) skulle omfatte Østfold og Oslo samt deler av Akershus og Hedmark. Dette utgjør ca. 5 % av Norges landareal."

"Formålet i forskrift om forvaltning av rovvilt er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn."

Media må ta sin del av skylden for å hause opp under en allerede polarisert debatt. Norges aviser, med Nationen i spissen, får det til å virke som om det er et "være" eller "ikke være" for ulven i norsk natur, gjennom blant annet publisering av meningsmålinger der "null ulv" er et alternativ.

"Null ulv"- visjonen er også et villedende PR-stunt fra partier som ønsker å sanke inn flest stemmer fra dem som tror dette er et reelt alternativ.

Ulvens Dag ønsker med dette innlegget å friske opp det Stortinget har vedtatt, og håper debatten framover handler om langsiktig bevaring av ulvestammen, slik Norge har forpliket seg til gjennom internasjonale avtaler og forpliktelser.

Null ulv er ikke et alternativ!

www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20152016/id2480008/

Senterpartiet, Nationen, VG Meninger, Aftenposten, Vidar Helgesen, Klima- og miljødepartementet (Norge), Arbeiderpartiet, Høyre, KrF Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet FrP, Østlandets Blad, NRK Østlandssendingen, Glåmdalen, Hamar Arbeiderblad, Dagbladet, SV - Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Østlendingen, Venstre

FOTO: Marie Helena Walle
... See MoreSee Less

View on Facebook

ROVVILTNEMNDENE REGION 4 OG 5 HAR VEDTATT Å SKYTE OSDALS-, JULUSSA- OG SLETTÅSFLOKKEN!

Lisensjaktkvota som ble vedtatt er som følger:

• TRE HELE REVIR. Osdalen, Julussa og i tillegg Slettås! Men det forutsetter at Sverige går med på å skyte Slettåsflokken som er et grenserevir.

• 12 ulver utenfor ulvesona.

Foto: Lars Gangås / Statens Naturoppsyn / NTB scanpix
... See MoreSee Less

View on Facebook

REGION 5 HEDMARK KOMMER MED ALTERNATIVT FORSLAG: VIL DREPE ALLE ULVENE I JULUSSA-, OSDALS- OG SLETTÅSREVIRET!

Rovviltnemnda region 5:
prosjekt.fylkesmannen.no/rovviltnemndaihedmark/
... See MoreSee Less

View on Facebook

DISSE 11 HAR TALT PÅ FELLESMØTET TIL ROVVILTNEMND
4 OG 5 PÅ HAMAR I DAG:

Ulvens Dag er tilstede i Statens Hus på Hamar og kan rapportere om følgende taleliste:

1. Norskog
2. Norges jeger- og fiskerforbund
3. Hedmark bondelag
4. Foreningen Våre Rovdyr
5. Glommen Skog
6. Hedmark Harehundklubb
7. Norges Bonde- og Småbrukarlag
8. Foreningen på baksporet
9. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
10. Rovviltets Røst
11. Verdens Naturfond

FØLG MED!
... See MoreSee Less

View on Facebook