Ulvens Dag på Facebook

INGEN TIDSBEGRENSNING PÅ FELLING AV ÅRSVALPENE

Hvis noen skulle lure på når fellingsfristen på de to siste gjenlevende årsvalpene er, så er det ingen frist.

Klima- og miljødepartementet svarte dette på dagens e-post fra oss:

"Fellingstillatelsen gitt i Klima- og miljødepartementets vedtak 7. februar 2018 er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 tredje ledd og følger ikke reglene om lisensfelling, blant annet om begrensning i tid. Vedtaket 7. februar inneholder heller ingen tidsbegrensning."

Lenke til vedtaket:
www.regjeringen.no/contentassets/bce391a4aea44fdda7601533a0363183/beslutning-om-ekstraordinart-ut...

(Foto: Lars Gangås, SNO)
... See MoreSee Less

View on Facebook

"SVERIGES NATUR" SKRIVER OM ROVDYRHAT I ÅRETS FØRSTE UTGAVE

Sveriges Natur, landets største natur- og miljømagasin, har intervjuet ulike folk om rovdyr, hovedsakelig ulv.

Her kan du lese litt om hva de fant ut:
(noen valgte utdrag)

– Jaktbrott sker i skogen och det finns inga målsägande. Utredningarna bygger på att vi får använda hemliga tvångsmedel, annars kommer vi aldrig åt det. Det råder en stark tystnadskultur runt den här typen av brott, säger miljöåklagare Åse Schoultz.

– Robert Öhman, sektionschef för polisens underrättelseverksamhet i polisregion Nord, anser att det finns två former av tjuvjakt. Den ena är ekonomiskt motiverad. Den andra – som prövades i Luleå tingsrätt – kan närmast liknas vid hatbrott mot djur.

– Vargmotståndarna är ingen homogen grupp. Snarare är det fråga om en ideologisk miljö som sträcker sig från de stora jägarorganisationerna, över enfrågerörelser som Folkaktionen, till de vänskapsnätverk som är beredda att begå grova jaktbrott för att utrota vargen.

– Det har blivit politik av vargen. Det har blivit landsbygd mot stad. Vi mot dem.

– Statsvetaren Max Eriksson på Umeå universitet har studerat hur attityderna till varg förändrats från 2004–2014. Under mätperioden ökade antalet vargar i Sverige. Samtidigt ökade vargmotståndet på landsbygden, där över 40 procent nu vill se färre vargar, medan det i storstäderna låg stilla runt 20 procent.

– Om du är missnöjd med hur samhället fungerar i övrigt blir du mer polariserad i vargfrågan.

– Vid köksbordet i Våmhus räcker Nils Björklund över en stencilerad kopia av Rapport från Projekt Varg från 1976. Naturskyddsföreningens arbetsgrupp Projektet hade det ambitiösa målet att återinplantera varg i Skandinavien, men 1980 sa Naturvårdsverket nej till att finansiera insatsen.
Nils Björklund menar att dessa planer ändå genomfördes. I lönndom. Vi är till 100 procent övertygade om att vargen kommit in i Sverige på konstgjord väg. Det finns ingen möjlighet för en varg att gå genom Finland och Lappland ner hit, då hade samerna sett den. Det finns vittnesmål från folk som sett släpvagnar och burar med varg i, men det här har tystats ned helt och hållet, säger han.

– Leif Öster er skogsägare och jägare sedan barnsben är han ordförande i Jägareförbundets krets Folkärna. Jägarkåren, förklarar han, har blivit en ekokammare där ogrundade skrönor om vargens farlighet frodas. I stället för att mana till eftertanke eldar jägarorganisationerna på utvecklingen. Det finns väldigt många jägare som utan förbehåll accepterar alla rovdjur. Men de är tysta i debatten för man vill inte förstöra stämningen i jaktlaget eller vid middagsbordet. Så fundamentalistisk kan jägarsekten vara. Hans lösning är enkel. Och skulle få blodet att koka hos många i jägarkåren:
Kloka hundägare byter jaktform till att gå med hunden i band i stället för att springa lös. Eller så stannar hunden hemma.

– Ja, man får nog säga att den är mycket omfattande. I 30–50 procent av fallen är det illegal jakt som ligger bakom att vargar dör. 10–20 procent av populationen faller offer för illegal jakt varje år säger Olof Liberg på Sveriges lantbruksuniversitets vargforskningsprojekt Skandulv.
Översatt i antal individer innebär det att uppemot 70 vargar dödas illegalt varje år. Och att tjuvjakt är den enskilt största dödsorsaken för svenska vargar.

– Internt talar personal på naturvårds­enheten i dag om ”det svarta hålet”, ett område som omfattar Västerdalarna och delar av Värmland som helt tömts på varg.

LES ALT HER:

www.sverigesnatur.org/aktuellt/skjut-grav-tig-jakten-pa-rovdjurshatet/
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV SKUTT I JULUSSAREVIRET I HEDMARK

Da gjenstår 2 av den ekstraordinære lisenskvota innenfor etablerte revir.
... See MoreSee Less

View on Facebook

REGJERINGEN HAR VEDTATT FELLING AV 3 ÅRSVALPER I JULUSSA OG OSDALEN

Hjemmel: "Offentlige interesser av vesentlig betydning" (naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og i § 18 første ledd c)

Utføres av Statens Naturoppsyn.

"Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).

-Etter at kvoten på 16 dyr ble tatt ut i januar, ble vi oppmerksomme på at det var flere ulver igjen fra årets kull enn det som var tatt høyde for i kvoten. Disse dyrene tas ut for å følge opp vedtaket av 1. desember 2017 om å ta ut ulvene i Julussa- og Osdalenflokken, sier Elvestuen.

Regjeringens beslutning om uttak av to årsvalper i det tidligere Osdalsreviret og en årsvalp fra det tidligere Julussareviret har hjemmel i naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og i § 18 første ledd c om offentlige interesser av vesentlig betydning. Beslutningen kan ikke påklages.

Departementet vurderer at et uttak av disse tre årsvalpene ikke vil true bestandens overlevelse."

Det er imidlertid viktig å få med seg all fakta:

1. Det er til sammen 5 ulver i disse områdene.
Av disse 5 er det 1 årsvalp i Julussa og 2 årsvalper i Osdalen som nå skal skytes av SNO. Disse 3 valpene oppholder seg i hovedsak utenfor sona.

2.I tillegg er det et revirmarkerende par bestående av ei tispe fra et tidligere Julussakull og en hanne fra Juvberget. Disse oppholder seg innenfor sona og får leve.

Fra vedtaket:
"DNA-analyser av innsamlet materiale har (pr. 5. februar 2018) påvist at det i Julussareviret er igjen én årsvalp (født våren 2017). I Osdalen er det igjen to slike årsvalper. I tillegg er det gjort registreringer av to ulver som etablerer et nytt par. Dette er en ulv fra et tidligere ungekull i Julussa (født våren 2016) og en ulv som har vandret inn fra Juvbergsreviret. Registreringene har så langt vist at dette ulveparet har aktivitet sørøst i det tidligere Julussareviret, og innenfor ulvesonen."

Vedtaket (PDF): www.regjeringen.no/contentassets/bce391a4aea44fdda7601533a0363183/beslutning-om-ekstraordinart-ut...

Lenke til saken: www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstraordinart-uttak-av-ulv-i-julussa-og-osdalen/id2588920/

Naturmangfoldloven: lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

Foto: Lars Olav Lund, Statens naturoppsyn
... See MoreSee Less

View on Facebook

LURER DU PÅ HVORFOR NOEN BLIR "PRO" OG NOEN BLIR "ANTI"?

Kanskje du finner noen svar i Dr. Michael Manfredo sitt foredrag om menneske-rovdyr-konflikten.

Veldig interessant!

youtu.be/gjBmT0h8-Bs
... See MoreSee Less

View on Facebook

FERSKE BESTANDSTALL ULV I SVERIGE: 288 INDIVIDER

Registrering av ulv i Sverige pågår mellom 1. oktober og 31. mars, og i dag ble en ekstra bestandsrapport publisert, inneholdende revirstatus fra 30.01.2018 og antall individer fra uke 5/2018.

"Inventering av varg vintern 2017-2018

Den ordinarie inventeringen genomförs som vanligt under inventeringsperioden. Samtidigt gör länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg, på samma sätt som vid extrainventeringen av varg vintern 2016-2017.

Varför genomförs en extra inventering av varg vintern 2017-2018?

2014 beställde Naturvårdsverket en ny modell (omräkningsfaktor) för att beräkna antalet vargar, eftersom den gamla tagits fram under en tid med betydligt färre vargar än det finns i dag. Innan Naturvårdsverket beslutar om byte av beräkningsmetod ska den nya modellen testas i praktiken. Det görs genom att samla in och analysera spillning från varg. Analysresultaten utgör sedan underlag för fångst-återfångstberäkningar av populationens storlek (på liknande sätt som för björnstammen). Beräkningarna är en kvalitetssäkring som ska bidra till att vargförvaltningen blir stabil och förutsägbar över lång tid.

Vi har samlat informationen om den extra insamlingen på en egen sida:
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur...

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Ola Elvestuen

LES MER HER:

Dokumenterte ulverevir per 30.01.2018: www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/lopande-rapport-varglaget-2018...

Dokumenterte individer per uke 5/2018:
www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/nya-vargindivider-uppdatering-...

www.slu.se/inventering-av-varg/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Klima- og miljødepartementet (Norge): SVAR TIL ROVVILTNEMNDA REGION 5 (HEDMARK) OM UTTAK AV FLERE ULVER I OSDALS- OG JULUSSAREVIRENE

Kort oppsummering:

• Vedtaket gjaldt inntil 16 individer tilknyttet Osdals- og Julussarevirene.
• Det ble lagt til grunn en forutsetning om at det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre felling av eventuelt andre dyr som vandrer inn i revirområdene.
• Departementet må ha klarhet i antall ulv og deres opprinnelse før vedtak kan fattes. Så langt er det påvist 4 individer, inklusiv en ny tilkommet fra Juvbergsreviret. I tillegg er det nylig gjort sporfunn av ytterligere 2 ulver som vi foreløpig ikke kjenner opprinnelsen.
• Departementet har behov for oppdatert kunnskap om genetikken fordi man så langt det er mulig skal unngå felling av genetisk viktige individer.
• Når det gjelder bruk av bestandstall som grunnlag for vedtak om lisensfelling, er de endelige tallene, som Rovdata årlig rapporterer 1. juni, sentrale.
Best tilgjengelig kunnskap skal legges til grunn for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, og oppdaterte opplysninger om de ulike ulverevirene, nyetableringer osv. er åpenbart relevant supplerende kunnskap.
• Avklaring så snart som mulig.

LES BREVET HER:
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV SKUTT PÅ GRUE VESTSIDE I HEDMARK I DAG

"En ulvetispe er skutt på Grue vestside i Hedmark i dag. Det gjenstår nå fem dyr på kvota. Lisensjakta utenfor ulvesona pågår fram til 31. mars eller inntil alle de 12 dyra på kvoten er felt."

www.nrk.no/ho/ulv-skutt-i-grue-1.13891369

Foto: Lars Olav Lund, SNO (fra 2013)
(www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7353881.ece)
... See MoreSee Less

View on Facebook

STATENS GEVÆRFORVALTNING OG NATURFORAKT - SETT I EUROPEISK SAMMENHENG.

Fra The Guardian:
"According to Chapron, Europe must learn from Africa. “It’s insulting to the world that one of the richest countries, Norway, cannot have more than 50 wolves, considering Botswana, Mozambique and other extremely poor countries in Africa, are working really very hard to keep their lions. Imagine the outcry if those nations sought to kill half of their lions? We can’t even say Norway is trying but failing – it’s government policy to have as few wolves as possible.

"While Chapron praises German efforts to adapt to the wolf, he said the rest of Northern Europe “is a model to avoid for predator conservation”. He detects more willingness to live alongside wolves in southern Europe, particularly with 3,000 wolves on the Iberian peninsula."

Ola Elvestuen Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) Nationen Senterpartiet

www.theguardian.com/environment/2018/jan/26/harmless-or-vicious-hunter-the-uneasy-return-of-europ...
... See MoreSee Less

View on Facebook

VI ER IKKE ALENE I KAMPEN FOR ULVENE!

I Offentlig elektronisk postjournal kan vi se at Klima- og miljødepartementet (Norge) har mottatt brev om demonstrasjoner mot felling av ulv fra de norske ambassadene i Helsingfors, Tallinn, Vilnius, Budapest, Zagreb og Lisboa.

Offentlig elektronisk postjournal: www.oep.no
Foto: DxE Netherlands
... See MoreSee Less

View on Facebook

Denne ulven, den siste hannen i Østmarka, har vært sporløst borte siden september 2017...

Tusen takk for lånet av bildet ditt, Marie Helena Walle.
Artig å lese om møtet ditt med østmarkaulven og se de flotte bildene!

Foto: Marie Helena Walle

www.aftenposten.no/norge/Fikk-unike-ulvebilder-pa-kloss-hold-Her-poserer-Ostmarka-ulven-for-Marie...
... See MoreSee Less

View on Facebook

ER ALFABEGREPET UTDATERT?

Lurer du på hvorfor "alfahannen/alfatispa" stadig oftere er byttet ut med f.eks "lederhannen/ledertispa"?

Sjekk denne snutten fra David Mech: "Dr. L. David Mech talks about the terms "alpha" and "beta" wolves and why they are no longer scientifically accurate."

"L. David Mech (pronounced "Meech") is a Senior Scientist with the Biological Resources Division, U.S. Geological Survey and an Adjunct Professor in the Department of Fisheries, Wildlife and Conservation Biology, and Ecology, Evolution and Behavior at the University of Minnesota. He has studied wolves and their prey since 1958, as well as several other species of wildlife."

Interessant tema?
Les mer her:

www.wolf.org/wp-content/uploads/2013/09/267alphastatus_english.pdf
www.wolf.org/wp-content/uploads/2013/08/247Leadership.pdf
www.davemech.org/news.html

www.youtube.com/watch?v=tNtFgdwTsbU
... See MoreSee Less

View on Facebook

ROVDATA: MULIG NYTT LEDERPAR I JULUSSAREVIRET ALLEREDE KORT TID ETTER AT DEN STABILE FLOKKEN NÆRMEST BLE UTRADERT

02.01.2018: lederhannen i Julussa blir skutt.
19.01.2018: mulig ny lederhann i Julussa.
19.01.2018: mulig ny ledertispe i Julussa.

I Rovdatas Ulveteller kan vi i kveld lese følgende:

Individ V633, en hannulv født i Juvberget, står oppført som mulig ny lederhann i Julussa.
Individ V642, en hunnulv født i Julussareviret, står oppført som mulig ny ledertispe i Julussa.

Nå er det lov til å stille SVÆRT KRITISKE SPØRSMÅL TIL ULVEFORVALTNINGEN og ikke minst kreve en utbrodering av hva hovedargumentet "Offentlig interesse av vesentlig betydning" egentlig betyr og innebærer!

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Norsk institutt for naturforskning

Kilder:
www.rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx
www.nrk.no/ho/alfahannen-i-julussaflokken-skutt-1.13847723
... See MoreSee Less

View on Facebook

SP ØNSKER LAVERE BESTANDSMÅL, SAMT ENDRING AV ROVVILTFORSKRIFTEN!

Senterpartiet har i dag fremmet et representantforslag som skal behandles på Stortinget.

Forslager går i korte trekk ut på følgende:

1. Stortinget ber regjeringen klargjøre den todelte målsetningen.

2. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om REDUSERTE bestandsmål for de store rovviltartene.

3. Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året.

4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at rovviltmyndighetene i prioriterte beiteområder iverksetter planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Det gjennomføres planmessig overvåkning av rovvilt i aktuelle områder for å kunne gjennomføre dette. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.

5. Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

6. Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt det foreligger fare for større skade.

7. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

8. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

SEND EN MAIL!
marit.arnstad@stortinget.no
ole.andre.myhrvold@stortinget.no
sandra.borch@stortinget.no
geir.pollestad@stortinget.no
siv.mossleth@stortinget.no
emilie.enger.mehl@stortinget.no

LES HELE SAKEN HER:
www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-2017...
... See MoreSee Less

View on Facebook

NASJONAL KONFERANSE OM ROVDYR, BEITEDYR OG SAMFUNN PÅ HAMAR I DAG! ... See MoreSee Less

View on Facebook

SE ULVENE JAKTE!

Ulvevalpene er nå rundt 8 måneder gamle. De er like mobile som de voksne, og følger foreldredyra rundt i reviret på matjakt og markeringsrundene. De får opplæring i å spore, forfølge, angripe og nedlegge byttet, men hvor ofte lykkes ulven egentlig?

Studiene viser store variasjoner mellom flokkene med en suksessrate fra 27% til 61%.
Om ulven lykkes eller ei, er avhengig av flokkstruktur, alder på lederdyrene, erfaring, kjønn, habitat, årstid, dyreart, byttedyrtetthet, snømengde og andre miljøfaktorer, samt både ulvens og byttedyrets individuelle atferd.

Elgen er det byttedyret som står øverst på ulvemenyen, og da for det meste kalver under 1 år, som utgjør ca 73% av dietten. Rådyret er en god nummer to, og det ser ut til at ulven gjerne velger rådyr når det er flere rådyr i forhold til elg, eller når en ulvetispe blir "eneforsørger".

I tillegg til hjortevilt, spiser ulven også bever, grevling, rev, hare, skogsfugl og annet den måtte komme over.

I denne unike viltkamerasnutten ser man ulven forfølge en elgokse, avbryte, men komme sporende tilbake.

Ulvesporene i området avslørte i ettertid, at ulvene hadde spora elgen over flere hundre meter og fortsatte bare noen titalls meter forbi viltkameraet. Det skal en del krefter til for å nedlegge en ung okse, og denne gangen gikk det i elgens favør. Ulvene avbrøt jakta uten å angripe. Øvelse gjør mester.

Copyright: Aga Zakoscielna

NRK Natur Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Dagbladet Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hedmark Sabima Norsk institutt for naturforskning Rovdata

KILDER:
www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/201430/PhD...

www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://skandulvny.nina.no/Portals/skandulvny/Publikas...

academic.oup.com/jmammal/article/88/3/595/1065104
... See MoreSee Less

View on Facebook

Illustratør: Tomas Drefvelin ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ulvens Dag har delt NOAH - for dyrs rettigheter sitt innlegg. ... See MoreSee Less

IMORGEN TRENGER ULVENE DEG! DEL POSTEN! STILL OPP i NOAHs markering for ulvene foran Stortinget kl. 13.30: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Det blir også appeller fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Ulvens Dag og Rovviltets Røst. I tillegg holder Tore Hauge, bosatt i ulvesonen, appell på vegne av det flertallet i ulveområdene som er for ulv, men idag ikke blir hørt. Støtt NOAHs arbeid for ulvene: www.dyrsrettigheter.no/medlem?f1=19sm Foto: Villmarksfotografen Fotograf Tommy Solberg

View on Facebook

ULVESAKEN KOMMER OPP I OSLO TINGRETT I I SLUTTEN AV APRIL:

www.nrk.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

MØT OPP LØRDAG! VI MÅ STÅ SAMMEN OG VISE AT FLERTALLET ER FOR ULV I NORSK NATUR!

Still opp for ulven på markering lørdag 20. januar klokka 13:30!
Du finner informasjon via linken under.

NOAH - for dyrs rettigheter har laget en flott film du kan se så lenge:
... See MoreSee Less

NY ULVEFILM FRA NOAH: "ULVENS GODE NABOER" - Se og DEL FILMEN! NOAH lanserer nå filmen "Ulvens gode naboer"! Vi har reist rundt i ulvesonen, snakket med folk som bor der og som ønsker ulven velkommen. 35% av folk i ulveområder liker godt at ulven er der, og bare 13% misliker den sterkt. NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi også laget denne filmen - slik at flere stemmer kan bli hørt. TUSEN TAKK til alle som har vært med i filmen og gjort den mulig! HUSK Å STILLE OPP I MARKERING FOR ULVENE 20. JANUAR. Nå er det viktig at så mange som mulig stiller opp og viser politikerne at vi ikke lenger aksepterer at mindretallet får styre rovdyrpolitikken i Norge: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Støtt også NOAHs kamp for rovdyrene, pelsdyrene og alle andre dyr - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/medlem?f1=17sm2

View on Facebook

FORVALTNINGSMERKING - INFORMASJON FRA Miljødirektoratet

"Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette forvaltningsmerking av ulv i 2018. Oppdraget innebærer å iverksette radiomerking av flere revir i ulvesonen slik at både det revirhevdende lederparet og ungulvenes videre områdebruk og vandringer kan kartlegges.
Slettåsreviret skal prioriteres.

I første omgang prioriteres merking i Slettåsreviret og Letjennareviret. Innenfor Slettåsreviret er det revirhevdende paret allerede merket og har fungerende sendere etter merking i 2017. Videre har den revirhevdende hannen redusert funksjon/bevegelighet etter eldre benbrudd. Immobilisering og remerking av det revirhevdende paret er derfor ikke prioritert. Det legges opp til at merkeforsøk
konsentreres om valper født i 2017 i Slettåsreviret. Innenfor Letjennareviret planlegges merking av både revirhevdende ulver og valper som opptrer i reviret.

Foreløpige konklusjoner for vinteren 2017-2018, rapportert av Rovdata 11. desember 2017, tilsier dokumentert yngling i 2017 i begge disse revirene, samt intakte foreldrepar. Antall ulver i Slettås er antatt å være 7, og antall ulver i Letjenna er antatt å være 6.

Merking i ytterligere revir kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av merkeforsøkene som vil foregå straks det er egnede sporingsforhold (innenfor perioden 2. januar 2018 – 23. mars 2018).
Statens naturoppsyn vil før tiltaket iverksettes informere aktuelle kommuner.
Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter. Bruk av snøskuter er også aktuelt. Dette vil foregå i regi av Statens naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn §3, første ledd.

Merking av dyr er regulert i dyrevelferdsloven § 10. Merking av ulv der formålet er å ivareta forvaltningsmessige formål faller utenfor virkeområdet til forskrift om forsøk med dyr. Slik merking krever derfor ikke forhåndsgodkjenning etter denne forskriften."

Etter det vi kjenner til, skal merkingen av ulv på Mangen nå være i gang.
... See MoreSee Less

View on Facebook

BLI MED FOR ULVEN DEN 20. JANUAR!

Vi deler fra NOAH - for dyrs rettigheter:

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK!

Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP

Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/
... See MoreSee Less

ULVENE DØR MOT FLERTALLETS VILJE - VI KREVER NY ROVDYRPOLITIKK! Lørdag 20. januar trenger de kritisk truede ulvene deg! Still opp foran Stortinget kl. 13.30, og vis våre politikere at vi er mange som er imot utrydningspolitikken. MELD DEG PÅ NÅ OG DEL POSTEN: www.facebook.com/events/1903385963307315/ Se også arrangementer andre steder i Norge samme dag, og støtteaksjoner i flere land: www.dyrsrettigheter.no/rovdyr/still-opp-for-ulvene-20-januar/ Støtt NOAHs arbeid for ulvene - bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/&medlem?f1=13sm

View on Facebook

16 ULVER SKUTT - JULUSSA- OG OSDALSFLOKKEN ER UTRYDDET.

Konflikten forbundet med den nordlige ulvesonegrensa og ulvens tilstedeværelse, er på ingen måte over. Det vil vandre inn nye individer og danne revir i samme område. Det har skjedd flere ganger før, og vil skje igjen.

Jakten innenfor etablerte revir er nå avsluttet, men flere ulver gjenstår på lisensjaktkvota utenfor sona. Det er også sannsynlig at det befinner seg flere ulver i de "tomme" revirene, enn de 16 individene det er gitt fellingstillatelse på. I så fall må det søkes om ny tillatelse.

Jakta utenfor ulvesona varer til og med 31. mars 2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook

I DAG HAR ULVENS DAG OVERLEVERT OVER 88.000 UNDERSKRIFTER TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTMENTET FOR ULV I NORSK NATUR!

Tusen takk til deg som har signert!

Ett av argumentene for utskytingen av de to stabile flokkene i Julussa og Osdalen er at ulven fører til fraflytting fra områder med ulv. Dette faller innenfor "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Dokumentasjonsgrunnlaget for argumentet er ikke per nå kjent for oss eller for KLD, men vi ble henvist til rovviltnemndenes vedtak. Vi skal nå lete etter undersøkelsen som ble nevnt som grunnlag i møtet i dag. Det blir en spennende prosess.

Ulvens Dag stilte spørsmål om hvorfor alle oss som er FOR en levedyktig og sunn ulvebestand, altså flertallet, blir totalt neglisjert og oversett i ulvepolitikken når det gjelder "offentlig interesse av vesentlig betydning".

Svar: "Vi har nevnt i vedtakene at mange er positive til ulv."

JOBBEN FORTSETTER!

MØT OPP PÅ NOAHS MARKERING UTENFOR STORTINGET LØRDAG 20. JANUAR OG STØTT WWF I RETTSSAKEN MOT STATEN!

Opprop: www.opprop.net/ja_til_ulv_i_norsk_natur_nei_til_stortingets_utrydningspolitikk

Markering for ulv: www.facebook.com/events/1903385963307315/?ti=cl

Rettssak for ulv: www.gofundme.com/savenorwegianwolves
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ulvens Dag har oppdatert forsidebildet sitt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

SKADESKYTING - HVA ER ÅRSAKEN?

Det er kritikkverdig, dyreetisk og dyrevelferdsmessig forkastelig, og langt fra konfliktdempende at vanlige storviljegere får adgang til å skyte fredede rovdyr. Den ene dagen er dette straffbart, den andre dagen er det tillatt. Skal ulver skytes, bør dette gjøres av kompetent SNO-personell.

HVORFOR er skadeskytingprosenten høyere for ulv enn for annet vilt?

NINA skriver dette i sin rapport:
"For voksen elg og elgkalv estimerte vi andelen skadeskutte dyr til henholdsvis 3,5 % og 4,5 %, mens hele 9 % avde felte bjørnene var å betrakte som skadeskutt. Tilsvarende andeler for gaupe og rødrev var 19 % og 20 %. Dette er minimumstall i og med at vi mangler data for andelen påskutte dyr som ikke ble gjenfunnet. Vi har heller ikke medregnet dyr som ble gjenfunnet i live innenfor den definerte grenseverdien og avlivet."

1) STØRRELSE
Rovdyr er mindre enn en voksen elg.

2) MANGLENDE ERFARING/STRESS
Det blir svært få og sjeldne skuddsjanser som sammen med manglende erfaring kan lede til stress og/eller en opplevelse av en ”nå eller aldri”-situasjon.

3) AVERSJON MOT ROVDYR
Man kan heller ikke se bort ifra at aversjon mot rovdyr kan senke terskelen for human jaktutøvelse, slik at det blir større aksept for skadeskyting innen jaktlaget.

4) FEIL AMMUNISJON
Det er også en mulighet for at rifleammunisjon beregnet på store, tunge dyr ikke nødvendigvis vil fungere optimalt på små dyr.

Dette er noen av de mulige årsakene beskrevet i Norsk institutt for naturforskning sin rapport: "Skadeskyting av rovvilt" 2012. I tillegg står det følgende:

" I Østlendingen henvises det til at 2 av 3 ulver ble skadeskutt under jakta i 2011 og at nær 40 % av gaupene led samme skjebne (Møystad 2011).

I samme artikkel var jaktlederen i Rendalen av en annen oppfatning og mente at årets ulvejakt var godt utført og at skadeskytinger må påberegnes. Det samme synet hevdes av mange jegere i nettbaserte diskusjonsfora."

"Det er derfor divergerende oppfatninger om hvorvidt rovdyrjakt utføres på en akseptabel måte i forhold til dyrevelferd. Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier imidlertid at dette er noe som må tas alvorlig, og hun har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om en nærmere redegjørelse for omfanget av skadeskyting ved rovdyrjakt."

Denne redegjørelsen har vi ikke klart å finne. Kanskje på tide at Vidar Helgesen følger opp saken?

SKADESKYTING PÅ 25% ER UAKSEPTABEL!

Erna Solberg Naturvernforbundet WWF Verdens naturfond Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Arbeiderpartiet Fylkesmannen i Hedmark Aftenposten Harvest - Mennesket & Naturen Nationen VårtOslo Hamar Arbeiderblad Dagbladet VG Høyre Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon KrF Kristelig Folkeparti
Mattilsynet Rådet for dyreetikk

KILDER:
1. "Skadeskyting av rovvilt", NINA, 2012. www.researchgate.net/profile/Jon_Arnemo/publication/278157099_Skadeskyting_av_rovvilt_Begrepsfors...
... See MoreSee Less

View on Facebook

VIKTIG! MØT OPP!

Bli med på NOAHs markering lørdag 20. januar klokken 13:30 utenfor Stortinget.

STOPP UTRYDNINGSPOLITIKKEN NÅ!

Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP
... See MoreSee Less

Stopp utrydningspolitikken - MØT OPP

januar 20, 2018, 1:30pm - januar 20, 2018, 2:30pm

Bli med og si NEI til utrydningspolitikken - MØT opp på NOAHs markering utenfor Stortinget klokken 13.30 lørdag 20. januar. - for information in English, please scroll down - Lørdag 20. januar mobiliserer vi for ulvene, det vil holdes appeller utenfor Stortinget fra klokken 13:30 Det holdes appeller fra ulike organisasjoner for ulv – blant annet WWF, NOAH, Naturvernforbundet, Foreningen våre rovdyr, Rovviltets Røst, Ulvens Dag Andre appellanter: Mads Andenæs (prof. juss), Harald Kryvi (prof. biologi), Ragnhild Sollund (prof. kriminologi), Dag Endsjø (prof. religion/etikk), Tom Schandy (naturfotograf), Tore Hauge (bor på Rena, "stemme fra ulvesonen"), Arne Nævra (SV/naturfotograf), Espen Stoknes (MDG/ holdningsforsker), Øyvind Solum, (leder i rovviltnemda Oslo, Akershus og Østfold, MDG) og en representant fra Venstre. Andre markeringer: Tromsø www.facebook.com/events/143243976384339/ Trondheim www.facebook.com/events/939253386240819/ Bergen www.facebook.com/events/2032889026990676/ Stavanger www.facebook.com/events/435096350242585/ Kristiansand www.facebook.com/events/522012294842442/ Fredrikstad www.facebook.com/events/519063315117503/ Utlandet: Se her for bilder fra de utenlandske markeringene: www.facebook.com/pg/dyrsrettigheter/photos/?tab=album&album_id=10156005022034509 Sverige, Stockholm 20. januar organisert av Djurens Rätt (kan kontakte info@djurensratt.se for mer info Finland, Helsinki www.facebook.com/events/969214226551248/ Litauen, Vilnius www.facebook.com/events/528012837597525/ Estland, Tallin www.facebook.com/events/401550446970602/ Sør-Afrika www.facebook.com/events/1970070076560747/ Kroatia, Zagreb www.facebook.com/AnimalFriendsCroatia/posts/10156013196902154 SAY NO TO THE WOLF EXTINCTION POLICY IN NORWAY! Come and join in the protest either on 19 January / 20 January 2018 in your country! Scroll down and check the list of events in other countries. The politicians in Norway claim that killing wolves and destroying nature helps to reduce conflict in society. Let them know that they are wrong! The predator policy of the Norwegian authorities is shameful. It is unacceptable that protected species are killed for economic reasons. It is absurd that Norwegian politicians openly ignore any recommendations from researchers and the majority opinion of the Norwegian people. They also disregard Norwegian laws and international agreements binding to Norway. All that matters to them is to shoot more wolves. There are many of us who say now – WE HAVE HAD ENOUGH! It is important that as many as possible join in the rally to show to the politicians that we do not accept the systematic killing of wolves in Norway. They need to see that there are many of us who stand by animals and that we are deeply upset over the ongoing culling of wolves and the wolf extinction policy driven by the authorities! The Parliament of Norway, the Norwegian Ministry of the Environment and the court of first instance in Oslo have failed the wolves in Norway. But WE HAVE NOT! Therefore it is essential that we shall organise ourselves in great numbers and stand up for the wolves on this day. Please spread the news of the wolf rally to your friends, family and others you know!

View on Facebook

ULVEJAKTA BLIR IKKE STANSET!

www.nrk.no/ho/stopper-ikke-ulvejakta-1.13850616
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV NUMMER 8 ER SKUTT -
UNG HANNULV I JULUSSAFLOKKEN

www.nrk.no/ho/ny-ulv-skutt-i-amot-1.13851125
... See MoreSee Less

View on Facebook

BLI MED Å SOVE I ULVEREVIR 3.- 4. MARS!

Vi oppfordrer alle til å være med på friluftsarrangementet til Telttur!

"Regjeringen åpner for at i alt 42 ulver kan skytes i vinter, 24 utenfor ulvesonen og 16 innenfor. 1 januar startet jakten opp etter at domstolen stoppet den i november 2017. Allerede på jaktens første dag ble 2 individer felt.

Mye av motstanden baserer seg på myter og disse vil vi avlive.
Vi inviterer derfor hele Norge til å overnatte i ulverevir 3-4 mars. Invitasjonen går til begge sider av saken og vi vil også invitere politikere, ulveforkjempere, ulvemotstandere og media i tillegg til deg til en natt i skogen. Vi kommer til å reise inn Slettåsreviret som er en av flokkene som skaper mye debatt, og håper at så mange som mulig vil bli med. Ta gjerne med barna, det blir bålkos og flotte naturopplevelser.

Vi oppfordrer også til å overnatte i andre ulverevir i landet, og dele opplevelsene med oss.

Hvis du vet om noen som bør være med på dette, så inviter disse. Har du forslag til offentlige personer som vi i Telttur bør kontakte og invitere, så send oss en e-post på: post@telttur.no

Det vil komme mer info fortløpende.

Håper at du blir med og at du deler dette med dine venner.

Hilsen oss i Teltur"

www.facebook.com/events/139981210025778/
... See MoreSee Less

Sover med ulver

mars 3, 2018, 10:00am - mars 4, 2018, 3:00pm

Regjeringen åpner for at i alt 42 ulver kan skytes i vinter, 24 utenfor ulvesonen og 16 innenfor. 1 januar startet jakten opp etter at domstolen stoppet den i november 2017. Allerede på jaktens første dag ble 2 individer felt. Mye av motstanden baserer seg på myter og disse vil vi avlive. Vi inviterer derfor hele Norge til å overnatte i ulverevir 3-4 mars. Invitasjonen går til begge sider av saken og vi vil også invitere politikere, ulveforkjempere, ulvemotstandere og media i tillegg til deg til en natt i skogen. Vi kommer til å reise inn Slettåsreviret som er en av flokkene som skaper mye debatt og håper at så mange som mulig vil bli med. Ta gjerne med barna, det blir bålkos og flotte natur opplevelser. Av hensyn til ulven vil vi legge campen i ytterkant av reviret etter råd fra eksperter med lokalkunnskap. Vi vil nødig stresse de unødvendig. Vi oppfordrer alle som overnatter i andre revir til å gjøre det samme. Ulven er naturlig redd mennesker så det er viktig at vi tar hensyn til dyrene og sikrer god dyrevelferd. Vi oppfordrer også til å overnatte i andre ulverevir i landet og dele opplevelsene med oss. Hvis du vet om noen som bør være med på dette så inviter disse. Har du forslag til offentlige personer som vi i Telttur bør kontakte og invitere så send oss en e-post på: post@telttur.no Det vil komme mer info fortløpende. Håper at du blir med og at du deler dette med dine venner. Hilsen oss i Teltur

View on Facebook

ULVEJAKTA I SVERIGE ER I GANG!
Oppdatering: 2 ulv skutt i dag.

"Bare få timer etter at lisensjakten på ulv åpnet i Sverige, ble det første dyret felt av en jeger i Värmland.

Naturvårdsverket anslår at det fins 355 ulver i Sverige og har i vinter gitt fellingsløyve på 22 dyr.

I Norge er det til sammenligning registrert rundt 90 ulver, og fellingskvoten for vinteren er satt til 42.

Den første svenske ulven ble skutt i det såkalte Vimyrenreviret i Värmland få timer etter at lisensjakten offisielt ble åpnet, ifølge Svensk jakt.

Ulvejakten i Sverige skal pågå fram til 15. februar. Det er gitt fellingsløyve til seks ulver i Värmland, seks i Dalarna, seks i Västmanland, to i Gävleborg og to i Örebro."

avisenagder.no/startskuddet-har-gatt-i-ulvejakten-i-sverige/Type/NTB/19.1.237240

Foto: arkiv, www.svt.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

DAG 2 I LISENSJAKTA, SAMTIDIG HAR SNO BEGYNT Å MERKE ULVENE I SLETTÅS!

Samtidig som det pågår jakt på to ulvefamilier, har SNO fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å forvaltningsmerke ulvene i Slettåsreviret.

Miljødirektoratet skriver følgende:
"Oppdraget fra KLD går ut på å merke ulv i flere revir i ulvesonen, slik at ulvenes områdebruk og vandringer kan kartlegges. Ulvene i Slettås har prioritet i oppdraget."

Er dette forenlig med god dyreetikk og dyrevelferd?

WWF Verdensnaturfonden Rådet for dyreetikk VG Dagbladet Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Miljøpartiet De Grønne Venstre SV - Sosialistisk Venstreparti
Aftenposten

LES MER PÅ:
www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=25861&epslanguage=no
... See MoreSee Less

View on Facebook

JAKT PÅGÅR!

Fylkesmannen i Hedmark skriver følgende på sine nettsider:

"Områdeavgrensing:

Fra det punktet der fv. 215 Haugedalsveien krysser Glomma, videre østover langs fv. 215 til krysset fv. 215 og fv. 607 Desetveien. Fortsetter nordover langs fv. 607 Desetveien til vegen til skytefeltadministrasjonen (Fagerfjellveien) tar av østover. Fra dette punktet i luftlinje nordøstover til nordenden på Søndre Slemsjøen. Deretter nordover langs Slemma-vassdragets østside til kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen. Videre østover langs Rendalens kommunegrense til denne krysser fv. 217 Engerdalsveien. Vestover langs fv. 217 til Åkrestrømmen og videre langs fv. 30 til denne krysser Glomma. Sørover langs østsiden av Glomma til denne krysses av fv. 215 Haugedalsveien."

Særlige vilkår (gjelder for begge lisensfellingsområdene):
Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Hedmark (tlf. 954 52 101). før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2017/2018.

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse."

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

LES MER HER:
www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/Lisensfelling-av-ul...
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 DAG IGJEN TIL ULVEJAKTA OG RETTSSAKEN FORTSETTER KOMMENDE UKE!

- I morgen starter Norge jakta på to hele ulveflokker.
- Samme uke fortsetter rettssaken mot Norge grunnet jakt på den rødlista arten. WWF Norge saksøker staten fordi norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

HVA HAR FAGFOLK UTTALT?

• Professor emeritus Inge Lorange Backer:

"Vi glemmer litt for lett at vi har et ansvar for å bevare det biologiske mangfoldet. Det ligger i både Grunnloven og i naturmangfoldloven."

"I Norge er det norsk rett som skal fortolkes, og i Sverige er det svensk rett. Selv om de bygger på det samme kan det være nyanser. Ulvebestanden i Sverige er også av en helt annen størrelse enn i Norge."

• Professor i kriminologi Ragnhild Sollund:

"Den primære hensikten med loven er å sikre truede arter, ikke å sikre næringsinteresser og friluftsinteresser."

"Norge ligger allerede svært tynt an i sine forpliktelser overfor Bernkonvensjonen, og jeg håper denne saken ender i retten."

• Vitenskapelig assistent Matias L’Abée-Lund og professor Mads Andenæs:

(om Bern-konvensjonen)
"Konvensjonen har hatt vesentlig betydning for utformingen av viltloven fra 1981 og naturmangfoldloven fra 2009. Bernkonvensjonen verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater, og legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder."

• Advokat Carl Philip F. Fleischer:

Beslutningen om å skyte de to flokkene er begrunnet i oppdateringen av rovviltforskriften som fulgte ulvebråket sist vinter. Den åpner nå for å tillate felling begrunnet i "offentlige interesser av vesentlig betydning".

"Det som er en offentlig interesse av vesentlig betydning er å bevare naturmangfoldet."

"Man argumenterer med at dette vil øke tilliten til rovdyrforvaltningen, og impliserer at det vil redusere ulovlig jakt. Men det er like sannsynlig at det kan føre til det motsatte. Når det er bred politisk aksept for å drive utskyting av en kritisk truet art, kan det brukes til å legitimere ulovlig jakt."

Nå gjenstår det å se hva som skjer den kommende uka, men da er det kanskje altfor sent for ulvene i Osdalen og Julussa.

Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Venstre Miljøpartiet De Grønne SV - Sosialistisk Venstreparti Nationen Glåmdalen Aftenposten Morgenbladet Dagbladet Romerikes Blad Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Hedmark Harvest - Mennesket & Naturen

Kilder:
1. www.juristkontakt.no/i/2017/2/juko-2017-02b-750
2. www.nrk.no/norge/jusprofessorer-hardt-ut-mot-stortingspolitikere-etter-ulvedebatt-1.13352257
3. morgenbladet.no/ideer/2017/01/ulv-orjaseter-og-folkeretten
4. www.vg.no/nyheter/innenriks/ulvejakten/wwf-mener-norsk-jakt-truer-ulven-i-hele-soer-skandinavia/a...

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 DAGER IGJEN TIL TO ULVEFAMILIER SKAL SKYTES!

HVILKE SCENARIOER KAN VI STÅ OVERFOR?

1. INGEN ulver blir skutt.
Ulvejakt er visstnok krevende, og man kan håpe at ingen ulver blir skutt før en rettskjennelse faller de nærmeste dagene.

2. NOEN av ulvene blir skutt.
Ikke alle individene i samme flokk, men noen av dem, noe som resulterer i splitting av flokken eller i verste fall foreldreløse valper på 8 måneder.
Hvilket byttedyr vil valpene klare å nedlegge? Vil de gå målrettet etter hunder for eksempel?

3. ALLE ulvene blir skutt.
De to revirene vil stå tomme, men med den store tilgangen på byttedyr vil nye ulver mest sannsynlig vandre inn for å etablere nye revir.
Nye revir betyr at unge ulver må finne ut av revirgrenser og gjøre seg kjent med hele territoriet. Vi vet at unge ulver er nysgjerrige og vil kunne oppsøke mennesker i mye større grad enn etablerte flokker ledet av erfarne foreldre. Vil dette medføre større skadepotensiale for neste beitesesong?

Er dette ønskede scenarioer for Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, og Fylkesmannen i Hedmark?

Hvor er Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV - Sosialistisk Venstreparti?
Hvorfor er de stille nå, når deres stemmer behøves som mest?

Les artikkelen "The Effects of Breeder Loss on Wolves", Brainerd et al. 2008
"To minimize negative impacts, we recommend that managers of recolonizing wolf populations limit lethal control to solitary individuals or territorial pairs where possible, because selective removal of pack members can be difficult. " www.bioone.org/doi/abs/10.2193/2006-305#/doi/abs/10.2193/2006-305

Les også:
"Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations" Wielgus, Peebles. 2014
"Although lethal control is sometimes a necessary management tool in the near-term, we suggest that managers also consider testing non-lethal methods of wolf control [29] because these methods might not be associated with increased depredations in the long-term." journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113505

Nationen Dagbladet Glåmdalen Hamar Arbeiderblad Trysil kommune Aftenposten Romerikes Blad NRK Nyheter Harvest - Mennesket & Naturen Morgenbladet Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bilde: "Årets valper i Osdalsreviret"
SNO/Miljødirektoratet
... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEJAKTA ER I GANG - EN AVGJØRELSE SOM KAN SETTE EN STOPPER VIL FØRST KOMME I JANUAR!

Fra og med i dag, og til og med 23.desember kan jaktlagene drive lisensjakt på ulvene utenfor ulvesona.

Mellom 24. og 31. desember er det julefred som også gjelder skogens beboere, men lisensjakta kan starte igjen 1. januar og da vil den også gjelde for individene i Julussa- og Osdalsflokken.

Hvordan Klima- og miljødepartementet (Norge) kan tillate jakt før Oslo tingrett har kommet med en avgjørelse, er vanskelig å forstå.

WWF skriver følgende på sine sider:

"Ulvejakten startet opp igjen i dag, samtidig som Oslo tingrett har vært samlet for å vurdere om den skal stanses. Rettens avgjørelse er først ventet i begynnelsen av januar."

Les mer her:
www.wwf.no/?55025/Venter-ulvedom-i-januar
... See MoreSee Less

View on Facebook

ØNSK WWF LYKKE TIL I RETTSSALEN I DAG! ... See MoreSee Less

View on Facebook

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN - PÅMELDING!

Arrangør: www.naturutvikling.no

Noen av temaene:

• Status og nytt i rovviltpolitikken
• Hva kan forklare aksept for ulovlig jakt
• Politiarbeid overfor illegal jakt
• Jakthunder på rovvilt
• Store predatorer - kan de også være nyttige
• Forebyggende tiltak
• Biologisk mangfold
• med mer... programmet oppdateres.

Her er det bare å melde seg på for påfyll!

Scandic Hamar
22. - 23. januar 2018
... See MoreSee Less

View on Facebook

SENTERPARTIET VIL HA NY ROVVILTFORVALTNING OG KOMMER MED FORSLAG TIL ENDRING!

"1.
Stortinget ber regjeringen klargjøre den todelte målsetningen om rovviltforvaltningen, slik at det blir tydelig at dette er to likestilte målsetninger i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

2.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om reduserte bestandsmål for de store rovviltartene. Regjeringen bes i den forbindelse gå bort fra praksisen med å fastsette bestandsmål i intervaller og dessuten legge til grunn at eksisterende beitenæring skal opprettholdes.

3.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene får et reelt ansvar for forvaltningen hele året. Det må åpnes for at nemndene kan iverksette betinget skadefelling hele året. Nemndene må også få større styring over de ekstraordinære uttakene som skjer i regi av Statens naturoppsyn.

4.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at rovviltmyndighetene i prioriterte beiteområder iverksetter planmessig uttak av potensielle skadedyr før beiteslipp. Det gjennomføres planmessig overvåkning av rovvilt i aktuelle områder for å kunne gjennomføre dette. Målet er at slikt uttak skal foregå på sporsnø.

5.
Stortinget ber regjeringen om å innføre stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder, og i områder med samisk tamreindrift.

6.
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften slik at den i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over flere år i samme område, gir en generell åpning i hele landet for at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt det foreligger fare for større skade. Slike tillatelser skal kunne knyttes til et bestemt område og tidspunkt uten krav til identifisering av skadegjørende individ.

7.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å endre reglene for skadefelling av stort rovvilt, slik at fellingslagene kan ta i bruk de samme metodene som brukes av Statens naturoppsyn.

8.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om stående fellingstillatelse i beitesesongen på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.

7. desember 2017

Marit Arnstad

Ole André Myhrvold

Sandra Borch

Geir Pollestad

Siv Mossleth

Emilie Enger Mehl"

HELE DOKUMENTET KAN LESES HER:
www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-2017...

Nationen Aftenposten Romerikes Blad Enebakk Avis Østlandets Blad Dagbladet WWF Verdens naturfond Naturvernforbundet Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre Miljøpartiet De Grønne
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR ER ØSTMARKAHANNEN?

Det er mistenkelig lenge siden individ V605, hannen i Østmarka, har blitt observert eller fanget opp av et viltkamera.

Siste 100% sikre livstegn er en passering forbi NINAs viltkamera i sommer.
Se videosnutt på viltkamera.nina.no

Det kan selvfølgelig være mange årsaker til at en ulv forsvinner. Skade, sykdom eller ulykke er noen av dem,- men ulovlig jakt er også et reelt problem. Man skal ikke se bort fra at dette fortsatt forekommer, selv i kjølvannet av Trysil-saken.

Er du på tur i Østmarka og ser noe du mener andre bør vite noe om, ta kontakt!

SLIK VARSLER DU OM MILJØKRIMINALITET!

Hva gjør du hvis du oppdager noe du ønsker å melde fra om til ansvarlig myndighet?

1. Dokumentere så godt du kan med bilder og GPS/UTM-posisjon.

2. Kontakt nærmeste politidistrikt (se lenke lenger ned).

3. Ved større saker, kontakt Økokrims avdeling for Miljøkriminalitet:
* Telefon: 23 29 11 00
* E-post: desken.okokrim@politiet.no

"Undrar på kva du skal gjere? Når du skal melde ei sak, bør du som hovudregel vende deg til nærmaste politidistrikt, som i turen sin vurderer om ØKOKRIM bør trekkjast inn i saka. Dersom det gjeld store, alvorlege saker, kan du vende deg direkte til ØKOKRIM I slike tilfelle tilrår me at du tek kontakt munnleg med Desken før du sender ein skriftleg melding av saka. Dersom du har meldt ei sak, bør du kunne hjelpe oss å klargjere."

-> Tips Økokrim:
www.okokrim.no/kontakt.411473.no.html

-> Oversikt politidistrikt:
www.politi.no/kontakt_…/kontakt_ditt_politidistrikt/

www.politi.no/rad_fra_politiet/miljokriminalitet/

Kilder:
1. Gangås, K.E., Kaltenborn, B.P. & Andreassen, H.P: «Environmental attitudes associated with large-scale cultural differences, not local environmental conflicts. Environmental conservation», Høgskolen i Hedmark, 2014: brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/194806

2. Liberg, Olof; Chapron, Guillaume; Wabakken, Petter; Pedersen, Hans Christian; Hobbs, N. Thompson; Sand, Håkan: "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe": brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/134548?locale-attribute=no

Video gjengitt med tillatelse fra viltkamera.nina.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULVEBESTANDEN I SKANDINAVIA TRENGER NYE INDIVIDER UTENFRA FOR LANGSIKTIG OVERLEVELSE!

"Svenske, norske og amerikanske forskere har gått sammen for å gjøre en detaljert undersøkelse av genene til skandinaviske ulver. Studien, der DNA fra nærmere 100 ulver har blitt undersøkt, ble nylig publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

– Det mest slående som kommer fram i den nye undersøkelsen, er den ekstreme mangelen på genetisk variasjon hos en del individer, sier Øystein Flagstad, som var med på studien. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er genetiker med kompetanse på rovvilt.

Studien ble ledet av Marty Kardos, som er genforsker ved University of Montana. Han sier at selv om vi har et nesten komplett stamtre for skandinaviske ulver, viser det ikke hele bildet.

Innavlen ser ikke ut til å ha skadet den skandinaviske bestanden alvorlig så langt, men Flagstad nevner noen effekter.

– Vi har sett noen enkeltstående konsekvenser av innavlen, som for eksempel tannstillingfeil, skjelettdefekter og sterilitet hos enkelte hanner. Men vi ser konsekvensen av innavl tydeligst på størrelsen på familiegruppene.

– Det vi ser er at foreldrepar som er sterkt innavlede får færre unger. En mindre andel av ungene vokser opp. Det nære slektskapet ser ut til å påvirke overlevelse hos valper og reproduksjon hos voksne ulver, sier Flagstad.

– Innavl er et problem blant annet fordi det fører til lavere reproduktivitet, sier Flagstad.

Det betyr at ulven får færre unger.

Han viser til en betydelig bestandsvekst etter at nye gener ble tilført, både i 1991 og i 2008.

– Det går bra en god stund. Men fortsetter det å være slik i mange nok generasjoner vil det føre til problemer når det gjelder artens langsiktige overlevelse. Flere og flere gensekvenser uten variasjon vil kunne gjøre at dårlige varianter kommer til uttrykk.

For langsiktig overlevelse mener derfor Flagstad at det er viktig at nye ulver kommer inn utenifra.

– Bestanden trenger definitivt noen nye finsk-russiske innvandrere i årene som kommer."

Link til studien: www.nature.com/articles/s41559-017-0375-4

Les hele artikkelen her:
forskning.no/2017/11/ekstrem-innavl-hos-norske-og-svenske-ulver
... See MoreSee Less

View on Facebook

73 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I TYSKLAND!

11 FAMILIEGRUPPER OG REVIRHEVDENDE PAR I NORGE!

Interessant å sammenlikne antall ulv i Tyskland med antall ulv i Norge. Spesielt når vi ser på disse tallene:

Tyskland landareal: 348 540 km²
Norge landareal: 304 125 km²

Tyskland innbyggertall: 80 970 732
Norge innbyggertall: 5 258 317

Tyskland innbyggere per km²: 232, 31
Norge innbyggere per km²: 17,3

Hva sier dette om norsk ulveforvaltning?

Kilder:
1. www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/deutschland/index.html

2.http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp_3_1617_7apr17_endelig.pdf

3. snl.no
... See MoreSee Less

View on Facebook

VIKTIG DAG FOR OSS SOM ØNSKER EN LIVSKRAFTIG BESTAND AV ULV I NORSK NATUR I DAG!

• Domstol: Oslo tingrett

• Rettsmøtetype: Muntlig forhandling

• Saksnr: 17-172521TVI-OTIR/07

• Sakstype: Alminnelig tvistesak

• Saken gjelder: Gyldigheten av og konvensjonsstrid ved KLDs vedtak om lisensfelling av ulv

• Parter: Stiftelse Wwf Verdens Naturfond - Staten v/Klima- og miljødepartementet

• Advokater: Carl Philip Funder Fleischer; Steinar Eskild Trovåg - Asgeir Nygård; Elisabeth Stenwig

• Rettens leder: Solberg, Sven Olav

• Start- sluttdato: 14.11.2017 - 14.11.2017

www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/Nar-gar-rettssaken/?cid=AAAA171108081128153204...

www.nationen.no/article/wwf-krever-at-ulvejakten-stanses-for-kvoten-er-nadd/
... See MoreSee Less

View on Facebook

SØKNAD AVSLÅTT - TRYSIL KOMMUNE SØKTE OM MIDLER TIL UTREDNING AV ULVENS GENETISKE OPPHAV.

Det ble satt av ekstra midler til konfliktdempende tiltak kommunene i ulvesonen kunne søke om.

Trysil kommune søkte Miljødirektoratet om tilskudd til alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav, og fikk avslag i går.

Direktoratet begrunner avslaget med at dette tiltaket faller utenfor hva ordningen er tiltenkt, og skriver følgende:

"Kommunenes bruk av pengene skal altså henge saklig sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Her bør det imidlertid ikke legges en for streng vurdering til grunn. Tiltak som kan være aktuelle er f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv."

Det burde være mer interessant for kommunen å bruke midler på sine innbyggere, fremfor å sette i gang en utredning regjeringen allerede er i gang med.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ULV, ULV! HVA ER ULVENS PLASS I NORGE I DAG?

Rådet for dyreetikk arrangerer dyreetikkonferanse om ulv og forvaltning tirsdag 21. november kl. 09.00-14.00.

Ta en tur til Litteraturhuset i Oslo og få med deg dette arrangementet som er gratis og åpent for alle.

For mer informasjo og påmelding se dyreetikkonferansen.no/

Håper vi sees!
... See MoreSee Less

View on Facebook

HVOR KOMMER ULVEN FRA, EGENTLIG?

Det svarer seniorforsker Øystein Flagstad på klokken 12:30. Norsk institutt for naturforskning har et fagseminar som sendes direkte. Ta en titt!

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1452343421470139&id=155248327846328
... See MoreSee Less

View on Facebook

NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING DELER UNIKE BILDER AV ULVENE I ØSTMARKA!

"Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper.

Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia."

www.facebook.com/ninaforskning/videos/1445689055468909/
... See MoreSee Less

Se unike bilder av ulvene i Østmarka, like utenfor Oslo. Opptakene er gjort av samme viltkamera i Østmarka og viser dyrelivet utenfor Norges største by. Man kan blant annet se ulvehannen og ulvetispa i Østmarka-reviret, samt to valper. Opptakene er gjort av SCANDCAM som tester bruk av viltkameraer til å overvåke pattedyr i skogen. Forskerne studerer pattedyr med viltkamera i ti studieområder i Skandinavia. Du kan se flere bilder og videoopptak av dyrelivet i studieområdene på viltkamera.nina.no

View on Facebook

BASTARDVALPER OPPDAGET I SVERIGE

Det er for første gang oppdaget bastarder i Sverige. Blanding av ulv og hund er forbudt, derfor vil valpene bli tatt ut for å unngå videre innblanding med den ville ulvestammen.

Naturvårdsverket skriver dette på sine sider:

"Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund. Det har nu bekräftats genom DNA-analys. Detta är det första fallet i Sverige.

Det är nu angeläget att ta bort hybriderna så att den svenska vargstammen inte får genetisk inblandning av hund.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för att fatta beslut om skyddsjakt på hybriderna. Om det behövs har Naturvårdsverket möjlighet att bevilja dispenser när det gäller jaktmedel."

naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hybridvalpar-har-upptackts-/
... See MoreSee Less

View on Facebook